Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Verordening cliëntenparticipatie WWB, Ioaw, Ioaz en WIJ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie WWB, Ioaw, Ioaz en WIJ
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gemeente Hardenberg WWB, WIJ en Ioaw/z
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 147, lid 1, Gemeentwet, art. 150 Gemeentewet, art. 47 Wet werk en bijstand, art. 12, lid 1, onderdeel d, en lid 2, Wet investeren in jongeren, art. 42 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 42 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-06-2016nieuwe regeling

29-06-2010

Gemeenteblad, 2010, nr. 15

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie WWB, Ioaw, Ioaz en WIJ

 

De Raad van de gemeente HARDENBERG;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2010;

 

gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet en artikel 150 Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12, eerste lid onderdeel d en tweede lid van de Wet investeren in jongeren, artikel 42 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

overwegende dat het noodzakelijk is regels bij verordening te stellen inzake cliëntenparticipatie;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie WWB, Ioaw, Ioaz en WIJ.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 

Afdeling:

De afdeling Werk, Welzijn en Educatie van de gemeente Hardenberg.

 

Afdelingshoofd:

Het hoofd van de afdeling Werk, Welzijn en Educatie van de gemeente Hardenberg.

 

Cliëntenraad:

Een, op initiatief van de gemeente, ingesteld adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen met betrekking tot beleid en uitvoering van de sociale zekerheidswetten, die door de afdeling Werk, Welzijn en Educatie worden uitgevoerd.

 

Sociale Zekerheidswetten:

Alle wetten en regelingen, alsmede het gemeentelijk beleid waarvan de uitvoering aan de gemeente Hardenberg, onderscheidenlijk de afdeling Werk, Welzijn en Educatie is opgedragen.

 

Zaakwaarnemers:

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en hulpverleningsinstanties die de belangen van een bepaalde groep cliënten / burgers van de gemeente Hardenberg vertegenwoordigen of geacht kunnen worden te vertegenwoordigen.

 

Uitkeringsgerechtigde:

Persoon die voorkomt in het uitkeringsbestand van de afdeling op het gebied van de sociale zekerheidswetten, -voorzieningen en de Algemene nabestaandenwet.

Artikel 2

De gemeente Hardenberg stelt zich met de cliëntenraad het volgende ten doel:

 • a.

  De cliëntenraad verschaft inzicht in hetgeen er onder cliënten van de afdeling leeft;

 • b.

  Cliënten van de afdeling krijgen inzicht in beleid en beleidsuitvoering;

 • c.

  De cliëntenraad beoordeelt en beïnvloedt de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling;

 • d.

  De cliëntenraad realiseert een grote inbreng van cliënten van de afdeling op het terrein van het beleid van de afdeling.

2. SAMENSTELLING CLIËNTENRAAD
Artikel 3
 • 1.

  In de cliëntenraad zitten personen die deskundig zijn op het gebied van en actief betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetten. Zij behartigen de collectieve belangen van de gebruikers van de sociale zekerheidswetten;

 • 2.

  Leden van de cliëntenraad worden gezocht uit (vertegenwoordigers van) de bestaande belangengroepen in de gemeente Hardenberg en uit individuele cliënten van de afdeling;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad dan wel het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 13 leden;

 • 5.

  De belangengroepen, als bedoeld in het tweede lid moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   het moeten belangenorganisaties zijn binnen de werksfeer van de afdeling

  • b.

   er moet sprake zijn van terugkoppeling naar de leden of doelgroep;

  • c.

   zij moeten voor en door de leden of doelgroep aanspreekbaar zijn;

  • d.

   zij moeten hun werkterrein hebben binnen de gemeente Hardenberg;

  • e.

   de leden of doelgroepen moeten direct belang hebben bij het beleid van de gemeente Hardenberg;

 • 6.

  De individuele cliënten, als bedoeld in het tweede lid, moeten uitkeringsgerechtigden zijn van de afdeling;

 • 7.

  De onder het tweede lid genoemde belangengroepen kunnen plaatsvervangende leden voordragen;

 • 8.

  Het hoofd van de afdeling is tevens adviseur en ondersteuner van de cliëntenraad. Deze kan zich zo nodig laten vervangen door een medewerker van de afdeling;

3. BENOEMING EN ZITTINGSDUUR CLIËNTENRAAD EN VOORZITTER
Artikel 4
 • 1.

  Nieuwe en vervangende leden van de cliëntenraad worden benoemd door burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op voordracht van het hoofd van de afdeling. De leden van de belangenorganisaties worden (op verzoek) voorgedragen door de organisaties. Bij vacatures van de individuele leden kan er een sollicitatieprocedure plaats vinden door middel van een oproep via de gemeentelijke informatiepagina en/of plaatselijke huis-aan-huis bladen.

 • 2.

  De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, en een plaatsvervangend voorzitter en - secretaris. De voorzitter vertegenwoordigt de cliëntenraad;

 • 3.

  De zittingsduur van de leden is 3 jaar.

 • 4.

  Zittende leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar;

 • 5.

  De benoeming van de nieuwe leden geschiedt indien mogelijk binnen drie maanden nadat de zittingsduur als genoemd in het derde lid is verstreken;

 • 6.

  De zittingsduur van de leden blijft vooralsnog van kracht totdat in hun opvolging is voorzien met een maximum duur van 6 maanden

 • 7.

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan eindigt het lidmaatschap van de cliëntenraad na twee maanden;

 • 8.

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt zo mogelijk binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature.

4. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE CLIËNTENRAAD
Artikel 5
 • 1.

  De taak van de cliëntenraad bestaat uit het behartigen van de collectieve belangen van inwoners van de gemeente Hardenberg die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten. Hieraan wordt uiting gegeven door het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het hoofd van de afdeling of aan het college van Burgemeester en wethouders. Het betreft hier adviezen op hoofdlijnen inzake de dienstverlening, uitvoeringsrichtlijnen en beleidsontwikkeling van de afdeling. De cliëntenraad heeft informatierecht, initiatiefrecht en adviesrecht.

 • 2.

  Het college bericht zoveel mogelijk binnen 6 weken na ontvangst van een advies wat er mee gedaan is. Afwijking van een advies van de cliëntenraad dient gemotiveerd plaats te vinden.

 • 3.

  Niet tot de bemoeienis van de cliëntenraad behoren klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten of individuele medewerkers van de afdeling betrekking hebben, maar wel de hiervoor gehanteerde procedures, regelingen en richtlijnen, voor zover de gemeente hier vrijheid in heeft. Evenmin kan worden geadviseerd inzake het personeels en organisatiebeleid van afdeling of gemeente.

5. ONDERSTEUNING.
Artikel 6

Voor het overleg tussen de cliëntenraad en de gemeente faciliteert de gemeente (ambtelijke) ondersteuning

 

Tot de taken van de (ambtelijke) ondersteuning behoren o.a.:

 • a.

  het aanleveren van agendapunten;

 • b.

  het (mede) bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

 • c.

  in zijn algemeenheid zorgdragen voor een goede ondersteuning van de cliëntenraad, opdat deze zijn taak op een goede wijze kan vervullen.

6. VERGADERINGEN, VERGADERORDE EN BESLUITVORMING
Artikel 7
 • 1.

  De cliëntenraad vergadert minimaal drie maal per jaar of zoveel meer als waartoe hij besluit;

 • 2.

  De vergaderingen zijn openbaar. De cliëntenraad kan besluiten een besloten vergadering te houden.

Artikel 8
 • 1.

  De agenda wordt tenminste 2 weken voor de vergadering aan de leden toegezonden. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken

 • 2.

  Ieder lid heeft het recht schriftelijk voorstellen aan de cliëntenraad te doen, welke bij de secretaris worden ingediend. De voorstellen worden zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden. Indien de cliëntenraad omtrent de behandeling van deze voorstellen niet onmiddellijk beslist, heeft behandeling zoveel mogelijk in de daarop volgende vergadering plaats;

 • 3.

  Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen;

 • 4.

  De cliëntenraad kan, in overleg met de voorzitter en het hoofd van de afdeling, één of meerdere ambtenaren van de afdeling, de verantwoordelijk wethouder, een lid of leden van de gemeenteraad en/of derden uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichtingen of advies en/of het deelnemen aan een discussie;

 • 5.

  Adviezen van de cliëntenraad worden zo spoedig mogelijk verwoord, schriftelijk ter vaststelling aan de individuele leden aangeboden en vervolgens ter beantwoording/afhandeling meegedeeld aan het hoofd van de afdeling.

Artikel 9
 • 1.

  De cliëntenraad kan beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van de leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de notulen.

 • 2.

  Alleen de leden van de cliëntenraad hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vervangen door zijn/haar plaatsvervanger/ster, heeft laatstgenoemde stemrecht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan;

 • 3.

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Leden worden geacht te stemmen namens de instelling of organisatie waartoe zij behoren. Zij brengen echter hun stem uit zonder last of ruggespraak.

 • 4.

  Bij vaststelling van het resultaat van de stemming worden blanco stemmen dan wel onthoudingen geacht niet te zijn uitgebracht, behoudens de procedure beschreven in lid vijf van dit artikel;

 • 5.

  Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen, indien het aantal blanco uitgebrachte stemmen dan wel onthoudingen groter is dan het totaal aantal uitgebrachte stemmen dat voor en tegen het voorstel is uitgebracht;

 • 6.

  Bij staking van stemmen vindt op een door de voorzitter nader te bepalen tijdstip (maar niet tijdens dezelfde vergadering) herstemming plaats. Indien ook in dit geval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behoudens het gestelde in lid acht van dit artikel;

 • 7.

  Stemmingen over zaken geschiedt door middel van handopsteken;

 • 8.

  Minderheidsstandpunten worden op verzoek toegevoegd aan de besluitenlijst dan wel aan het voorstel/advies.

7. FACILITEITEN
Artikel 10
 • 1.

  De gemeente Hardenberg draagt er zorg voor dat de cliëntenraad tijdig over voldoende en geschikte informatie beschikt, zodat de cliëntenraad de mogelijkheid heeft indien dit wenselijk wordt geacht de achterban of doelgroep te informeren. Voorts bestaat de mogelijkheid informatie toe te voegen aan de reguliere correspondentie aan cliënten;

 • 2.

  In overleg met het hoofd van de afdeling kunnen ten behoeve van de leden van de cliëntenraad scholing en training door onafhankelijke instanties worden ingezet.

Artikel 11
 • 1.

  De gemeente Hardenberg draagt er zorg voor dat ten behoeve van vergaderingen van de cliëntenraad vergaderruimte en overige faciliteiten om niet beschikbaar worden gesteld.

8. NADERE UITWERKING VERORDENING
Artikel 12

Nadere uitwerking van onderwerpen zoals exacte samenstelling cliëntenraad; de individuele rollen van de leden; ondersteuning De Stuw, profielen, werving en selectie leden; scholing en training, frequentie overleg met wethouder belast met de portefeuille WWE etc. zullen worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement cliëntenraad.

9. FINANCIËN
Artikel 13
 • 1.

  De cliëntenraad ontvangt jaarlijks een budget waarmee zij redelijkerwijs in staat worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige belanghebbenden. Dit budget is bedoeld voor gemaakte onkosten van de leden, vergoeding voor deskundigheidsbevordering, aanschaf documentatie en vaktijdschriften, faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting en pr.

 • 2.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen met de gemeente een onkostenvergoeding, welke jaarlijks door het college kan worden aangepast aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer.

 • 3.

  Het in lid 1 genoemde budget en de in lid 2 genoemde onkostenvergoeding worden jaarlijks in een beleids-/uitvoeringsplan vastgesteld.

 • 4.

  Evaluatie vindt jaarlijks plaats voor 1 mei aan de hand van een activiteitenverslag en een financieel verslag opgesteld door de cliëntenraad over het voorafgaande kalenderjaar.

8. SLOTBEPALINGEN
Artikel 14

In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 15
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie gemeente Hardenberg WWB, WIJ en Ioaw/z;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010 en vervangt de Verordening cliëntenparticipatie gemeente Hardenberg die met het inwerkingtreden van deze verordening komt te vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Hardenberg van 29 juni 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier.