Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
CiteertitelVerordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

14-12-2017

Gemeenteblad Halderberge 2017, nr. 229217

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

De raad van de gemeente Halderberge;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017;

gelet op de wettelijke verplichting ingevolge de Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • ·

  wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • ·

  betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • ·

  kwaliteitscriteria: de in de landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • ·

  basistaken en plustaken: taken waarvan de uitvoering bij wet of in opdracht van het college van burgemeester en wethouders is opgedragen aan de OMWB;

 • ·

  thuistaken: taken die worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders;

 • ·

  kwaliteitsvoorwaarden: de in lokaal verband te hanteren voorwaarden, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, die van toepassing zijn op de uitvoering en handhaving van de thuistaken.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2 Kwaliteit

Artikel 3 Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de door de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4 Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in lid 1, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën;

  • d.

   waardering

Artikel 5 Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de basistaken en plustaken zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 2.

  Op de uitvoering en handhaving van de thuistaken zijn de kwaliteitsvoorwaarden van toepassing.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt nadere criteria vast op basis van de kwaliteitsvoorwaarden.

 • 4.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria en kwaliteitsvoorwaarden doet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 5.

  Voor zover de kwaliteitscriteria en/of kwaliteitsvoorwaarden niet zijn of konden worden nageleefd, doet het college van burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd mededeling aan de gemeenteraad.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 14 december 2017,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder