Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-199501-01-2019nieuwe regeling

20-02-1995

Homoet, 08-03-1995

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden

No.: 6-13

Onderwerp:

Verordening geldelijke

voorzieningen raads- en

commissieleden

------------------------------

De raad van de gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 1995, no. 6;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

c. leden van de raad:

de leden van de raad, die geen lid zijn van het college van

burgemeester en wethouders

b. commissie:

een door de raad, het college van burgemeester en

wethouders of de burgemeester ingestelde commissie

a. algemene maatregel

van bestuur:

het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb 244 tot

uitvoering van de artikelen 95 en 96 van de nieuwe

Gemeentewet

Artikel 2 Vergoeding en tegemoetkoming raadsleden

 • 1

  De leden van de raad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in de bij de algemene maatregel van bestuur behorende tabel I, zoals die bedragen jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld voor een gemeente in de klasse 4.

 • 2

  Hij, die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest, ontvangt de vergoeding en de tegemoetkoming in de kosten, als bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij het lidmaatschap van de raad heeft bekleed.

Artikel 3 Vergoeding van leden van een commissie

De leden van een commissie, die geen raadslid zijn, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding ten bedrage van 100% van het bedrag, vermeld in de bij de algemene maatregel van bestuur behorende tabel II, zoals dat bedrag telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld voor een gemeente in de klasse 2.

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten

De leden van de raad en de leden van een commissie, als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van deze verordening, ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied.

Artikel 5 Uitbetaling

De in deze verordening bedoelde vergoedingen worden na afloop van elk kalenderjaar aan de rechthebbende uitbetaald.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking.

 • 2

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Verordening geldelijkevoorzieningen raads- en commissieleden", vastgesteld bij raadsbesluit van 21 maart 1977 (sedertdien gewijzigd).

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem, gehouden op 20 februari 1995.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, secretaris.

GERDA12/TXTVEROR