Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening vaststellen drempelbedrag aanvragen planschadevergoedingen ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vaststellen drempelbedrag aanvragen planschadevergoedingen ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelVerordening vaststellen drempelbedrag aanvragen planschadevergoedingen ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt verordening van 3 oktober 2005 tot het verhogen van het drempelbedrag als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 Gemeentewet en het bepaalde in artikel 6.4, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2016nieuwe regeling

17-03-2016

gemeenteblad Halderberge 2016, 37234

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vaststellen drempelbedrag aanvragen planschadevergoedingen ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2016;

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 6.4, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  In te trekken de verordening van 3 oktober 2005 tot het verhogen van het drempelbedrag als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

   

 • 2.

  Vast te stellen de “Verordening vaststellen drempelbedrag aanvragen planschadevergoedingen ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening”.

   

 • 3.

  Te bepalen dat ingevolge deze verordening het recht ad € 300,-- als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, verschuldigd voor de behandeling van verzoeken om vergoeding van planschade, wordt verhoogd met maximaal twee derde, zodat dit recht wordt vastgesteld op € 500,--.

   

 • 4.

  Te bepalen dat de verordening in werking treedt op de dag van bekendmaking.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 17 maart 2016

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen