Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling deskundigheidsbevordering
CiteertitelSubsidieregeling deskundigheidsbevordering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105946

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen: de Subsidieregeling deskundigheidsbevordering.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge , zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020;

b. Vrijwilliger; een persoon die in georganiseerd verband uit vrije beweging en onbetaald voor kortere of langere tijd werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of in het kader van het maatschappelijk belang;

c. Vrijwilligersorganisaties: stichting of vereniging waarvan de organisatie van de kernactiviteit uitsluitend uit vrijwilligers bestaat

d. Deskundigheidsbevordering: een cursus, training of platform voor vrijwilligers om de nodige deskundigheid te verwerven voor het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteiten;

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is het beschikbaar stellen aan vrijwilligersorganisaties van een bijdrage in de kosten voor het vergroten van de deskundigheid van de vrijwilligers in de gemeente Halderberge.

 

Artikel 3 Deskundigheidsbevordering die voor subsidie in aanmerking komen

1. Een subsidie kan worden verstrekt aan vrijwilligersorganisaties voor cursussen, trainingen en workshops die de deskundigheid van de vrijwilligers in algemene zin bevorderen.

2. De deskundigheidsbevordering heeft een directe relatie met het vrijwilligerswerk van de organisatie waarvoor de vrijwilligers werken.

3. De bijdrage wordt verstrekt voor kosten van trainingen en cursussen van erkende instellingen en/of docenten.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. beroepsopleidingen;

b. herhalingscursussen;

c. reis- en verblijfkosten en consumpties;

d. kosten voor de aanschaf van boeken, abonnementen en andere duurzame gebruiksgoederen;

e. kosten voor eventueel bijkomende activiteiten;

f. deskundigheidsbevordering, waarvoor de organisatie al verplichtingen is aangegaan.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de gemeente Halderberge, voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Halderberge.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

1. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

2. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

3. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

4. een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

5. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

6. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

7. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

8. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst wordt beschouwd de datum van registratie van een volledig ingevuld aanvraagformulier.

2. Als uiterste datum van indiening geldt drie maanden voor uitvoering van de activiteit.

3. In afwijking van artikel 8 tweede lid van de Algemene subsidieverordening neemt het college binnen acht weken na indiening de gemeente een besluit over de aanvraag.

4. Een toegekende subsidie wordt als ingetrokken beschouwd en teruggevorderd, indien de cursus of training niet start binnen drie maanden na de in de aanvraag genoemde aanvangsdatum

5. Een toegekende subsidie wordt eveneens als ingetrokken beschouwd en teruggevorderd, indien de subsidie niet wordt afgerekend binnen drie maanden na afloop van de desbetreffende cursus c.q. training of workshop.

6. De toegekende subsidie wordt afgerekend na ontvangst door de gemeente van een schriftelijk bewijsstuk van de door de organisatie werkelijk gemaakte kosten en een bewijs van deelname.

7. Betaling vindt plaats binnen een maand na indiening van de benodigde gegevens inzake de afrekening. In bijzondere gevallen kan op verzoek een voorschot worden verleend.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Het subsidiebedrag is uitsluitend gebaseerd op de kosten die betrekking hebben op de verschuldigde cursus­ of trainingsgelden.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Subsidies worden alleen toegekend voor zover het beschikbare gestelde budget in de begroting toereikend is.

3. Er kan een maximale bijdrage van € 300,00 per verzoek verstrekt worden.

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene Subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

2. De subsidieontvanger is verplicht de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge 2009 worden ingetrokken.

2. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken.

3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

4. De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling deskundigheidsbevordering.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot