Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de artikelen 61, 61c, 84, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-201601-01-2017nieuwe regeling

17-03-2016

Gemeenteblad Halderberge 2016, 37271

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016

 

 

De raad van de gemeente Halderberge,

 

gelezen het voorstel van de voorbereidingscommissie benoeming nieuwe burgemeester;

 

Gelet op de artikelen 61, 61c, 84, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit:

 

vast te stellen De Verordening op vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016

 

 

 

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De commissaris: de commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

 • b.

  De commissie: de vertrouwenscommissie.

 

Taak commissie

Artikel 2

De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 

Samenstelling commissie

Artikel 3
 • 1.

  De commissie bestaat uit de fractievoorzitters.

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 

Ambtelijke ondersteuning

Artikel 4
 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 3.

  De secretaris is géén lid van en heeft géén stemrecht in de commissie.

 

Geheimhouding

Artikel 5
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3.

  De commissie legt bij elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 4.

  De geheimhoudingplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze verordening, geen inzage in of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 5.

  De in dit artikel bedoelde geheimhouding brengt met zich mee dat de leden van de commissie mondeling noch schriftelijk inlichtingen over de kandidaten inwinnen bij derden of geven aan derden.

 • 6.

  De secretaris nodigt op verzoek van de commissie de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 7.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van dit artikel verplicht, niet opheffen.

 • 8.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 9.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de secretaris.

 

Vergaderingen

Artikel 6
 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie en de adviseur van de commissie.

 • 3.

  De commissie vergadert niet indien niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

 

Contactpersoon bij de benoemingsprocedure

Artikel 7
 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privéadres van de secretaris verzonden.

 

Verslag

Artikel 8
 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie waaronder de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling

  • c.

   een aanduiding of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.

 

Onvoorziene gevallen

Artikel 9

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de procedureregels niet voorzien beslist de commissie.

 

Archivering

Artikel 10
 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden gearchiveerd in de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15 lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid , geldende voor een periode van vijfenzeventig jaar.

 • 3.

  De secretaris van de commissie draagt er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 

Inwerkingtreding

Artikel 11
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgende op die, waarop de Minister aan de raad meedeelt dat in de vacature is voorzien, behoudens het gestelde over de geheimhouding.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 maart 2016

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen