Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente Halderberge 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente Halderberge 2017
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid Halderberge 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Halderberge

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2017Nieuwe regeling

14-12-2017

Gemeenteblad Halderberge 2017, nummer 229184

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente Halderberge 2017

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2017;

gelet op artikel 213A van de Gemeentewet

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen:

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente Halderberge 2017

 

en in te trekken:

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Halderberge

 

Artikel 1: Definities

 • a.

  Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties of activiteiten met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

 • c.

  Rechtmatigheid: de (voorgenomen) handelswijze is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 2: Reikwijdte en frequentie

 • 1.

  Het onderzoek dat het college - periodiek - verricht heeft betrekking op de doelmatigheid, doeltreffendheid of het rechtmatig handelen van het door het college gevoerde bestuur.

 • 2.

  Het college verricht binnen een periode van vier jaar minimaal twee onderzoeken zoals bedoeld het eerste lid.

 • 3.

  Van de onderzoeken bedoeld in het eerste en tweede lid heeft er minimaal één betrekking op de doelmatigheid of doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

Artikel 3: Rapportage

 • 1.

  De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.

 • 2.

  De rapportage bevat naast de uitkomsten van het onderzoek verbeter- en leerpunten (aanbevelingen).

 • 3.

  Het college biedt de rapportage met een begeleidend schrijven ter kennisgeving aan de raad en de Rekenkamer West-Brabant aan.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het moment dat de raad deze vaststelt onder gelijktijdige intrekking van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Halderberge.

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid Halderberge 2017”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 14-12-2017,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder

De raad van de gemeente Halderberge;