Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het presidium van de gemeente Hattem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het presidium van de gemeente Hattem
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het presidium van de gemeente Hattem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld door presidium.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2010nieuwe regeling

03-06-2002

Dijkpoorter, 28-04-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het presidium van de gemeente Hattem

Het presidium van de raad van de gemeente Hattem;

 

gelet op artikel 5 van het reglement van orde van de gemeenteraad;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen :Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere

werkzaamheden van het presidium van de raad van de

gemeente Hattem.

Artikel 1 Taken

Het presidium is belast met de volgende taken:

 • a

  het vaststellen van de voorlopige agenda voor de vergadering van de gemeenteraad;

 • b

  het, namens de raad, uitoefenen van de functie van werkgever met betrekking tot de griffier en de eventuele griffiemedewerkers, met uitzondering van besluiten tot aanstelling en ontslag;

 • c

  het bespreken van alle aangelegenheden, die de werkzaamheden van de raad betreffen, met inachtname van de wettelijke taken en bevoegdheden terzake van de burgemeester.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1

  Het presidium vergadert in de regel op de eerste maandag van de maand vanaf 20.00 uur en voorts zo vaak de voorzitter of de twee fractievoorzitters het nodig vinden.

 • 2

  Indien twee fractievoorzitters een vergadering nodig vinden, verzoeken zij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

 • 3

  De vergaderingen worden als regel in het stadhuis gehouden.

Artikel 3 Agenda; stukken

 • 1

  Voor elke vergadering zendt de griffier, als regel tenminste driemaal 24 uur van te voren, een agenda aan de leden van het presidium.

 • 2

  De stukken liggen vanaf de toezending van de agenda voor de leden van het presidium ter inzage in het stadhuis.

Artikel 4 Quorum

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering, indien tenminste de helft van de fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigd is.

 • 2

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal fracties is vertegenwoordigd, bepaalt de voorzitter dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste 24 uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.

 • 3

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het presidium kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen of besluiten, indien tenminste de helft van de fracties in de gemeenteraad vertegenwoordigd is.

Artikel 5 Besluiten- en aandachtspuntenlijst

 • 1

  De griffier draagt zorg voor een besluiten- en aandachtspuntenlijst van de vergadering.

 • 2

  De lijst bevat ten minste:

  • a

   de namen van de aan- en afwezige leden;

  • b

   de namen van eventuele andere personen, die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d

   een formulering van de door het presidium genomen besluiten;

   De lijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 4 juni 2002.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het presidium op 3 juni 2002.

 

De voorzitter,

 

 

Dit reglement is op 24 juni 2002 aan de gemeenteraad meegedeeld.