Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Delegatie aan het college van de bevoegdheid tot het instellen van rechtstreeks beroep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie aan het college van de bevoegdheid tot het instellen van rechtstreeks beroep
CiteertitelDelegatie aan het college van de bevoegdheid tot het instellen van rechtstreeks beroep
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 156 en de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 4:81 en 10:13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2005Onbekend

19-05-2005

Onbekend

Halderbergse Bode van 15 juni 2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie aan het college van de bevoegdheid tot het instellen van rechtstreeks beroep

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2005;

 

gelet op de artikelen 4:81 en 10.13 Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 Gemeentewet;

  

B E S L U I T :

 

 • 1.

  tot het vaststellen van de beleidsregel dat aan een, in het kader van een verzoek ingevolge artikel 7:1a, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1a, derde lid, Algemene wet bestuursrecht, verzochte instemming met het instellen van rechtstreeks beroep in de volgende twee gevallen in ieder geval medewerking wordt verleend:

  • -

   alle betrokkenen hebben hun argumenten reeds bij de voorbereiding van het besluit zo uitputtend gewisseld dat bij voorbaat vast staat dat een bezwaarschriftprocedure geen toegevoegde waarde zal hebben;

  • -

   wanneer er geen verschil van mening over de feiten bestaat maar het uitsluitend handelt over een verschil van mening over een rechtsvraag en partijen daarvoor een rechterlijke beslissing nodig hebben om hun geschil te beëindigen;

 • 2.

  de bevoegdheid tot het beoordelen van een dergelijk verzoek en tot het verlenen van de gevraagde instemming te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de derde dag na bekendmaking ervan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 19 mei 2005,

de griffier, mr. M.P. van Dort

de voorzitter, A.F.W. Osterloh