Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2017
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 255 Gemeentewet, artikel 26 Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

15-12-2016

Gemeenteblad Halderberge 2016, 181482

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van november 2016;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge2017

 

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel kwijtschelding

Bij de invordering kan slechts kwijtschelding worden verleend van gemeentelijke heffingen indien dit op basis van de betreffende belastingverordening is toegestaan.

Artikel 2 Kosten van bestaan

1.Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

2.In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Overgangsrecht en inwerkingtreding

  • 1.

    De “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Halderberge” vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 2015, wordt op het in het derde lid genoemde tijdstip ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vóór de in het derde lid genoemde datum van toepassing van deze regeling.

  • 2.

    Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 3.

    De datum van toepassing van deze regeling is 1 januari 2017.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen Halderberge 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de gemeenteraad van Halderberge van 15 december 2016,

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen drs. J. Vonk-Vedder