Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Verordening tot aanpassing van verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot aanpassing van verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet
CiteertitelVerordening tot aanpassing van verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening wijzigt een drietal verordeningen: de APV (18e wijziging), de Afvalstoffenverordening en de Drank- en horecaverordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Richtlijn 2006/123/EG
  2. Dienstenwet
  3. Gemeentewet, art. 139

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2010nieuwe regeling

01-03-2010

Dijkpoorter, 10-03-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot aanpassing van verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet

No.: 10

Onderwerp:

Lex silencio positivo

---------------------------

 

De Raad van de gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van het College d.d. 26 januari 2010, no. 10;

 

gelet op De Europese Dienstenrichtlijn, Dienstenwet en artikel 139 Gemeentewet;

 

overwegende dat het nodig is te bepalen of de lex silencio positivo (vergunning van rechtswege verleend indien de overheid niet tijdig beslist) van toepassing is op vergunningstelsels in de Hattemse verordeningen waarop de Dienstenrichtlijn van toepassing is;

 

b e s l u i t :

 

 

tot het vaststellen van bijgaande "Verordening tot aanpassing van verordeningen in verband met de Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hattem, gehouden op 01 maart 2010.

De Raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.