Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling incidentele subsidies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling incidentele subsidies
CiteertitelSubsidieregeling incidentele subsidies
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105953

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling incidentele subsidies

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen: de Subsidieregeling incidentele subsidies.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020;

b. Vrijwilliger; een persoon die in georganiseerd verband uit vrije beweging en onbetaald voor kortere of langere tijd werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of in het kader van het maatschappelijk belang;

c. Vrijwilligersorganisaties: stichting of vereniging waarvan de organisatie van de kernactiviteit uitsluitend uit vrijwilligers bestaat

d. Evenement: een openbaar toegankelijke, tijdelijke gebeurtenis op het gebied van cultuur, sport en/of een (samenhangend geheel van) activiteit(en) die afgebakend zijn in de tijd en gericht op een specifiek eindresultaat.

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is de bevordering van de leefbaarheid, gezondheid, aantrekkelijkheid en/of samenhorigheid in de Halderbergse samenleving.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Een activiteit die of een evenement dat bijdraagt aan het bevorderen van de leefbaarheid, gezondheid, aantrekkelijkheid en / of samenhorigheid in de Halderbergse samenleving komt in aanmerking voor subsidie.

2. Een activiteit:

a. vindt plaats in de gemeente Halderberge;

b. vormt een aanvulling op het bestaande voorzieningenniveau;

c. is vrij toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Halderberge om te bezoeken;

d. is gericht op een brede deelname (zowel actieve (deelnemers) als passieve (bezoekers) rol);

e. wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met andere (Halderbergse) organisaties;

f. wordt vooral uitgevoerd met vrijwilligers.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt als:

a. de aanvrager een commerciële partij is of een commercieel belang heeft bij de investering, activiteit of evenement;

b. de activiteit een commercieel belang heeft;

c. de activiteit is gericht op de eigen leden van een vereniging of stichting;

d. de aanvrager zelf in de kosten van het organiseren van de investering, activiteit of evenement kan voorzien door de inzet van eigen middelen, middelen van derden of een combinatie daarvan;

e. de aanvrager niet door middel van een onderbouwde, sluitende begroting kan aantonen dat hij, met inbegrip van de gemeentelijke subsidie, over voldoende middelen beschikt om de investering, activiteit of evenement, waarvoor subsidie wordt gevraagd, te realiseren;

f. aan de aanvrager voor eenzelfde investering, activiteit of evenement in hetzelfde kalenderjaar al een subsidie wordt verleend;

g. de investering, activiteit of evenement een karakter kent waarbij voortgang afhankelijk is van gemeentelijke subsidiëring.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de gemeente Halderberge.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst wordt beschouwd de datum van registratie van een volledig ingevuld aanvraagformulier.

3. Als uiterste datum van indiening geldt drie maanden voor uitvoering van de activiteit.

4. In afwijking van artikel 8 tweede lid van de Algemene subsidieverordening neemt binnen acht weken na indiening de gemeente een besluit over de aanvraag. Dit besluit wordt de aanvrager schriftelijk medegedeeld.

5. Een toegekende subsidie wordt als ingetrokken beschouwd en teruggevorderd, indien het evenement niet start binnen drie maanden na de in de aanvraag genoemde aanvangsdatum.

6. Een toegekende subsidie wordt eveneens als ingetrokken beschouwd en teruggevorderd, indien de subsidie niet wordt afgerekend binnen drie maanden na afloop van het desbetreffende evenement.

7. De toegekende subsidie wordt definitief vastgesteld na ontvangst van een schriftelijk bewijsstuk van de door de organisatie werkelijk gemaakte kosten.

8. Betaling vindt plaats binnen een maand na indiening van de benodigde gegevens inzake de afrekening. In bijzondere gevallen kan op verzoek een voorschot worden verleend.

 

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De noodzakelijke en werkelijke kosten komen in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Subsidies worden slechts toegekend voor zover het beschikbare gestelde budget in de begroting toereikend is.

3. De subsidie kan enkel worden ingezet om de kosten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het evenement te dekken.

4. Voor verzoeken om een bijdrage, die worden gehonoreerd, wordt maximaal € 300,00 per verzoek bijgedragen. Het college behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken.

5. Rechtspersonen kunnen maximaal drie keer per kalanderjaar een subsidie ontvangen op basis van deze regeling.

 

Artikel 10 Verplichtingen

Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene Subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021

2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling incidentele subsidies Halderberge.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot