Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers Halderberge 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoeteverordening wet inburgering nieuwkomers Halderberge 2005
CiteertitelBoeteverordening wet inburgering nieuwkomers Halderberge 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147; Wet inburgering nieuwkomers, artikel 18 lid 7 en Inburgeringswet WWB, artikel 47

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-200501-01-200501-01-2007Onbekend

17-02-2005

Onbekend

Halderbergse Bode van 9 maart 2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Boeteverordening wet inburgering nieuwkomers Halderberge 2005

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 januari 2005;

 

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, artikel 18, zevende lid, van de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) en artikel 47 van de Invoeringswet WWB;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers Halderberge 2005

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet inburgering nieuwkomers (WIN);

 • b.

  bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 • d.

  nieuwkomer: de nieuwkomer als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2 Berekeningsgrondslag

 • 1.

  De berekeningsgrondslag voor de boete is de voor de belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de boete ook worden toegepast op de bijzondere bijstand als aan de nieuwkomer bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van de  Wet Werk en Bijstand

Artikel 3 Besluit tot opleggen bestuurlijke boete

 • 1.

  Het college neemt bij toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet de bepalingen van deze verordening in acht, onverminderd artikel 18, tweede en vierde lid, van de wet.

 • 2.

  In het besluit tot opleggen van een boete worden in ieder geval vermeld: het voornemen tot het opleggen van de boete, de reden en de hoogte van de boete, de termijn waarop de boete moet worden betaald en, als dit van toepassing is, de reden om af te wijken van het bepaalde in artikel 5.

Artikel 4 Verplichtingen

Deze verordening heeft betrekking op de volgende wettelijke verplichtingen:

 • *

  de meldingsplicht voor een inburgeringsonderzoek (artikel 2 WIN);

 • *

  de plicht om medewerking te verlenen aan het inburgeringsonderzoek (artikel 4, vierde lid, WIN);

 • *

  de plicht zich te laten inschrijven bij een educatie-instelling (artikel 8 WIN);

 • *

  de plicht aanwezig te zijn bij alle onderdelen van het voor hem vastgestelde educatieprogramma (artikel 9 WIN);

 • *

  de verplichting om een toets af te leggen (artikel 10, derde lid, WIN);

 • *

  de plicht om medewerking te verlenen aan de overige onderdelen van het voor hem vastgestelde inburgeringsprogramma (artikel 12, eerste lid WIN).

Artikel 5 Hoogte van de bestuurlijke boete

 • 1.

  Onverminderd artikel 2, tweede lid, wordt de boete vastgesteld op twintig procent van de bijstandsnorm, uitgedrukt in een bedrag.

 • 2.

  De hoogte van de boete als bedoeld in het eerste lid wordt verdubbeld, als de nieuwkomer zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een boete is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan het niet voldoen aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.

 • 3.

  Bij herhaling van boetewaardige gedragingen binnen de in lid 2 bedoelde periode van 12 maanden bedraagt de boete maximaal 100% van de bijstandsnorm.

 • 4.

  Indien de nieuwkomer geen belanghebbende is in de zin van de Wet Werk en Bijstand, wordt bij de toepassing van het eerste, tweede en derde lid uitgegaan van de bijstandsnorm die voor hem zou gelden in het geval hij wel belanghebbende zou zijn.

Artikel 6 Afzien van het opleggen van een boete

Het college ziet af van het opleggen van een boete als:

 • a.

  elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of

 • b.

  de gedraging meer dan één jaarvóór constatering van die gedraging door het college heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na publicatie in het publicatieblad van de gemeente Halderberge. Zij heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2005.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers Halderberge 2005”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 17 februari 2005,

 

de griffier,                                                           de voorzitter,

 

 

mr. M.P. van Dort                                                A.F.W. Osterloh