Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren 2010
CiteertitelVerordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 12 Wet investeren in jongeren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2012Onbekend

30-09-2010

Onbekend

Halderbergse Bode van 6 oktober 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren 2010

VERORDENING TOESLAGEN- EN VERLAGINGEN WET INVESTEREN IN JONGEREN 2010.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1
 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet investeren in jongeren en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet investeren in jongeren;

  • b.

   gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 28 van de wet;

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • d.

   verzorgingsbehoevende: degene die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis;

  • e.

   ouder: de vader of moeder als bedoeld in respectievelijk de artikelen 1:197 en 1:198 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 2

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor jongeren van 21 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn.

Hoofdstuk 2. Criteria voor het verhogen van de norm

Artikel 3 - Toeslagen

 • 1.

  De toeslag als bedoeld in artikel 30 eerste lid, van de wet bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

 • 2.

  De toeslag als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning één of meer anderen hun hoofdverblijf hebben.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende personen niet beschouwd  als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft : 

  • a.

   verzorgingsbehoevende die door belanghebbende worden verzorgd.

  • b.

   meerderjarige kinderen met studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • c.

   meerderjarige kinderen met een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

  • d.

   verzorgingsbehoevenden die door belanghebbende worden verzorgd.

 • 4.

  In afwijking van lid 1  en 2 van dit artikel wordt geen toeslag als bedoeld in artikel  30, lid 1 van de wet verleend, indien die ander de niet-rechthebbende echtgenoot of daarmee gelijkgestelde  is en algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand ontvangt;

Hoofdstuk 3. Criteria voor het verlagen van de norm of toeslag.

Artikel 4 Verlaging gehuwden.

 • 1.

  De verlaging als bedoeld in artikel 31 van de wet bedraagt 5 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden die een woning delen met één of meer anderen.

 • 2.

  Het derde lid van artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Verlaging woonsituatie.

De verlaging als bedoeld in artikel 32 van de wet bedraagt:

 • 1.

  20 procent van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen kosten van huur of hypotheeklasten verbonden zijn.

 • 2.

  10 procent van de gehuwdennorm indien geen woning bewoond wordt.

Artikel 6 Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar.

De verlaging als bedoeld in artikel 34 van de wet bedraagt:

 • a.

  10 procent van de gehuwdennorm indien het een belanghebbende van 21 jaar betreft;

 • b.

  5 procent van de gehuwdennorm indien het een belanghebbende van 22 jaar betreft.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 7 Uitvoering.

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Door of namens het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jongere worden afgeweken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt

Artikel 9 Citeertitel.

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren 2010.

Artikel 10 Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 30 september  2010

 

de griffier,                                                           de wnd. voorzitter,

 

 

A. Koenen                                                           A.A.F.M. Wijnen