Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning zoals vastgesteld op 26 mei 2011 en laatstelijk gewijzigd op 11 oktober 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2018nieuwe regeling

11-10-2018

Gemeenteblad Halderberge, 19 oktober 2018, nummer 222801

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 september 2018;

 

gezien het amendement van de heer Van Tetering;

 

gelet op artikel 33 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 26 mei 2011, en laatstelijk gewijzigd op 11 oktober 2012, in te trekken;

 • 2.

  de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vast te stellen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

-ambtelijke bijstand: bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen enmoties of andere ambtelijke bijstand niet zijnde een verzoek om informatie;

 • -

  ambtenaar : ambtenaar van de gemeente, niet zijnde een medewerker van de griffie;

 • -

  document : document als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet openbaarheid vanbestuur;

 • -

  fractie : fractie als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

 • -

  fractiemedewerker : persoon die werkzaamheden verricht voor één van de fracties uit de raad en door de betreffende fractie bij de griffie formeel is aangemeld als medewerker;

 • -

  wet : Gemeentewet .

Paragraaf 2 Verzoeken om informatie of ambtelijke bijstand

Artikel 2 Verzoek om informatie

 • 1.

  Een raadslid kan de griffier of een Teammanager verzoeken om feitelijke informatie van geringe omvang of om inzage in, of afschrift van, documenten waaromtrent geen geheimhouding krachtens de artikelen 25, 55 of 86 van de wet is opgelegd.

 • 2.

  De griffier, dan wel de Teammanager, verstrekt zo spoedig mogelijk de verzochte informatie, voor zover deze daarover kan beschikken. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is verzoekt de griffier de secretaris één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk de resterende informatie zo spoedig mogelijk verstrekken.

Artikel 3 Verzoek om ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een raadslid kan de griffier verzoeken om ambtelijke bijstand.

 • 2.

  De griffier verleent zo spoedig mogelijk de ambtelijke bijstand, voor zover dit in redelijkheid kan worden gevergd. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is kan de griffier de secretaris verzoeken om één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk het verzoek zo spoedig mogelijk verder inwilligen.

 • 3.

  De secretaris wijst geen ambtenaar aan als:

  • a.

   naar oordeel van de secretaris niet aannemelijk is gemaakt dat de ambtelijke bijstand betrekking heeft op raadswerkzaamheden, of;

  • b.

   dit naar het oordeel van de secretaris het belang van de gemeente kan schaden

 • 4.

  Als de ambtelijke bijstand op grond van het derde lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid door wie het verzoek is ingediend. De griffier of het raadslid kan de burgemeester verzoeken de ambtelijke bijstand alsnog te laten verlenen. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 4 Geschil over ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een raadslid dat niet tevreden is over de door een ambtenaar aan hem verleende ambtelijke bijstand kan hierover in overleg treden met de secretaris.

 • 2.

  Als overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan het raadslid de zaak aan de burgemeester voorleggen. De burgemeester voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

Artikel 5 Verstrekking informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand

 • 1.

  De secretaris verstrekt aan het lid van het college op wiens werkzaamheden een verzoek om ambtelijke bijstand betrekking heeft, desgevraagd een afschrift van het verzoek.

 • 2.

  Als het college of één of meer leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of over de inhoud van verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 3 Fractieondersteuning

Artikel 6 Recht op financiële bijdrage

 • 1.

  De raad verstrekt een fractie jaarlijks op declaratiebasis een financiële bijdrage ter ondersteuning van het functioneren van de fractie.

 • 2.

  De financiële bijdrage bestaat uit een vast bedrag van € 500 en een variabel bedrag van € 70 per raadszetel.

3.In afwijking van het eerste lid verstrekt de raad in een jaar waarin raadsleden aftreden op grond van artikel C 4, tweede lid, van de Kieswet, aan een fractie een financiële bijdrage tot en met de maand maart en een financiële bijdrage voor de periode omvattende de resterende maanden. Deze financiële bijdragen bestaan uit 1/12e deel van de bedragen, bedoeld in het tweede lid, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de periode omvat.

Artikel 7 Besteding financiële bijdrage

 • 1.

  Een fractie besteedt de financiële bijdrage uitsluitend om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.

 • 2.

  De financiële bijdrage mag in ieder geval niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling;

  • b.

   betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst

  • c.

   giften, leningen, beleggingen en voorschotten;

  • d.

   uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege, inclusief uitgaven in verband met verkiezings-activiteiten, of;

  • e.

   de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of commissielid, voor zover deze door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd.

Artikel 8 Gevolgen splitsen en einde bestaan fractie

 • 1.

  Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt het voor elk van deze zetels beschikbaar gestelde variabele deel van de financiële bijdrage toebedeeld aan de nieuw gevormde fractie of aan de fractie waarbij aangesloten wordt.

 • 2.

  Als een fractie tijdens een zittingsperiode ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de maand volgend op de maand waarin de fractie hiervan kennisgeving heeft gedaan.

 • 3.

  Als een fractie als gevolg van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de datum dat de raad in de nieuwe samenstelling aantreedt.

Paragraaf 4 Fractiemedewerkers

Artikel 9 Aanstelling

 • 1.

  Iedere fractie heeft de gelegenheid om gebruik te maken van één fractiemedewerker.

 • 2.

  De fractiemedewerker wordt aangesteld door de fractie om deze bij te staan bij het verrichten van de werkzaamheden van de fractie.

 • 3.

  De fractiemedewerker is een ingezetene van de gemeente die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

 • 4.

  De fractie meldt de fractiemedewerker aan bij de griffier.

Artikel 10 Rechten

 • 1.

  De fractiemedewerker heeft, door tussenkomst van de fractievoorzitter, recht op inzage van stukken waar ook de raadsleden kennis van kunnen nemen.

 • 2.

  De fractiemedewerker heeft geen recht op inzage van stukken die in een besloten raadsvergadering of commissievergadering aan de orde kunnen komen.

Artikel 11 Besloten raads- en commissievergadering.

De fractiemedewerker heeft geen toegang tot besloten raads- en / of commissie-vergaderingen.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

 • 1.

  De fractiemedewerker is met betrekking tot vertrouwelijke informatie die vanwege de gemeente Halderberge, te zijn kennis komt, op gelijke wijze tot geheimhouding verplicht als de leden van de raad en neemt overigens de zelfde zorgvuldigheid in acht als van ieder raadslid wordt verwacht.

 • 2.

  Alvorens de fractiemedewerker zijn werkzaamheden aanvangt ondertekent hij een verklaring, inhoudende, dat hij zijn functie zal vervullen met inachtneming van de geheimhoudingsplicht als vermeld in het eerste lid.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

De Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 26 mei 2011 en laatstelijk gewijzigd op 11 oktober 2012, wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge op 11 oktober 2018;

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder