Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Generatiepactgemeente Halderberge 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeneratiepactgemeente Halderberge 2019
CiteertitelGeneratiepact gemeente Halderberge 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

10-07-2018

Gemeenteblad Halderberge d.d. 27 september 2018, nr. 205351

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Generatiepactgemeente Halderberge 2019

Inleiding

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Medewerkers zullen steeds langer moeten doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Het Generatiepact is een afspraak tussen werkgever en werknemer om medewerkers vanaf 60 jaar vrijwillig minder te laten werken met een gedeeltelijke inkomens- en volledige pensioencompensatie.

De doelstellingen die de gemeente Halderberge wil bereiken door gebruik te maken van het Generatiepact zijn:

 

 • ·

  Het aanbieden van een aantrekkelijke regeling aan oudere medewerkers om onder gunstige voorwaarden minder uren te gaan werken;

 • ·

  Het aantrekken van jongere medewerkers zodat een evenwichtigere leeftijdsopbouw in het personeelsbestand ontstaat.

   

  Fiscale- en pensioen technische voorwaarden

  • 1.

   De voorwaarden van de Generatiepactregeling moeten uitvoerbaar zijn binnen het bestaande pensioen en uitvoeringsreglement van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

  • 2.

   De medewerker die gebruik maakt van het Generatiepact moet vanuit fiscaal oogpunt minimaal 50% wekelijks feitelijk blijven werken van de (gemiddelde) aanstellingsomvang in het kalenderjaar direct voorafgaand aan tien jaar voor de in het pensioenreglement vastgestelde pensioenrichtleeftijd, tenzij er sprake is van afwezigheid als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of regulier jaarlijks vakantieverlof.

  • 3.

   Bij deelname aan dit Generatiepact is het niet mogelijk gelijktijdig gebruik te maken van opname levensloop, verlofstuwmeren, leeftijdsverlofdagen of soortgelijke verlof en seniorenregelingen indien hierbij de ‘feitelijke 50% werken-eis’ van de fiscus in het gedrang komt.

  • 4.

   Het is fiscaal niet toegestaan om eerder dan 10 jaar voorafgaand aan de pensioenrichtleeftijd conform het pensioenreglement deel te nemen aan een Generatiepactmodel.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling: De regeling Generatiepact gemeente Halderberge.

Medewerker: Persoon in vaste dienst van de gemeente Halderberge.

Salaris: Maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de medewerker is toegekend naar evenredigheid van diens formele arbeidsduur.

Salaristoelagen: De in de CAR-UWO opgenomen toelagen, die aan de medewerker zijn toegekend.

Oorspronkelijk salaris: Het maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de medewerker is toegekend direct voorafgaand aan de ingangsdatum van deelname naar evenredigheid van de formele arbeidsduur.

Oorspronkelijke aanstelling: Gemiddelde omvang van de aanstelling direct voorafgaand aan de ingangsdatum van deelname

 

Artikel 2 Wie kan hiervan gebruik maken

 

 • 1.

  De regeling staat open voor de medewerker met een vaste aanstelling bij de gemeente Halderberge die 60 jaar of ouder is op het moment van deelname.

 • 2.

  Uitgesloten van deelname zijn teammanagers, directie en gemeente secretaris.

 • 3.

  Deelname aan de regeling is mogelijk op het vaste instapmoment 1 januari 2019.

 • 4.

  Een verzoek om gebruik te mogen maken van deze regeling wordt gehonoreerd tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich hier tegen verzet.

Artikel 3 Duur van de deelname

 

 • 1.

  De deelname aan het Generatiepact gemeente Halderberge vindt plaats gedurende de resterende duur van het dienstverband van de medewerker tot de datum waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of tot de datum waarop de aanstelling eerder eindigt door ontslag op eigen verzoek.

 • 2.

  Deelname aan het Generatiepact gemeente Halderberge kan niet tussentijds worden opgeschort gedurende de resterende duur van de aanstelling, voor zover in deze regeling niet uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 4 Inhoud van de regeling voor medewerkers in salarisschaal 1 t/m 7

 

 • 1.

  Het gebruik maken van het Generatiepact gemeente Halderberge houdt in dat de medewerker de keuze heeft om bij aanvang deelname 20% of 50% minder te gaan van zijn oorspronkelijke aanstelling in de vorm van buitengewoon verlof, waarbij de medewerker minimaal 18 uur per week als ondergrens feitelijk blijft werken om ongewenste organisatorische knelpunten te voorkomen. De omvang van de aanstelling wordt niet aangepast.

 • 2.

  Bij de keuze van 20% minder werken wordt over de uren dat de medewerker buitengewoon verlof wordt toegekend, 75% salaris en de toegekende salaristoelage(n) doorbetaald.

 • 3.

  Bij de keuze van 50% minder werken wordt over de uren dat de medewerker buitengewoon verlof wordt toegekend, 60% salaris en de toegekende salaristoelage(n) doorbetaald.

 • 4.

  Bij de keuze van 20% minder werken heeft de medewerker de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de regeling nóg minder te gaan werken conform lid 3. De keuze hiertoe en het mutatiemoment (1 januari van enig jaar) moet bij aanvang van deelname aan de regeling kenbaar worden gemaakt.

 • 5.

  Deze regeling staat open voor alle medewerkers die voldoen aan de voorwaarden conform artikel 2.

Artikel 5 Inhoud van de regeling voor medewerkers in salarisschaal 8 en hoger

 

 • 1.

  Het gebruik maken van het Generatiepact gemeente Halderberge houdt in dat de medewerker de keuze heeft om bij aanvang deelname 20% of 50% minder te gaan van zijn oorspronkelijke aanstelling in de vorm van buitengewoon verlof, waarbij de medewerker minimaal 18 uur per week als ondergrens feitelijk blijft werken om ongewenste organisatorische knelpunten te voorkomen. De omvang van de aanstelling wordt niet aangepast.

 • 2.

  Bij de keuze van 20% minder werken wordt over de uren dat de medewerker buitengewoon verlof wordt toegekend, 50% salaris en de toegekende salaristoelage(n) doorbetaald.

 • 3.

  Bij de keuze van 50% minder werken wordt over de uren dat de medewerker buitengewoon verlof wordt toegekend, 40% salaris en de toegekende salaristoelage(n) doorbetaald.

 • 4.

  Bij de keuze van 20% minder werken heeft de medewerker de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de regeling nóg minder te gaan werken conform lid 3. De keuze hiertoe en het mutatiemoment (1 januari van enig jaar) moet bij aanvang van deelname aan de regeling kenbaar worden gemaakt.

 • 5.

  Deze regeling staat open voor alle medewerkers die voldoen aan de voorwaarden conform artikel 2.

Artikel 6 IKB en andere aan het salaris gerelateerde arbeidsvoorwaarden

 

 • 1.

  Het IKB, de overlijdensuitkering en alle andere aan het salaris gerelateerde arbeidsvoorwaarden worden berekend over het feitelijk salaris (het salaris verminderd met de korting generatiepact).

 • 2.

  Een jubileumgratificatie gedurende deelname aan de regeling wordt berekend over de oorspronkelijke aanstelling.

 • 3.

  Bij het combineren van extra gekochte verlofdagen vanuit het IKB (buiten de toegekende jaarlijks bovenwettelijke verlofdagen), moet rekening gehouden worden met de fiscale eis dat de medewerker minimaal wekelijks 50% feitelijk moet blijven werken van de aanstellingsomvang in het elfde jaar voor de AOW leeftijd. Indien niet aan deze eis wordt voldaan kan er sprake zijn van een Regeling Vervroegd Uittreden waarbij een boete verschuldigd is.

Artikel 7 Pensioenopbouw

 

 • 1.

  De pensioenopbouw loopt bij gebruikmaking van het Generatiepact gemeente Halderberge door.

 • 2.

  De pensioenpremies worden zowel door werkgever als medewerker betaald in de normale verhoudingen (70:30) die door het ABP wordt vastgesteld.

 • 3.

  De bepalingen met betrekking tot de maximale opbouw van pensioen, vastgelegd in fiscale wet- en regelgeving en het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, blijven van kracht.

Artikel 8 Werktijden

 

De feitelijke werktijden worden vastgesteld in overleg tussen de betrokken medewerker en de leidinggevende.

 

Artikel 9 Vakantieverlof

Gedurende de periode waarin betrokkene gebruikt maakt van het Generatiepact gemeente Halderberge vindt over de uren van het buitengewoon verlof geen opbouw van vakantie-uren plaats.

 

Artikel 10 Arbeidsongeschiktheid

 

 • 1.

  Voor de medewerker die gebruik maakt van de regeling en langer dan zes maanden ziek is, schort de regeling na die zes maanden op totdat hij weer 100% arbeidsgeschikt is verklaard of definitief is herplaatst in een andere functie.

 • 2.

  Hij ontvangt vanaf de zevende maand van ziekte het oorspronkelijk aan hem toegekende salaris en de toegekende salaristoelage(n) met de daarbij behorende salariskorting wegens ziekte op grond van het bepaalde in artikel 7:3 van de CAR tot de dag waarop de regeling wordt voortgezet.

 • 3.

  Hierbij geldt dat de medewerker nooit een hoger bedrag krijgt doorbetaald dan hij op grond van deze regeling krijgt als hij niet ziek zou zijn geweest.

Artikel 11 Aanmelding

 

 • 1.

  Deelname aan de regeling is mogelijk op het vaste instapmoment 1 januari 2019.

 • 2.

  Het verzoek tot deelname aan de regeling moet uiterlijk op 1 november voorafgaand aan het jaar van deelname schriftelijk zijn ingediend bij de HR Adviseur.

 • 3.

  De medewerker ontvangt een brief, waarin de afspraken met betrekking tot zijn deelname aan het Generatiepact overeenkomstig deze regeling vastgelegd zijn.

Artikel 12 Geen aanspraak op uitbreiding aanstellingsomvang

 

De medewerker die gebruik maakt van de regeling kan geen aanspraak meer maken op een uitbreiding van de aanstellingsomvang in welke vorm dan ook.

 

Artikel 13 Nevenwerkzaamheden

De medewerker die gebruik maakt van het Generatiepact gemeente Halderberge mag tijdens de vrijgekomen werktijd (buitengewoon verlof) geen nieuwe werkzaamheden of uitbreiding van betaalde nevenwerkzaamheden verrichten. Huidige nevenactiviteiten kunnen worden voortgezet en worden vastgelegd in de individuele overeenkomst. Onbetaalde nevenwerkzaamheden dienen vooraf altijd gemeld te worden bij de organisatie.

De bepalingen met betrekking tot de maximale opbouw van pensioen, vastgelegd in fiscale wet- en regelgeving en het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, blijven van kracht.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het college van het Generatiepact gemeente Halderberge afwijken in een voor de medewerker gunstige zin.

 

Artikel 15 Hogere wet -en regelgeving

Dwingende bepalingen in hogere wet -en regelgeving prevaleren boven de bepalingen in deze regeling.

 

Artikel 16 Individueel adviestraject

Gemeente Halderberge stelt de medewerker in de (financiële) gelegenheid om een eenmalig adviestraject af te sluiten via PROambt Advies, een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van (ABP) Pensioen, inkomen en Generatiepactmodellen.

 

Artikel 17 Werkingsduur

 

 • 1.

  Deze regeling geldt voor een periode van een jaar tot 31 december 2019

 • 2.

  Degenen die vóór 31 december 2019 gebruik maken van deze regeling kunnen dat blijven doen tot het moment waarop zij de persoonlijke AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

 • 3.

  Wanneer op basis van deze regeling buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 4 en 5 is verleend bindt dat zowel de werkgever als de medewerker. Alleen wanneer beide partijen hiermee instemmen kan dat besluit worden ingetrokken.

Artikel 18 Evaluatie

 

 • 1.

  In het voorjaar van 2019 kan bezien worden in welke mate van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, of de regeling aan zijn doel voldoet en of de regeling, al dan niet in aangepaste vorm, voor nieuwe gevallen moet worden voortgezet.

 • 2.

  De evaluatie wordt geagendeerd voor overleg met de commissie voor georganiseerd overleg.

Artikel 19 Datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 10 juli 2018