Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Cultuurinitiatieven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Cultuurinitiatieven
CiteertitelSubsidieregeling Cultuurinitiatieven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105938

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Cultuurinitiatieven

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein.

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de: Subsidieregeling Cultuurinitiatieven.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020;

b. Cultureel ondernemerschap: de houding van een culturele organisatie die erop gericht is om de afhankelijkheid van subsidies in haar bedrijfsvoering en activiteiten te minimaliseren;

c. Cultuurinitiatief: een culturele activiteit in de vorm van een voorstelling, uitvoering, tentoonstelling of presentatie die in Halderberge plaatsvindt; al dan niet tegen betaling voor eenieder toegankelijk is en in de media ook als zodanig wordt aangekondigd;

d. Excellentie: kwalitatief hoogstaande optredens, producties en masterclasses door toptalenten, (internationale) topartiesten en topgezelschappen;

e. Experiment: vernieuwend cultuurinitiatief dat naar inhoud, opzet en uitvoering onderscheidend is ten opzichte van het huidige kunst- en cultuuraanbod en/of dat gericht is op het bereiken van een nieuw publiek;

f. Organisatie/instelling: een rechtspersoon die zich volgens haar statuten ten doel stelt culturele activiteiten te organiseren in Halderberge;;

g. Samenwerkingspartner: een culturele instelling, professioneel kunstenaar, onderwijsinstelling, amateurgezelschap en creatieve (commerciële) ondernemingen;

h. Talentontwikkeling: activiteiten die zijn gericht op de identificatie, selectie, begeleiding en ontwikkeling van (jong) talent.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is om culturele activiteiten en projecten te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het stimuleren en uitdragen van een cultureel aantrekkelijk klimaat in gemeente.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Een subsidie kan worden verstrekt voor initiatieven om de cultuurhistorische kwaliteit en het culturele aanbod te behouden en zichtbaar te maken voor zowel inwoners als toeristen.

2. Het te subsidiëren cultuurinitiatief geeft uitvoering aan één of meerdere van onderstaande criteria:

a. talentontwikkeling;

b. excellentie;

c. experiment;

d. cultureel ondernemerschap;

e. gericht op verbreding van het publiek.

3. De activiteit is aanvullend op het bestaande aanbod.

4. De culturele activiteit wordt met minimaal één samenwerkingspartner uitgevoerd.

5. De subsidie is bedoeld voor eenmalige activiteiten en voorziet niet in structurele ondersteuning van activiteiten of instellingen.

6. In uitzondering op het voorgaande lid (artikel 3, vijfde lid) kan de subsidie met maximaal twee jaar verlengd worden voor initiatieven zullen meer dan één jaar nodig hebben om een solide basis op te bouwen. De subsidie zal dan gedurende de twee vervolgjaren jaarlijks met 15% afgebouwd worden, zodat de organisator uitgedaagd wordt alternatieve financiering te vinden.

7. Bij de beoordeling scoren die aanvragen het hoogst die:

a. aan meerdere van de bovengenoemde criteria uitvoering geven;

b. een kwalitatief goede invulling aan de criteria geven;

c. uitgevoerd worden door organisaties die actief en bekend zijn in de gemeente Halderberge.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. activiteiten die niet voldoen aan de criteria zoals vermeld in artikel 3 van deze regeling;

b. structurele ondersteuning van activiteiten of instellingen;

c. activiteiten waarvan de opbrengst gaat naar een ’goed doel’;

d. activiteiten waarvoor een sponsor- of andere subsidiebijdrage van de gemeente Halderberge is toegekend;

e. activiteiten waarvoor subsidie onder de subsidieregeling incidentele subsidies van de gemeente Halderberge wordt aangevraagd;

f. activiteiten die plaatsvinden tijdens een evenement dat een financiële bijdrage ontvangt van de Stichting Economische Koepel Halderberge;

g. activiteiten met een overwegend (sociaal)maatschappelijk karakter;

h. activiteiten in het kader van een opleiding of studie (stage-opdracht, schoolvoorstelling);

i. activiteiten die ook zonder financiële ondersteuning van de gemeente kunnen plaatsvinden.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De aanvrager vraagt voor 1 april in het jaar van de uitvoering van de activiteit subsidie aan. Aanvragen die na 1 april binnenkomen worden buiten behandeling gelaten. Een rechtspersoon kan per kalenderjaar één aanvraag voor een subsidie indienen op grond van deze regeling.

2. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

3. Samen met de aanvraag moeten ook digitaal aangeleverd worden:

a. een apart activiteitenplan

b. een begroting inclusief dekkingsplan

4. De subsidieontvanger dient een financieel en inhoudelijk verslag in van het gesubsidieerde cultuurinitiatief uiterlijk drie maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.

5. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal € 500,00 en maximaal € 2.000,00.

6. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de activiteit.

7. Wanneer tijdens de uitvoering van de activiteit minder inkomsten binnenkomen dan geraamd in de begroting, wordt het tekort niet aangevuld door de gemeente.

8. De activiteit vindt plaats binnen één jaar nadat de aanvraag is ingediend.

9. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Het subsidiebedrag is uitsluitend gebaseerd op de kosten die betrekking hebben op de in artikel 3 genoemde activiteiten.

2. Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn:

a. de kosten voor de oprichting en de vervaardiging van gedenktekens;

b. de kosten voor de uitgave van boeken en schriftelijke publicaties;

c. de reguliere exploitatiekosten van de organisatie/instelling;

d. onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

e. loonkosten voor zover deze uitstijgen boven € 35,00 per uur.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Het subsidieplafond bedraagt € 20.000, onder voorbehoud van vaststelling van het subsidieplafond door de raad.

2. Het college kan binnen het onder lid 1 bedoeld subsidieplafond, deelplafonds aanwijzen en per deelplafond specifieke regels vaststellen voor de verstrekking van subsidie.

3. Indien het totale bedrag van de ingediende subsidiabele aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, komen de aanvragen die bij beoordeling het hoogste scoren als eerste voor subsidiëring in aanmerking.

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene Subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

2. De subsidieontvanger is verplicht de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. De ‘Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Halderberge’, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder in zijn vergadering van 12 september 2017, wordt ingetrokken.

2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

3. De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Cultuurinitiatieven.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot