Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Verordening inzake de instelling, het beheer en de aanwending van het fonds herdenkingen en oorlogsmonumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de instelling, het beheer en de aanwending van het fonds herdenkingen en oorlogsmonumenten
CiteertitelVerordening herdenkingsfonds
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2001nieuwe regeling

29-11-2001

Gemeenteblad, 2001, nr. 20

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING HERDENKINGSFONDS

De gemeenteraad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2001,

nr. 2001/WVEM/26890;

gelet op de Gemeentewet en titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen de volgende

"VERORDENING INZAKE DE INSTELLING, HET BEHEER EN DE AANWENDING VAN HET FONDS HERDENKINGEN EN OORLOGSMONUMENTEN".

Artikel 1 Instelling fonds

Er is een fonds, aangeduid als "Fonds Herdenkingen en Oorlogsmonumenten". In de begroting is een structureel bedrag van fl. 9.916,70-- (€ 4.500,--) opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening worden eventuele overschotten/tekorten verrekend met de egalisatiereserve Herdenkingsfonds. De 45e wijziging van de gemeentebegroting 2001 wordt ten behoeve hiervan vastgesteld.

Artikel 2 Doelstelling verordening

Subsidie op basis van deze verordening kan worden verleend voor al dan niet jaarlijks terugkerende herdenkingen, exposities, onthullingen of andersoortige activiteiten in de gemeente Hardenberg van verenigingen, instellingen en organisaties die gevestigd zijn in de gemeente Hardenberg en die zich bewegen op één of meerdere terreinen van herdenking van slachtoffers en gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog.

Artikel 3 Uitsluitingen aanspraak op subsidie

 • 1.

  De herdenkingen, exposities, onthullingen of activiteiten waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling subsidies worden verstrekt, komen niet in aanmerking voor een subsidie.

 • 2.

  Herdenkingen, exposities, onthullingen of activiteiten die op commerciële basis worden geëxploiteerd komen eveneens niet in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 4 Zelfwerkzaamheid

 • 1.

  De vereniging, instelling of organisatie als bedoeld in artikel 2, komt alleen in aanmerking voor subsidie op basis van deze regeling indien deze naar beste vermogen ook zelf een financiële bijdrage levert aan de herdenking, expositie, onthulling of activiteit waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

 • 2.

  Onder een eigen financiële bijdrage worden ook verstaan activiteiten van zelfwerkzaamheid. Onder zelfwerkzaamheid wordt verstaan de werkzaamheden die door leden van de vereniging, instelling of organisatie en/of derden om niet of tegen gereduceerde prijzen worden verricht.

Artikel 5 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd subsidies te verlenen uit het fonds voor zover de financiële middelen van het fonds toereikend zijn.

 • 2.

  Aanvragen worden jaarlijks in behandeling genomen op volgorde van ontvangst volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt.

Artikel 6 Aanvraag subsidie

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie moet uiterlijk zestien weken voor de aanvang van de herdenking, expositie, onthulling of activiteit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bij de aanvraag moet ten minste een omschrijving van het programma worden overgelegd;

Artikel 7 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  De termijn van lid 1 kan ten hoogste met een periode van acht weken worden verlengd.

Artikel 8 Subsidieverlening

 • 1.

  Er wordt per jaar niet meer dan één subsidie verleend per vereniging, instelling of organisatie als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De hoogte van de verleende subsidie bedraagt fl 440,24 (€ 200,--).

Artikel 9 Subsidiebetaling

 • 1.

  De betaling van de subsidie vindt plaats op aanvraag.

 • 2.

  De aanvraag moet vergezeld gaan van de originele facturen.

 • 3.

  De aanvraag tot subsidiebetaling dient uiterlijk 12 weken na de activiteit waarvoor subsidie is verleend te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 4 weken op de aanvraag tot subsidievaststelling en -betaling.

Artikel 10 Slotbepaling

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2001.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening Herdenkingsfonds".

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg van 29 november 2001.

De secretaris, De voorzitter,