Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringsfonds Startersregeling
CiteertitelVerordening Stimuleringsfonds Startersregeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005nieuwe regeling

21-12-2004

Gemeenteblad, 2005, nr. 2

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling

 

 

VERORDENING STIMULERINGSFONDS STARTERSREGELING

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Stimuleringsfonds Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Hardenberg heeft een Stimuleringsfonds Startersregeling ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen.

 • 2.

  Het Stimuleringsfonds Startersregeling is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hardenberg en SVn van toepassing.

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • 3.

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt € 30.000,--.

 • 4.

  De Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5
 • 1.

  Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen toekenningsplafond.

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

HOOFDSTUK 3 TOEPASSINGSBEREIK

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   1. van in de gemeente Hardenberg woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die voor de eerste keer een woning kopen; 2. van personen, wonende buiten de gemeente Hardenberg, die voor de eerste keer een woning kopen en die in de laatste 10 jaar 5 jaar in de gemeente Hardenberg hebben gewoond; 3. van personen, die voor de eerste keer een woning kopen en die een economische binding hebben in de gemeente Hardenberg.

  • b.

   Voor het verwerven van een nieuwe of een bestaande koopwoning in de gemeente Hardenberg waarvan de totale kosten voor het verkrijgen in eigendom niet hoger zijn dan € 180.000,--.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b. genoemde bedrag aan te passen.

HOOFDSTUK 4 AANVRAAG EN TOEKENNING

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

HOOFDSTUK 5 INTREKKEN VAN DE STARTERSLENING

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

HOOFDSTUK 6 AFLOSSING VAN DE STARTERSLENING

Artikel 9
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

HOOFDSTUK 7 HARDHEIDSCLAUSULE, SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2004

De griffier, De voorzitter,