Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Deelsubsidieverordening peuterspeelzaalwerk gemeente Hardenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelsubsidieverordening peuterspeelzaalwerk gemeente Hardenberg
CiteertitelDeelsubsidieverordening peuterspeelzaalwerk gemeente Hardenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-200502-07-2012art. 1, 2

31-03-2005

Gemeenteblad, 2005, nr. 17

Onbekend
26-02-2003nieuwe regeling

19-12-2002

Gemeenteblad, 2003, nr. 2

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelsubsidieverordening peuterspeelzaalwerk gemeente Hardenberg

 

De raad der gemeente Hardenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2002, no. 2002/NVER/47057;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en art. 4.23 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Vast te stellen de volgende:

"Deelsubsidieverordening peuterspeelzaalwerk gemeente Hardenberg"

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg;

 • b.

  instelling: de rechtspersoon, die zich ten doel stelt zonder winstoogmerk een peuterspeelzaal te exploiteren ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente;

 • c.

  functionaris: een in een peuterspeelzaal werkzame persoon die werkzaamheden verricht opgenomen in de voor de peuterspeelzaal geldende CAO, die over de voor die werkzaamheden benodigde opleiding beschikt en in loondienst is bij het bestuur van een instelling die optreedt als werkgever;

 • d.

  kalenderjaar: het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, lopende van 1 januari tot en met 31 december;

 • e.

  jaarprogramma welzijnsactiviteiten: een jaarlijks door burgemeesteren wethouders, vastgesteld overzicht van te verlenen structurele subsidies op het terrein van welzijn;

 • f.

  peuterspeelzaal: een inrichting waarbij in georganiseerd verband, buiten de gezinssituatie, tegen vergoeding, aan kinderen, vanaf 2 jaar tot het moment waarop zij het basisonderwijs kunnen volgen, gedurende minimaal 2 uur en maximaal 3,5 uur per dag, activiteiten worden aangeboden gericht op ontwikkelingsstimulering en vroegtijdige signalering van ontwikkelingsachterstanden

 • g.

  een groep: het aantal kinderen dat gelijktijdig in één ruimte

  gedurende twee maal per week in de peuterspeel-zaal verblijft

 • h.

  overige personele kosten: kosten die direct verband hebben met het in dienst hebben van functionarissen, maar die niet rechtstreeks voortvloeien uit de CAO-verplichtingen van de werkgever;

 • i.

  huisvestingskosten kosten die direct verband houden met de huisvesting van de peuterspeelzaal, daaronder vallen de eigenaarslasten ingeval de instelling zelf eigenaar is van de huisvesting en/of de huurderslasten wanneer de instelling de huisvesting huurt, verder worden hiertoe gerekend de energiekosten, de kosten van schoonmaak en verzekering van de huisvesting voor zover deze geen deel uitmaken van de huur;

 • j.

  overige groepskosten: de kosten die niet gerekend kunnen worden tot de CAO verplichte kosten, overige personele kosten, en huisvestingskosten.

 • k.

  de gemeente: de gemeente Hardenberg

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan instellingen als bedoeld in artikel 1 een subsidie verstrekken.

 • 2.

   

 •  

 • a.

  Subsidie wordt slechts verstrekt aan instellingen die voldoen aan de regels van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Hardenberg.

 • b.

  Instellingen voor wie art. 3 lid 4 van toepassing is komen slechts voor subsidie in aanmerking wanneer zij op 1 januari voorafgaand aan het kalenderjaar, subsidie ontvangen van de gemeente waar zij gevestigd zijn.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen besluiten aan instellingen die meer dan 10 groepen exploiteren een budgetsubsidie te verstrekken.

HOOFDSTUK II de subsidieverlening

Artikel 3 De subsidieverlening

 • 1.

  Een subsidie wordt aan een instelling verleend op basis van het aantal groepen dat in het kalenderjaar, conform de subsidieaanvraag, zal worden geëxploiteerd.

 • 2.

  De subsidie per groep bestaat uit de volgende componenten:

  • a.

   Een bedrag voor coördinatie en financiële administratie: voor instellingen met meer dan 12 groepen;

  • b.

   Een bedrag voor de op grond van de (voor de peuterspeelzaal geldende CAO) betaalde groepsleiding: indien er sprake is van minimaal één functionaris per groep;

  • c.

   Een bedrag voor overige personele kosten: indien er sprake is van minimaal één functionaris per groep;

  • d.

   Een bedrag voor overige groepskosten;

  • e.

   Een bedrag voor huisvestingskosten.

 • 3.

  De op grond van lid 2 te verlenen subsidie aan instellingen gevestigd in de gemeente Hardenberg, die op 1 januari voorafgaand aan het kalenderjaar tevens worden bezocht door meer dan 35 % peuters afkomstig van buiten de gemeente, wordt gekort met een bedrag naar rato van het aantal peuters van buiten de gemeente dat de peuterspeelzaal bezocht op 1 januari voorafgaand aan het kalenderjaar.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen op grond van lid 2 subsidie verlenen aan instellingen gevestigd buiten de gemeente, de subsidie wordt slechts verleend voor zover op 1 januari voorafgaand aan het kalenderjaar, minimaal 35 % van het aantal peuters in de groep woonachtig was binnen de gemeente Hardenberg, en wordt bepaald naar rato van het aantal peuters van binnen de gemeente dat de peuterspeelzaal bezocht op 1 januari voorafgaand aan het kalenderjaar.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van kwaliteitsbevorderende maatregelen, voor zover de raad daarvoor de benodigde middelen beschikbaar heeft gesteld, naast de in lid 2 genoemde subsidie, aanvullende subsidies verstrekken.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks in het Jaarprogramma welzijns-activiteiten de bedragen vast voor de verschillende componenten zoals omschreven in lid 2, alsmede het aantal gesubsidieerde groepen.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere verplichtingen aan de subsidie verbinden.

HOOFDSTUK III de subsidievaststelling

Artikel 4 De subsidievaststelling

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de subsidie per groep vast op basis van het gedurende het kalenderjaar geëxploiteerde aantal groepen.

 • 2.

  Het aantal groepen waarvoor de subsidie wordt vastgesteld bedraagt nooit meer dan het aantal groepen waarvoor op grond van artikel 3 subsidie is verleend.

 • 3.

  Indien een groep slechts gedurende een deel van het kalenderjaar is geëxploiteerd wordt de vast te stellen subsidie verminderd naar rato van het aantal maanden dat de groep niet geëxploiteerd is.

HOOFDSTUK IV slot- en overgangsbepalingen

Artikel 5 Algemene subsidieverordening Cultuur, Sport en Welzijn

 • 1.

  Voor zover in deze deelverordening niet anders is geregeld, gelden de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Cultuur, Sport en Welzijn gemeente Hardenberg.

Artikel 6 Citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als deelsubsidieverordening peuterspeelzaalwerk gemeente Hardenberg.

Artikel 7 Overgangsbepaling

 • 1.

  Artikel 2 lid 2, onder a is niet van toepassing gedurende het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze deelverordening.

 • 2.

  Instellingen aan wie reeds in het kalenderjaar 2002 subsidie is verstrekt en die op grond van deze deelverordening voor het kalenderjaar 2003 voor een subsidie in aanmerking komen, ontvangen in het kalenderjaar 2003 50% van de subsidie op grond van deze deelverordening en 50% van de subsidie op grond van de regeling op grond waarvan zij in het kalenderjaar 2002 subsidie hebben ontvangen.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin de toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten af te wijken van deze deelverordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking 6 weken na de dag waarop zij is bekend gemaakt en werkt dan terug tot 1 januari 2003.

 • 2.

  De deelverordening Peuterspeelzalen Avereest, vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van die gemeente op 23 maart 2000 en in werking getreden op 1 januari 2000, wordt ingetrokken op de in het eerste lid bedoelde datum.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Hardenberg van 19 december 2002.

De Raad voornoemd,

De voorzitter, De secretaris.

Artikelsgewijze toelichting bij de deelsubsidieverordening Peuterspeelzaalwerk

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Algemeen

De deelsubsidieverordening peuterspeelzaalwerk geeft inzicht in voorwaarden waaronder en de wijze waarop de subsidiering voor peuterspeelzalen in de gemeente Hardenberg verloopt. Het betreft hier een deelverordening, dat wil zeggen dat in deze verordening de bijzonderheden voor het peuterspeelzaalwerk zijn geregeld. Naast deze deelverordening is ook de Algemene subsidieverordening Cultuur, Sport en Welzijn gemeente Hardenberg voor de peuterspeelzalen van toepassing.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Naast de gebruikelijke definitiebepalingen zijn een aantal specifieke begrippen omschreven.

In het "jaarprogramma welzijnsactiviteiten" zijn alle structurele subsidies op het welzijnsterrein opgenomen, inclusief de subsidies voor de peuterspeelzalen.

Het begrip peuterspeelzaal is zodanig gedefinieerd dat kinderdagverblijven niet onder de reikwijdte van deze verordening vallen. Kinderdagverblijven hebben een nadrukkelijke opvangfunctie wat tevens blijkt uit de vaak langere openingstijden. Voorts hebben kinderdagverblijven een eigen financieringssystematiek.

Ten aanzien van het begrip groep wordt uitgegaan van een bezoek gedurende twee dagdelen per week. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten in geval van een bezoek gedurende één dagdeel per week, dit aan te merken als een halve groep.

Onder overige personele kosten worden met name verstaan de kosten die voortvloeien uit andere wettelijke verplichtingen van de werkgever dan de CAO verplichtingen. In dit geval kan met name gedacht worden aan verplichten die voortvloeien uit de Arbo-wet.

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

In lid 2 is bepaald dat een peuterspeelzaal aan de wettelijke kwaliteitsbepalingen moet voldoen om voor een subsidie op grond van deze verordening in aanmerking te komen. In dit geval gaat het om een vergunning op grond van de gemeentelijke kwaliteitsverordening. In art. 7 lid 1 is een overgangsbepaling opgenomen waarin is bepaald dat dit artikel het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze verordening nog niet van toepassing is. Peuterspeelzalen van buiten de gemeente, die aanspraak kunnen maken op subsidie, moeten op 1 januari voorafgaand aan het kalenderjaar subsidie hebben ontvangen van de gemeente waar zij gevestigd zijn.

In lid 3 is bepaald dat burgemeester en wethouders kunnen besluiten aan grotere instellingen een budgetsubsidie te verstrekken. De grens is daarvoor is gelegd bij instellingen met meer dan 10 groepen. De Algemene subsidieverordening Cultuur, Sport en Welzijn gemeente Hardenberg regelt dit nader.

HOOFDSTUK II de subsidieverlening

Artikel 3 De subsidieverlening

Lid 1 bepaalt dat de te verlenen subsidie wordt gerelateerd aan het aantal groepen dat in het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt geëxploiteerd.

In lid 2 worden de verschillende subsidiecomponenten per groep beschreven. Alleen de componenten "overige groepskosten" en "huisvestingskosten" zijn voor alle peuterspeelzalen van toepassing. De toepassing van de component "CAO betaalde groepsleiding" is afhankelijk van de vraag of de groepen in de betreffende peuterspeelzaal door minimaal één functionaris in de zin van deze verordening worden begeleid. De component "overige personele kosten" is slechts van toepassing wanneer er met minimaal één functionaris per groep wordt gewerkt.

Om te voorkomen dat de subsidie voor de kosten van coördinatie en financiële administratie versnipperd wordt ingezet, met als gevolg een minder efficiënte besteding van deze middelen, is besloten de toepassing van deze component te beperken tot instellingen met meer dan 12 groepen.

Lid 3 bepaalt dat een korting op de subsidie kan worden toegepast wanneer een peuterspeelzaal voor meer dan 35 % wordt bezocht door kinderen van buiten de gemeente. Er is gekozen voor een ondergrens om te voorkomen dat bij het bezoek van een enkel kind van buiten de gemeente een korting op de subsidie plaatsvindt zonder dat men hiervoor subsidie van een andere gemeente ontvangt. Bijvoorbeeld: op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar zijn 6 van de 15 kinderen afkomstig van buiten de gemeente ofwel 40 %. In dat geval wordt de op grond van lid 2 te verlenen subsidie met 6/15 gekort. Bedraagt het aantal kinderen afkomstig van buiten de gemeente 5 dan is dat minder dan 35 % en vindt er geen korting op de subsidie plaats.

Lid 4 maakt het mogelijk om subsidie te verlenen aan peuterspeelzalen die buiten de gemeente zijn gevestigd maar voor een belangrijk deel door kinderen uit de gemeente worden bezocht. Om te voorkomen dat bij het bezoek van een enkel kind uit de gemeente een peuterspeelzaal van buiten de gemeente aanspraak kan maken op subsidie, met alle administratieve belasting van dien, is een ondergrens ingebouwd van minimaal 35 %. Bijvoorbeeld: op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar zijn 6 van de 15 kinderen afkomstig uit de gemeente ofwel 40 %. In dat geval bedraagt de op grond van lid 2 te verlenen subsidie 6/15. Bedraagt het aantal kinderen afkomstig van uit de gemeente 5 dan is dat minder dan 35 % en wordt er geen subsidie verleend.

Lid 5 biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid om naast de in lid 2 genoemde subsidies aanvullende subsidies te verlenen voor kwaliteitsbevorderende maatregelen.

In lid 6 is bepaald dat burgemeester en wethouders jaarlijks de bedragen van de verschillende subsidiecomponenten per groep en het aantal te subsidiëren groepen bekend maken. Deze bekendmaking vindt plaats via het Jaarprogramma welzijnsactiviteiten waarin in beginsel ook de structurele subsidies voor de peuterspeelzalen voor het kalenderjaar worden opgenomen.

HOOFDSTUK III de subsidievaststelling

Artikel 4 De subsidievaststelling

De subsidie wordt achteraf vastgesteld op basis van het in het kalenderjaar werkelijke aantal geëxploiteerde groepen. Bij de subsidieaanvraag geeft de instelling aan hoeveel groepen men in het kalenderjaar voornemens is te exploiteren. Mede op basis daarvan bepalen burgemeester en wethouders voor hoeveel groepen subsidie wordt verleend. Het aantal groepen waarvoor subsidie wordt vastgesteld bedraagt nooit meer dan het aantal groepen waarvoor subsidie is verleend.

Het kan voorkomen dat de instelling moet besluiten (bijv. op grond van gebrek aan deelname) ofwel in het kalenderjaar geheel niet te starten met een groep ofwel gedurende het kalenderjaar met de groep te stoppen. Wanneer wordt besloten in de loop van het kalenderjaar een groep te stoppen heeft de instelling slechts recht op een deel van de subsidie.

HOOFDSTUK IV slot- en overgangsbepalingen

Artikel 5 Algemene subsidieverordening Cultuur, Sport en Welzijn

Zoals al in het algemene deel van deze toelichting is gesteld is naast deze deelverordening ook de Algemene subsidieverordening Cultuur, Sport en Welzijn gemeente Hardenberg voor de peuterspeelzalen van toepassing.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Lid 1 is reeds toegelicht bij art. 2 lid 2.

Lid 2 bepaalt dat het jaar 2003 als overgangsjaar wordt aangemerkt. Dat wil zeggen at in 2003 de

helft van de subsidie is gebaseerd op de oude subsidiesystematiek en de helft op de nieuwe systematiek zoals omschreven in deze deelverordening.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Een hardheidsclausule is een bepaling waarin is opgenomen dat wanneer de toepassing van de regeling zou leiden tot "onbillijkheden van overwegende aard", afgeweken mag worden van de regeling. Het toepassen van deze bepaling moet tot het uiterste beperkt worden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Op grond van dit artikel vallen nieuwe subsidieaanvragen vanaf 1 januari 2003 onder de werking van deze verordening. Op dat moment vervalt de deelverordening van de gemeente Avereest.