Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Wegsleepverordening voor de gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening voor de gemeente Halderberge
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149; Wegenverkeerswet 1994, artikel 173 2e lid en het Besluit wegslepen voertuigen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-200217-11-2017Onbekend

20-12-2001

Halderbergse Bode van 9 januari 2002

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening voor de gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2001;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, arti­kel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Be­sluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te bren­gen en in bewaring te stellen;

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening voor de gemeente Halderberge

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit:

  het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college:

  het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeel­ten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoel­de soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertui­gen wordt aangewezen:

  Takelbedrijf Kerstens, Bisschop Hopmansstraat 30 Noordhoek (kantoor Weeldijk 15, 4758 TK Standdaarbuiten, tel. 0168-402444)

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid be­doelde bewaar­plaats wordt door het college vast­ge­steld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

    basistarief/voorrijkosten  € 81,-.

  • b.

    volwaardige sleep (voorrijden-takelen-terugrijden) € 160,-     

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

    € 0,00 voor de eerste drie dagen;

  • b.

    € 8.10 voor elk volgende dag of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eer­ste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze veror­dening van overeen­kom­sti­ge toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat zij bekend is gemaakt.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleep­ver­ordening gemeente Halderberge.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 20 december 2001,

 

011019.rvo wegsleepverordening w.g. de secretaris,                                                w.g. de voorzitter,

 

 

 

A.M.T. Naterop                                         A.F.W. Osterloh