Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Destructieverordening gemeente Hardenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Hardenberg
CiteertitelDestructieverordening gemeente Hardenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-200229-03-2012nieuwe regeling

29-08-2002

Gemeenteblad, 2002, nr. 11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Hardenberg

De raad der gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg van 18 juni 2002, no. 2002/MDRU/39282;

gelet op de Destructiewet en de Gemeentewet;

Besluit:

I.vast te stellen de navolgende

DESTRUCTIEVERORDENING GEMEENTE HARDENBERG

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet;

 • b.

  hoog-risicomateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijk afval waarop de artikelen 17 en 20 van de wet van toepassing zijn;

 • c.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van hoog-risicomateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • d.

  ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon, aan wie of aan welke een vergunning, als bedoeld in artikel 5 van de wet, is verleend ter zake van de verwerking van hoog-risicomateriaal;

 • e.

  verzamelplaats: plaats waar hoog-risicomateriaal kan worden aangegeven en in ontvangst wordt genomen.

Artikel 2 Aanwijzen van verzamelplaatsen

Als verzamelplaats in de gemeente Hardenberg gelden:

 • -

  de gemeentewerf aan de Oude Zuidwolderstraat te Dedemsvaart;

 • -

  de dierenartsenpraktijk Hardenberg-Gramsbergen aan De Zwingel te Hardenberg.

Artikel 3 Tijdstip en plaats van aangifte

De aangifteplichtige is verplicht om uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het hoog-risicomateriaal is ontstaan, het materiaal rechtstreeks te vervoeren naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats en het daar af te geven en af te staan.

Artikel 4 Bewaren materiaal

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige verplicht het hoog-risicomateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Buitentoepassingverklaring

De artikelen 3 en 4 van deze verordening vinden geen toepassing voor zover artikel 13, derde lid van de wet, juncto artikel 13 van het Destructiebesluit 1996, van toepassing is, of voor zover het hoog-risicomateriaal, overeenkomstig de eisen van de wet, op een ander wijze bij de ondernemer wordt aangegeven.

Artikel 6 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag, waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Op die dag vervallen de Destructieverordening Hardenberg, vastgesteld op 28 juni 1995, de Destructieverordening gemeente Gramsbergen, vastgesteld op 13 november 1995, en de Destructieverordening gemeente Avereest, vastgesteld op 23 november 1995.

 • 3.

  Aanwijzingen van verzamelplaatsen op grond van de onder lid 2 genoemde verordeningen blijven van kracht tot het moment waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 7 Aanhaling verordening

Deze verordening kan worden aangehaald als Destructieverordening gemeente Hardenberg.

 • II.

  met de dierenartsenpraktijk Hardenberg-Gramsbergen een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

 • III.

  het college van burgemeester en wethouders te machtigen om al hetgeen te doen wat voor de uitvoering van de verordening noodzakelijk is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Hardenberg van 29 augustus 2002.

De Raad voornoemd,

De voorzitter, De secretaris.