Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening subsidiering cultureel-educatieve activiteiten basisonderwijs Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidiering cultureel-educatieve activiteiten basisonderwijs Halderberge
CiteertitelVerordening subsidiering cultureel-educatieve activiteiten basisonderwijs Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Subsidieregeling cultureel- educatieve activiteiten basisonderwijs Halderberge, vastgesteld door de raad in de vergadering van 31 maart 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2018nieuwe regeling

08-02-2018

Gemeenteblad 28 februari 2018, nr.2018-42211

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidiering cultureel-educatieve activiteiten basisonderwijs Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen:

 

de Verordening subsidiëring cultureel-educatieve activiteiten basisonderwijs Halderberge.

 

Artikel 1 Cultureel-educatieve activiteiten

De gemeente Halderberge is van mening dat cultureel-educatieve activiteiten op scholen mede via een financiële bijdrage van de gemeente mogelijk gemaakt moeten worden.

 

De gemeente hecht er waarde aan dat de drempel voor cultuurdeelname en cultuurbeleving voor de jeugd zo laag mogelijk wordt gehouden. Door de scholen in staat te stellen cultureel-educatieve activiteiten in te kopen en uit te voeren, wordt bovendien nagenoeg de gehele Halderbergse jeugd bereikt, ook kinderen die anders niet of minder met cultuur in aanraking komen. Ten einde de eigen Halderbergse culturele instellingen tegemoet te komen, wordt er een bestedingsverplichting opgelegd tot afnemen van diensten voor deze activiteiten bij deze instellingen. De provincie heeft voor de afname van dit soort activiteiten een "marktplaats" ingericht, waar de instellingen hun diensten en mogelijkheden aanbieden. Indien scholen de cultureel-educatieve activiteiten willen laten plaatsvinden in het kader van het Brede School-concept, zal dit worden toegestaan.

 

Artikel 2 Uitgangspunten

 

 • a.

  Het voor cultureel-educatieve activiteiten beschikbare budget bedraagt € 33.788,00.

 • b.

  Bij de verdeling van de subsidiegelden over de basisscholen wordt voor elke school eenvaste component van € 1.000,- aangehouden. Het resterende bedrag wordt verdeeld naar het leerlingenaantal per 1 oktober van het voorgaande schooljaar

 • c.

  Het totale bedrag als bijdrage aan de lokale Marktplaats voor Cultuur educatie Halderberge bedraagt € 12.500,00.

 • d.

  Het budget is beschikbaar voor alle Halderbergse basisscholen.

 • e.

  Het subsidiebedrag kan worden besteed aan cultureel-educatieve activiteiten die vallen onder degemeentelijke visie op het gebied van podiumkunsten, muziek, beeldende kunst, audiovisuele toepassingen, cultuurhistorisch erfgoed, burgerschap, rechtsstaat en democratie.

 • f.

  Het subsidiebedrag kan niet worden besteed voor de bekostiging van volksculturele jaarfeesten, optochten, eetcultuur, leesbevordering, leesvaardigheid, wetenschap en techniek.

 • g.

  Het subsidiebedrag kan niet worden besteed aan huisvestingskosten en reiskosten.

 • h.

  Jaarlijks publiceert de gemeente in overleg met de Markplaats een lijst met suggesties voor activiteiten die onder de subsidieregeling cultureel-educatieve activiteiten vallen.

 • i.

  Godsdienstonderwijs en zwemonderwijs betreffen een eerste verantwoordelijkheid van deouders/schoolbesturen en behoren niet tot door de gemeente financieel te ondersteunen activiteiten.

 • j.

  Besteding van de middelen vindt plaats bij plaatselijke culturele instellingen.

 • k.

  Besteding van de middelen in het kader van de Brede School-gedachte behoort tot de mogelijkheden, mits de activiteiten vallen onder de aangehaalde definitie.

 • l.

  De subsidieregeling is van kracht vanaf 1 augustus 2005 en vervangt de bestaande regeling die gold vanaf 1 augustus 1999.

 • m.

  De subsidieregeling is in februari 2018 herzien en geactualiseerd.

Artikel 3 Subsidieverordening

 

 • a.

  Het bedrag van € 33.788,- wordt beschikbaar gesteld voor activiteiten van scholen in de gehele gemeente, in te bedden in het lokaal onderwijsbeleid.

 • b.

  De scholen ontvangen jaarlijks de middelen voor cultureel-educatieve activiteiten, met inachtneming van genoemde uitgangspunten. Van de besteding van de middelen dient jaarlijks een verantwoording bij de gemeente te worden ingediend.

 • c.

  Indien de verantwoording in strijd is met de uitgangspunten uit deze verordening, behoudt de gemeente zich het recht voor (een deel van) de subsidie terug te vorderen.

 • d.

  Uitgangspunt van deze verordening is dat iedere school in ieder geval op een vast bedrag kan rekenen, zodat de school minimaal één activiteit structureel en substantieel kan opzetten.

 • e.

  De vaste voet bedraagt € 1.000,- per school.

 • f.

  De bijdrage aan de lokale Marktplaats voor Cultuur educatie Halderberge bedraagt € 12.500,00.Het resterende bedrag wordt evenredig verdeeld naar het leerlingaantal per 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

g.De volgende bedragen worden aangehouden:

 

Totaal bedrag subsidie

€ 33.788,00

Vaste voet

€ 9.000,00

Te betalen aan Marktplaats

€ 12.500,00

Uitgewerkt naar schoolbestuur betekent dit het volgende voor de component ‘vaste voet’

Schoolbestuur

Aantal scholen

Vaste voet

Totaalbedrag

Borgesiusstichting of diens rechtsopvolger

7

7 x € 1.000,-

€ 7.000,-

St. Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

of diens rechtsopvolger

2

2 x € 1.000,-

€ 2.000,-

Totaal

9

9 x € 1.000,-

€ 9.000,-

Elke school heeft zodoende een basisbedrag ter beschikking om tenminste één activiteit goed te kunnen organiseren. Daarbij verkrijgen de schoolbesturen en scholen de vrijheid om prioriteiten te stellen binnen de verschillende cultureel-educatieve activiteiten, met inachtneming van de vermelde uitgangspunten.

Artikel 4 Intrekking en inwerkingtreding

 

 • a.

  De Subsidieregeling cultureel - educatieve activiteiten basisonderwijs Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 31 maart 2005, wordt ingetrokken.

 • b.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • c.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening subsidiëring cultureel - educatieve activiteiten basisonderwijs Halderberge.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 8 februari 2018,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk - Vedder