Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening Clientenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Clientenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant
CiteertitelVerordening Clientenparticipatie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening Clientenparticipatie GR Werkplein Hart van West-Brabant 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet en artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

08-11-2018

Gemeenteblad Halderberge 15 november 2018, nummer 243755

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Clientenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018;

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet en artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  de Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant vast te stellen

 • 2.

  de Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2016, zoals vastgesteld door de raad in zijn verordening van 17 maart 2016, in te trekken

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de participatiewet;

 • b.

  het Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant;

 • c.

  het Algemeen Bestuur: het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Halderberge;

 • e.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 • f.

  cliënten: personen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de wet;

 • g.

  cliëntenraad: cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant.

 • h.

  lokale cliëntenraad/adviesraad: de lokale adviesraad die de belangen van de gemeentelijke uitkeringsgerechtigden behartigt c.q. de cliëntenraad van de gemeente Halderberge

 • i.

  Werkplein: het Werkplein Hart van West-Brabant.

Artikel 2 Cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad.

 • 2.

  De cliëntenraad wordt gevormd door cliënten van het Werkplein en leden geworven uit de lokale cliëntenraden/adviesraden.

 • 3.

  De leden worden benoemd door het Algemeen Bestuur. De cliëntenraad bestaat uit tenminste zeven tot maximaal dertien leden. Hiervan worden zes leden geworven uit en aangewezen door de lokale cliëntenraden/adviesraden, zodat iedere gemeente in de cliëntenraad vertegenwoordigd is. De overige leden worden geworven onder de cliënten van het Werkplein, waarbij zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de zes deelnemende gemeenten.

 • 4.

  De leden van de lokale cliëntenraden/adviesraden kunnen zich bij afwezigheid laten vertegenwoordigen door een vervanger van de lokale cliëntenraad/adviesraad.

 • 5.

  De leden van de cliëntenraad kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Het Algemeen Bestuur benoemt de voorzitter en secretaris voor de periode van vier jaar en deze zijn herbenoembaar.

 • 6.

  De cliëntenraad komt tenminste vier maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college.

Artikel 3 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid geen cliënt meer is van het Werkplein of geen lid meer is van de lokale cliëntenraad/adviesraad of de aanwijzing door de lokale cliëntenraad/adviesraad wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid aftreedt.

Artikel 4 Ambtelijk secretaris

De directeur van het Werkplein stelt een ambtenaar van het Werkplein aan als ambtelijk secretaris om de cliëntenraad te ondersteunen om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden

Artikel 5 Taken van het Werkplein

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur vraagt over beleidsvoornemens via de ambtelijk secretaris advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming van het Algemeen Bestuur.

 • 2.

  De directeur van het Werkplein heeft tenminste twee keer per jaar overleg met de cliëntenraad.

Artikel 6 Ondersteuning cliëntenraad

Het Algemeen Bestuur zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad.

Het Algemeen Bestuur:

 • a.

  stelt een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  geeft de leden van de cliëntenraad toegang tot kantoormiddelen zoals een kopieermachine en een printer;

 • c.

  zorgt ervoor, met inachtneming van artikel 7, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken;

 • d.

  stelt ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • e.

  zorgt ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • f.

  verstrekt de informatie, bedoeld onder 6.5, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en indien van toepassing, ziet het erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies;

 • g.

  op basis van de vastgestelde begroting van het Werkplein Hart van West-Brabant, kent het Algemeen Bestuur jaarlijks een budget toe;

 • h.

  ten laste van het budget kunnen kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging, onkosten en organisatiekosten. Als de kosten niet uit het budget kunnen worden gedekt, is vooraf toestemming vereist van de directeur van het Werkplein.

Artikel 7 Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het Algemeen Bestuur voorgenomen beleid inzake uitvoering van de wet.

 • 2.

  De voor advisering relevante stukken worden uiterlijk vier weken en tien dagen voordat het Algemeen Bestuur voornemens is het beleid vast te stellen, ter beschikking gesteld aan de leden van de cliëntenraad.

 • 3.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk tien werkdagen voordat het Algemeen Bestuur voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht.

 • 4.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

 • 5.

  Contacten tussen de cliëntenraad en het Algemeen Bestuur lopen via de voorzitter en de ambtelijk secretaris.

 • 6.

  Wanneer de cliëntenraad uit eigen beweging advies uitbrengt, gebeurt dit via de voorzitter.

 • 7.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het Algemeen Bestuur verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar.

Artikel 8 Taken voorzitter

 • 1.

  De voorzitter leidt de vergadering en zorgt voor een ordentelijk verloop van de vergadering.

 • 1.

  De voorzitter schorst de vergadering indien hij daartoe reden aanwezig acht.

 • 2.

  De voorzitter vertegenwoordigt de cliëntenraad.

Artikel 9 Taken secretaris

 • 1.

  De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op.

 • 2.

  De secretaris nodigt de leden van de cliëntenraad uit voor vergaderingen en zorgt dat de agenda en de benodigde stukken tijdig worden verstuurd.

 • 3.

  De secretaris woont de vergaderingen bij, maakt de notulen en zorgt voor de afhandeling van de uitgebrachte adviezen.

Artikel 10 Taken van de ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris:

 • a.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

 • b.

  ziet erop toe dat de adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen;

 • c.

  neemt periodiek deel aan de vergaderingen van de cliëntenraad, maar is geen lid van de cliëntenraad.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant na consultering van de cliëntenraad.

Artikel 12 Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2016, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 17 maart 2016, wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 8 november 2018,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder