Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

DESTRUCTIEVERORDENING GEMEENTE HARDENBERG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDESTRUCTIEVERORDENING GEMEENTE HARDENBERG
CiteertitelDestructieverordening Hardenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 81h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-201201-01-2020nieuwe regeling

20-03-2012

Gemeenteblad, 2012, nr. 6

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

DESTRUCTIEVERORDENING GEMEENTE HARDENBERG

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg van 14 februari 2012;

 

Gelet op de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

I.vast te stellen de navolgende

 

DESTRUCTIEVERORDENING GEMEENTE HARDENBERG

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  wet; de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren;

 • ·

  houder: degene die als houder of eigenaar van dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • ·

  destructiemateriaal; krachtens artikel 81h, eerste lid, onder a van de wet aangewezen dode gezelschapsdieren;

 • ·

  gezelschapsdieren; dieren die mensen in of rond het huis houden en verzorgen om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen.

 

Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden.

 

Landbouwhuisdieren zoals runderen, schapen, paarden, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen, reeën en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren.

Artikel 2: Aanwijzen verzamelplaatsen

De dierenartsenpraktijk Hardenberg-Gramsbergen-Dedemsvaart.

Artikel 3: Tijdstip en plaats van aangifte

De houder is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar een naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven of af te staan.

Artikel 4: Bewaren destructiemateriaal

Tot het tijdstip van afgifte is de houder gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5: Toepassing wet

Ingeval artikel 81h, vijfde lid van de wet door de Minister van toepassing wordt verklaard, is hierop eveneens het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 4 van deze verordening van toepassing.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 7: Aanhaling verordening

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘’’Destructieverordening Hardenberg’’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Hardenberg van 20 maart 2012.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier.