Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Halderberge 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-316156

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020

 

 

 

 

 

Artikel 1 Definities

 

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats: de algemene begraafplaats in de gemeente Halderberge;

b. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

d. particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

e. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

f. urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

g. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

h. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

 

De rechten worden niet geheven voor het begraven van onvoldragen doodgeboren vruchten, waarvan geen aangifte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand hoeft te worden gedaan.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingjaar

 

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor het recht wordt afgekocht.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

 

1. De rechten, bedoeld in hoofdstuk 1 en 5.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 

2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 1 en 5.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 

1. De rechten als bedoeld in hoofdstuk 5.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 5.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 5.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

 

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 11 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Overgangsbepaling en inwerkingtreding

 

1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Halderberge 2019’, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Artikel 13 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: ’Verordening lijkbezorgingsrechten Halderberge 2020’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2019,

De griffier, De voorzitter,

 

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Halderberge 2020

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten Tarief

 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf), urnengraf (particulier urnengraf) of urnennis voor een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

1.1.1 voor een periode van 10 jaar € 650,00

1.1.2 voor een periode van 15 jaar € 975,00

1.1.3 voor een periode van 20 jaar € 1.300,00

 

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) , urnengraf (particulier urnengraf) of urnennis voor een kind onder 12 jaar wordt geheven:

1.2.1 een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat voor dezelfde periode wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een persoon van 12 jaar of ouder.

 

1.3 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in voorgaande artikelen wordt geheven:

1.3.1 voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar.

1.3.2 voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor 10 jaar.

1.3.3 voor een periode van 15 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor 15 jaar.

 

1.4 Indien sprake is van begraven van een lijk naast een ander particulier graf waarbij gekozen wordt voor een gecombineerde grafbedekking, wordt een grafrecht in rekening gebracht voor een periode die gelijk is aan de resterende periode van de oorspronkelijke reservering van het andere graf. Hierbij wordt een deel van een jaar beschouwd als een volledig jaar. Indien van de oorspronkelijke reservering nog minder dan 10 jaar resteert, wordt een extra grafrecht in rekening gebracht van minimaal 10 jaar.

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

2.1 Voor het begraven van een lijk wordt geheven

2.1.1 van een persoon van 12 jaar of ouder € 600,00

2.2.2 van een kind beneden 12 jaar € 185,00

2.2 De tarieven onder 2.1 en 2.2. worden met 50% verhoogd indien het begraven plaatsvindt in het weekend.

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1 in een urnennis of urnengraf € 65,00

3.1.2 in een particulier of algemeen graf € 225,00

3.2 De tarieven onder 3.1.1 en 3.1.2 worden met 50% verhoogd indien het bijzetten plaatsvindt in het weekend.

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

 

4.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen zoals genoemd in de Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Oudenbosch wordt geheven:

4.1.1 voor de aanleg van een grafkelder € 370,00

4.1.2 voor het plaatsen van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis € 135,00

 

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

 

5.1 Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven, particuliere urnengraven en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven: € 15,00

5.2 Voor reservering van een bijzonder graf voor elk jaar: € 93,00

 

Hoofdstuk 6 Opgraven

 

6.1 Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk, anders dan op rechterlijk gezag, wordt geheven € 740,00

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2019,

de griffier van de gemeente Halderberge,