Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieregeling Vluchtelingenwerk Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vluchtelingenwerk Halderberge
CiteertitelSubsidieregeling Vluchtelingenwerk Halderberge
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

31-03-2020

gmb-2020-106150

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vluchtelingenwerk Halderberge

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid in het sociaal domein;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen: de subsidieregeling Vluchtelingenwerk Halderberge

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 maart 2020.

b) Vluchtelingenwerk: een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, die werkzaamheden verricht door professionele krachten, ondersteund door vrijwilligers, die zich specifiek richt op het ondersteunen en begeleiden van vluchtelingen en die deze werkzaamheden conform gemaakte afspraken met de samenwerkende gemeenten verricht.

c) Statushouders: verblijfsgerechtigde vreemdeling die ingevolge de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten, dan wel beschikt over een op grond van een asielaanvraag verleende vergunning of over een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, zowel nieuwkomers als oudkomers.

d) Nieuwkomer: een persoon die geen Nederlands paspoort heeft, tussen de 18 en 65 jaar oud is en na 1 januari 2007 in Nederland is komen wonen.

e) Inburgeringsplichtigen: nieuwkomers en oudkomers die op basis van de daarvoor geldende landelijke, dan wel gemeentelijk regelgeving moeten inburgeren.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat:

1. statushouders die aan de gemeente gekoppeld zijn tijdig, dat wil zeggen binnen de gestelde termijnen, worden gehuisvest;

2. statushouders deskundige maatschappelijke begeleiding ontvangen op alle terreinen die statushouders nodig hebben om hun integratie te bevorderen.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

a. werken met een professionele coördinator voor het begeleiden van inburgeringsplichtigen en/of inburgeringsbehoeftigen en daarbij ondersteunen van vrijwilligers;

b. het inrichten en up to date houden van een infopunt voor vluchtelingen en nieuwkomers;;

c. maatschappelijke en juridische begeleiding bieden aan de inburgeringsplichtigen en -behoeftigen;

d. inburgeringsplichtigen en -behoeftigen begeleiden bij sociale activering.

 

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie kan worden verstrekt voor andere activiteiten dan de onder artikel 3 genoemde activiteiten.

 

Artikel 5 Doelgroep

Een subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan Vluchtelingenwerk West – en Oost Brabant.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

b. de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

c. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit op andere wijze in belangrijke mate is voorzien;

d. een doublure ontstaat met activiteiten van een door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

e. de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

f. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

g. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

h. de activiteiten een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke boodschap hebben.

 

Artikel 7 Procedurebepalingen

1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders vastgestelde digitale formulier. Voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021 wordt subsidie aangevraagd met gebruikmaking van eherkenning niveau 2+.

2. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal drie keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

3. Bij subsidies van € 100.000 of hoger vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

4. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

5. Bij subsidies van € 50.000 tot € 100.000 vindt minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

6. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar op ambtelijk niveau overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten en mogelijke knelpunten hierbij. Dit overleg wordt ook benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

7. Bij subsidies tot € 50.000 vindt minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg plaats over de subsidieaanvraag en voortgang van de uit te voeren activiteiten. Ook wordt het overleg benut voor het signaleren van trends en ontwikkelingen.

 

Artikel 8 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

2. Subsidie kan alleen worden verstrekt voor:

a. een basisbedrag voor de coördinator, voor de openstelling van minimaal twee dagen;

b. het aantal trajecten maatschappelijke begeleiding.

 

Artikel 9 Verdeling van het subsidieplafond

1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling stelt de raad een subsidieplafond vast.

2. Subsidie wordt niet verleend, wordt ingetrokken of wordt gewijzigd als de verwachte rijksgelden niet of niet volledig worden verkregen.

 

Artikel 10 Verplichtingen

Voor hetgeen niet in deze regeling nader is geregeld, geldt dat de Algemene Subsidieverordening van toepassing is.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

1. De beleidsregels Welzijnssubsidie bij de Subsidieverordening Gemeente Halderberge 2009 worden ingetrokken.

2. De beleidsregels bij het ‘Overzicht te verlenen subsidies 2020’ worden ingetrokken.

3. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Halderberge op 31 maart 2020,

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris, de burgemeester,

mevrouw mr. C.G. Jacobs mevrouw H. van Rijnbach-de Groot