Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Streekomroep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Streekomroep
CiteertitelSubsidieregeling Streekomroep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe beleidsregel

31-03-2020

gmb-2020-106145

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Streekomroep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen: de Subsidieregeling Streekomroep

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020

b. Streekomroep: een omroep die voor meerdere gemeenten in de regio waaronder de gemeente Halderberge, de regionale nieuwsvoorziening verzorgt via radio, televisie en digitale media.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners van de gemeente Halderberge op een laagdrempelige manier kennis kunnen nemen van nieuws uit de eigen en omliggende gemeenten.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen met nieuws en informatie uit de gemeente Halderberge voor de inwoners van de gemeente Halderberge

b. het leveren van nieuws en informatie via digitale media voor de inwoners van Halderberge

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie wordt verstrekt voor andere activiteiten dan de activiteiten die worden genoemd in artikel 3.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de instelling, naast de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Halderberge, beschikken over een zendmachtiging afgegeven door het Commissariaat van de Media.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal drie keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

3. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

4. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

5. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

6. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

7. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

2. Subsidie wordt verstrekt voor kosten die rechtstreeks te maken hebben met het verzorgen van de nieuwsvergaring en –verspreiding.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. De subsidie is maximaal het bedrag dat is opgenomen in de uitkering van het gemeentefonds voor ‘bedragen voor lokale omroepen’, onder voorbehoud van vaststelling van het subsidieplafond door de raad. Het bedrag is gebaseerd op een bedrag per huishouden.

 

Artikel 10 Verplichtingen

1. Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene Subsidieverordening gemeente Halderberge van toepassing is.

2. De subsidieontvanger voldoet aan de eisen die het Commissariaat van de Media gesteld aan een Streekomroep, zoals het Lokaal Toereikend Media Aanbod.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge 2009 worden ingetrokken

2. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken

3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021

4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Streekomroep.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

de secretaris de burgemeester

mevrouw mr. C. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot