Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

VERORDENING INFECTIEZIEKTENWET 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING INFECTIEZIEKTENWET 2012
CiteertitelVerordening Infectieziektenwet 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Infectieziektenwet, art. 27, Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201101-01-2020nieuwe regeling

08-11-2011

Gemeenteblad, 2011, nr. 16

Onbekend
25-11-201002-01-2012nieuwe regeling

09-11-2010

Gemeenteblad, 2010, nr. 20

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INFECTIEZIEKTENWET 2012

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2011, nr.

 

Gelet op artikel 27 van de Infectieziektenwet en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de

 

Verordening rechten als bedoeld in artikel 27 van de Infectieziektenwet, S. 1998, nr. 394

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van "rechten infectieziekten" worden rechten geheven als bijdrage in of vergoeding van de ten laste van de gemeente komende kosten voor vervoer, afzondering, onderzoek, verpleging, reiniging en ontsmetting, als bedoeld in de Infectieziektenwet, S.1998, nr.394.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  met betrekking tot de rechten infectieziekten voor vervoer, afzondering, onderzoek en verpleging:

  • a.

   indien de lijder in gezinsverband woont: een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat gezin;

  • b.

   indien de lijder is gehuisvest in een inrichting; betrokken inrichting, haar bestuur en haar hoofd met dien verstande, dat betaling door de één de ander van betalingsverplichting bevrijdt;

  • c.

   in andere dan onder a en b genoemde gevallen: de lijder zelf.

 • 2.

  met betrekking tot de rechten infectieziekten voor reiniging en ontsmetting:

  • a.

   van roerende goederen; de zakelijk genothebbende of de gebruiker daarvan;

  • b.

   van niet-verhuurde of anderszins in gebruik gegeven gebouwen, vaartuigen en voertuigen: de zakelijk genothebbende daarvan;

  • c.

   van verhuurde of anderszins in gebruik gegeven gebouwen, vaartuigen en voertuigen: de huurder of gebruiker daarvan.

 • 3.

  voor de verrichting genoemd in artikel 3, onder V, degene(n), die voor de kosten van de desbetreffende lijkbezorging aansprakelijk zijn.

 • 4.

  Onder lijder, als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan degene, die lijdt of van wie vermoed wordt dat hij lijdt aan een infectieziekte, waarop de Infectieziektenwet S.1998, nr. 394 en te wiens behoeve maatregelen voortvloeiende uit die wettelijke voorschriften zijn genomen.

Artikel 3 Tarief

Voor zover zij op grond van artikel 27 van de Infectieziektenwet S.1998, nr. 394, kunnen worden geheven, bedragen de rechten infectieziekten:

 • I.

  voor vervoer: de werkelijke door de gemeente gemaakte kosten, evenwel met een maximum van:

  • a.

   € 41,64 per rit van niet meer dan 20 kilometer en van

  • b.

   € 1,49 voor elke kilometer of gedeelte daarvan, die daarboven is afgelegd;

 • II.

  voor afzondering en/of verpleging: de werkelijke aan de gemeente ter zake in rekening gebrachte kosten, evenwel tot een maximum gelijk aan het bedrag dat volgt uit het door de Stichting Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven goedgekeurde tarief voor verpleging in de laagste klasse van de inrichting waarin afzondering en/of verpleging heeft plaatsgevonden;

 • III.

  voor onderzoek: de werkelijk aan de gemeente ter zake in rekening gebrachte kosten, evenwel tot een maximum van € 43,94 per persoon per keer;

 • IV.

  voor reiniging en ontsmetting enz.: de werkelijk door de gemeente ter zake gemaakte kosten tot een maximum van € 43,94;

 • V.

  voor het vervoeren van een overledene aan een infectieziekte, als bedoeld in de Infectieziektenwet S.1998, nr. 394: de werkelijk door de gemeente gemaakte kosten tot een maximum van € 103,47.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening als bedoeld in artikel 1 van de verordening.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten infectieziekten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten infectieziekten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening rechten infectieziekten 2011" van 9 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Infectieziektenwet 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Hardenberg van 8 november 2011.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier.