Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Marktplaats Cultuureducatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Marktplaats Cultuureducatie
CiteertitelSubsidieregeling Marktplaats Cultuureducatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-105988

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Marktplaats Cultuureducatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen: de subsidieregeling Marktplaats Cultuureducatie.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020.

b. Schooljaar: de periode die loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;

c. Marktplaats: een digitaal platform, een coördinator en ‘Het Kunstmenu’, waar vraag en aanbod van kunst en cultuur bij elkaar komen en op elkaar afgestemd;

d. Cultuureducatie: alle vormen van educatie (waaronder kunsteducatie, media-educatie en erfgoededucatie) binnen het onderwijs in de gemeente Halderberge, waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet;

e. Het Kunstmenu: een model waarbij alle zeven disciplines (muziek, dans, theater, beeldend, literatuur, media en erfgoed) binnen het onderwijs aan bod komen. Vraag en aanbod komen hierin bij elkaar.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat:

a. inwoners kennis kunnen maken met een breed aanbod van kunst- en erfgoedactiviteiten. kwalitatief goed cultureel onderwijs wordt verzorgd. Dit gebeurt door organisaties die bezig zijn met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein, te verbinden en te versterken middels ondersteuning, overdracht van kennis en vaardigheden, projecten in het onderwijs, het aanbieden van naschoolse activiteiten en het verzorgen van gastlessen;

b. de activiteiten via een menustructuur gebundeld wprden, om te zorgen voor een goede basis voor cultuuronderwijs op school dat aansluit bij de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie;

c. de leefwereld van inwoners wordt verrijkt door hen in aanraking te brengen met de culturele variëteit en geschiedenis van hun eigen omgeving. Daarmee investeren we ook in toekomstig maatschappelijk draagvlak voor cultuur.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. cultureel-educatieve activiteiten die vallen onder de gemeentelijke visie op het gebied van podiumkunsten, muziek, beeldende kunt, audiovisuele toepassingen, cultuurhistorisch erfgoed, burgerschap, rechtsstaat en democratie.

b. een kunstmenu met lokale, regionale en landelijke culturele aanbieders voor alle inwoners en leerlingen van de scholen in de gemeente Halderberge.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De bekostiging van volksculturele jaarfeesten, optochten, eetcultuur, leesbevordering, leesvaardigheid, wetenschap en techniek komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 5 Doelgroep

Doelgroep voor deze regeling zijn de inwoners en leerlingen van de scholen in de gemeente Halderberge.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvragen failliet of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit op andere wijze in belangrijke mate is voorzien.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. Bij budgetsubsidie van € 100.000 of hoger vindt minimaal drie keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

2. Bij budgetsubsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

3. Bij budgetsubsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

4. Bij budgetsubsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

5. Bij budgetsubsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

6. Bij budgetsubsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

a. de kosten voor de Marktplaats Cultuureducatie Halderberge;

b. de personele kosten van een persoon, de coördinator cultuur, die ondersteuning biedt aan onderwijsgevenden, cultuuraanbieders de weg wijst en vragen op het gebied van cultuureducatie kan beantwoorden;

c. de kosten van het Kunstmenu.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan de Stichting Cultuureducatie Halderberge.

2. Het subsidieplafond bedraagt € 39.265,00 in 2020. Het subsidieplafond wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexatiepercentage dat wordt vastgesteld in de Zomernota, welke onderdeel is van de Planning en Controlcyclus van het betreffende begrotingsjaar.

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene Subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

2. Besteding van de subsidiegelden vindt zoveel mogelijk plaats bij plaatselijke culturele instellingen.

3. De Marktplaats Cultuureducatie Halderberge brengt de onderwijsvraag in kaart, wijst cultuuraanbieders waar nodig de weg naar het onderwijs en beantwoordt vragen over cultuur-, en kunsteducatie.

4. De taken van de cultuur coördinatorzijn:

a. het inventariseren van de vraag van het onderwijs (primair en voortgezet van de mogelijkheden van de instellingen met betrekking tot het cultuureducatief aanbod;

b. het vormen van een lokaal cultuureducatief netwerk;

c. het afstemmen van vraag en aanbod;

d. invulling geven aan de intermediairsrol voor de scholen;

e. zorg te dragen voor lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Marktplaats Cultuureducatie.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot