Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening Blijverslening gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Blijverslening gemeente Halderberge
CiteertitelVerordening Blijverslening gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201701-01-2019nieuwe regeling

09-02-2017

Gemeenteblad Halderberge 21 februari 2017, nummer 26524

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Blijverslening gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2017;

 

gezien het amendement van de heer Stehouwer;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de:

 

Verordening Blijverslening gemeente Halderberge

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • b)

  Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

 • d)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken

 • f)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • g)

  Wijkteam: Regieassistenten en Jeugdprofessionals van de gemeente Halderberge

   

Artikel 2 Toepassingsbereik

 

 • 1.

  De gemeente Halderberge heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen die hypothecair worden verstrekt onder de voorwaarde dat de financiering van de woningaanpassing (de Blijverslening) tezamen met de eventuele hypotheek (hypothecaire inschrijving) niet meer bedraagt dan maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning.

 • 3.

  De doelgroepen van de lening zijn:

  • -

   Eigenaren-bewoners en hun gezinsleden met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

  • -

   Eigenaren-bewoners de hun woning levensloopbestendig willen maken. De aanvrager is minimaal 55 jaar oud op het moment van het indienen van de aanvraag. In geval sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde leeftijdsgrens voor een van de aanvragers.

 • 4.

  De Blijverslening voorziet in het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Halderberge

 • 5.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen en minimaal twee jaar op dit adres staan ingeschreven.

Artikel 3 Maatregelen

 

 • 1.

  Tot de maatregelen die in aanmerking komen voor een Blijverslening worden gerekend:

  de bouwkundige en domotica woningaanpassingen zoals genoemd in bijlage 1 van deze Verordening (niet limitatief).

   

 • 2.

  Het Wijkteam van de gemeente Halderberge is bevoegd te beoordelen of de maatregelen, die niet genoemd zijn in bijlage 1, binnen de beleidsdoelen van deze Verordening vallen.

 

Artikel 4 Beleidsdoelen

 

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 

 • A.

  Mensen langer zelfstandig (thuis) laten wonen;

 • B.

  Bijdragen aan de toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen in de gemeente Halderberge.

Artikel 5 Budget

 

 • 1.

  De raad van de gemeente Halderberge stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het uitvoeren en toewijzen van SVn leningen en mandateert het college om dit budget te verdelen tussen de verschillende leningen bij SVn.

 • 2.

  Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van €17.500,-.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt digitaal bij het college ingediend via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/ intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-.

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

 • f.

  De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

 

 

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

Looptijd

-Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

-Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd

vast.

Betaling van rente en aflossing

-De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

-De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

-Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

-Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Kosten

-Vast bedrag voor afsluitkosten.

-Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

-Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

Zekerheden

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

-Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

-Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

-Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

-De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek (hypothecaire inschrijving) + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Artikel 12 Bouwkrediet

 

 • 1.

  De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2.

  Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij uw gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 15 Inwerkingtreding

1.Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening gemeente Halderberge”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 9 februari 2017,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder

Bijlage 1. Lijst met bouwkundige en domotica woningaanpassingen

 

Bouwkundige woningaanpassingen

 

 • §

  Slaapkamer + badkamer op de begane grond, badkamer gelijkvloers met slaapkamer en/of het geschikt maken van de badkamer voor verzorging;

 • §

  Verstelbaar keukenblok en/of inductie koken in plaats van gas of electra;

 • §

  Verbreden deuren;

 • §

  Aanbrengen traplift;

 • §

  Automatische opener garage en/of automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening);

 • §

  Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening;

 • §

  Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet;

 • §

  Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk;

 • §

  Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen;

 • §

  Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet);

 • §

  Koolmonoxidemelder en/of gasmelder;

 • §

  Gasafsluiter;

 • §

  Waterdetector;

 • §

  Teruggebogen deurklinken;

 • §

  Drempels weg of verlagen;

 • §

  Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot;

 • §

  Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal;

 • §

  Wandbeugel bij deur (binnenzijde / buitenzijde);

 • §

  Toegangspad opgehoogd en/of hellingbaan om niveauverschillen te compenseren;

 • §

  Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten);

 • §

  Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • §

  Tweede trapleuning, beugel aan of vlak naast spil van de trap en/of trapleuning verlengen;

 • §

  Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat;

 • §

  Infreezen antislip randen in traptreden;

 • §

  Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen;

 • §

  Anti-sliplaag op bestaande tegels;

 • §

  Beugels naast de douche;

 • §

  Opklapbaar douchezitje met armleggers;

 • §

  Thermostatische badmengkraan / douchemengkraan;

 • §

  Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine);

 • §

  Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk;

 • §

  Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte;

 • §

  Toilet op verdieping;

 • §

  Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm);

 • §

  Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet;

 • §

  Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging;

 • §

  TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht;

 • §

  Eénhendelmengkraan keuken;

 • §

  Inloopdouche aanbrengen.

   

Domotica woningaanpassingen

 • §

  Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's;

 • §

  Apparaten aan informatiesystemen koppelen;

 • §

  Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.;

 • §

  Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning per plaats al naargelang het uur van de dag en de aanwezigheid van personen en of dieren;

 • §

  Openen van deuren via mobiele telefoon;

 • §

  Verwarming automatisch op nachtstand bij verlaten woning;

 • §

  De ramen automatisch laten sluiten (na ingestelde tijd, afstandsbediening, temperatuur enz.);

 • §

  Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm;

 • §

  Inbraakalarm per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie;

 • §

  Bewakingscamera's voor particulier gebruik;

 • §

  Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan;

 • §

  Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan;

 • §

  Digitaal spiekoog;

 • §

  Draadloze video-deurintercom;

 • §

  Automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkoming van legionellabesmetting;

 • §

  Ramen automatisch laten openen bij CO-alarm;

 • §

  Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning/zonneschermen/rolluiken;

 • §

  Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er niemand meer is;

 • §

  Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte;

 • §

  Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan;

 • §

  Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag;

 • §

  Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders;

 • §

  Bewakingscamera's voor particulier gebruik;

 • §

  Koppeling van het domotica systeem aan het internet;

 • §

  GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis.