Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019
CiteertitelVerordening marktgelden Halderberge 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201801-01-2020nieuwe regeling

13-12-2018

Gemeenteblad Halderberge, 19 december 2018, nummer 273242

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019

De raad van de gemeente Halderberge;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING ENINVORDERING VAN MARKTGELDEN 2019

 

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen, als bedoeld in artikel 1 van de ‘Marktverordening gemeente Halderberge 2010”, op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt bestemde terrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene, aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan € 2,25 per m¹ met een minimum van 4 m¹.

 • 2.

  De bijdrage in de promotiekosten bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan € 0,10 per m¹ .

 • 3.

  Het marktgeld wordt, indien er stroom van de gemeente wordt afgenomen, per kwartaal of gedeelte daarvan verhoogd. Hiervoor is een verdeling gemaakt in categorieën.

  • §

   Categorie 0: Kooplieden die geen enkel apparaat op stroom gebruiken.

  • §

   Categorie 1: Kooplieden die alleen een kassa of weegschaal in gebruik hebben.

  • §

   Categorie 2: Kooplieden die daarnaast nog verlichting en/of kleine apparaten zoals een

   magnetron of soortgelijke apparatuur in gebruik hebben.

  • §

   Categorie 3: Kooplieden die apparatuur van cat. 1 en 2 en daarbij nog koeling / diepvriezers of

   andere apparaten met een meer dan gemiddeld stroomverbruik in gebruik hebben.

De in rekening te brengen bedragen daarbij zijn:

 • §

  Categorie 0: € 0 per kwartaal.

 • §

  Categorie 1: € 25 per kwartaal.

 • §

  Categorie 2: € 50 per kwartaal.

 • §

  Categorie 3: € 75 per kwartaal.

   

  Artikel 4 Belastingtijdvak

  Het belastingtijdvak is een kwartaal.

   

  Artikel 5 Wijze van heffing

  Het marktgeld, bedoeld in artikel 3, wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

   

  Artikel 6 Termijn van betaling

  • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota of de schriftelijke kennisgeving.

  • 2.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

   

  Artikel 7 Kwijtschelding

  Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

   

  Artikel 8 Nadere regels door college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

   

  Artikel 9 Overgangsrecht en inwerkingtreding

  • 1.

   De ‘Verordening marktgelden Halderberge 2018’, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

   

  Artikel 10 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening marktgelden Halderberge 2019’.

   

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2018,

  De griffier,

  De voorzitter,

  drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder

De raad van de gemeente Halderberge;