Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hattem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hattem
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Hattem 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2010nieuwe regeling

10-11-2008

Dijkpoorter, 28-04-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hattem

No: 42

Onderwerp:

Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet.

Financiële Verordening gemeente Hattem.

--------------------------------------------------------

 

De Raad van de gemeente Hattem;

 

gelezen het voorstel van het College d.d. 23 september 2008, no. 42;

 

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hattem.

1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  eenheid: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college

 • b

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Hattem en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programma-indeling

 • 1.

  De raad stelt de programma-indeling vast.

Artikel 2a. Kaders begroting

 • 1.

  Het college biedt de Kadernota (begrotingsrichtlijnen) aan. Deze nota bevat de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren.

 • 2.

  De raad stelt de kadernota vast.

Artikel 3. Inrichten begroting en jaarstukken

 • 1.

  Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming ingedeeld naar programma’s en bij het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de producten-realisatie ingedeeld naar programma’s.

 • 2.

  De diverse paragrafen in de begroting en de jaarstukken worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgesteld. Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven.

 • 3.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Artikel 4. Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2

  Het meerjareninvesteringsprogramma kent een categoriale indeling voor wat betreft de beslissingsbevoegdheid.

  • a

   raad: als de investeringen betrekking hebben op nieuw of verandering van beleid.

  • b

   college: als de investeringen betrekking hebben op continuering van het beleid.

  • c

   secretaris: met betrekking tot de vervanging van investeringen waarvan de omvang en soort gelijkwaardig blijft. Grotendeels gaat het hier om de vervanging van bedrijfsmiddelen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

 • 3

  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen, waarvan de beslissingsbevoegdheid bij de raad ligt, hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

 • 4

  Indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet met 10% dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college in de eerstvolgende raadsvergadering aan de raad gemeld. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 • 5

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, geldt het bepaalde in lid 2. Voor de verplichtingen genoemd onder lid 2a legt het college vooraf een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.

Artikel 5. Tussentijdse rapportage

 • 1

  Het college informeert de raad over de realisatie van de begroting van de gemeente door middel een Voorjaars- en Najaarsnota. De Voorjaarsnota over de eerste vier maanden en de Najaarsnota over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar.

 • 2

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

  • a

   de baten en lasten per programma;

  • b

   het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

  • c

   het resultaat voor bestemming volgend uit de onderdelen a en b;

  • d

   de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;

  • e

   het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d,alsmede de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.

 • 3

  In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan 10% met een minimum van € 10.000,-- toegelicht.

3. Financieel beleid

Artikel 6. Waardering & afschrijving vaste activa

Waardering en afschrijving van vaste activa vindt plaats zoals in de nota investerings- en afschrijvingsbeleid is vastgelegd. Deze nota geeft regels aan voor de waardering en

afschrijving van de vaste activa binnen de wettelijke kaders.

Artikel 6a. Reserves en voorzieningen

 • 1

  Het college biedt periodiek de (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen aan. De raad stelt de nota vast. De nota behandelt:

  • a

   de vorming en besteding van reserves;

  • b

   de vorming en bestedingen van voorzieningen;

  • c

   de toerekening en verwerking van rente over de reserves en voorzieningen;

  • d

   de toekomstige ontwikkelingen.

 • 2

  Indien een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen niet heeft geleid tot aanwending als gevolg van een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve vrij aanwendbaar toegevoegd.

Artikel 7. Kostprijsberekening

 • 1

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de gemeente Hattem wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

 • 3

  De omslagrente voor de rentetoerekening aan de activa wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en voorzieningen.

Artikel 8. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor belastingen, rechten, heffingen en leges.

 • 2

  Daar waar het noodzakelijk is biedt het college de raad een nota aan die betrekking heeft op de financiële functie.

Artikel 9. Financieringsfunctie

 • 1

  Het college zorgt voor de uitoefenen van de financieringsfunctie voor:

  • a

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren;

  • b

   het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;

  • c

   het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen;

  • d

   het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 2

  Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht die door de raad zijn vastgesteld in het treasurystatuut.

 • 3

  Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties

4. Financieel beheer en interne controle

Artikel 10 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking dat zij dienstbaar is voor:

 • a

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de eenheden;

 • b

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden, contracten, enzovoorts;

 • c

  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • d

  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid;

 • e

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

 • f

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 11. Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de

rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 12. Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en

oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

5. Financiële organisatie

Artikel 13 Financiële organisatie

Het college zorgt voor en legt vast:

 • a

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de eenheden;

 • b

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleid- en beheersorganen is gewaarborgd;

 • c

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • d

  de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • e

  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie.

6. Slotbepalingen

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2009.

 • 2

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Financiële verordening gemeente Hattem” vastgesteld door de raad op 10 november 2003 en gewijzigd op 12 december 2005.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam

“Financiële verordening gemeente Hattem 2008”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hattem, gehouden op 10 november 2008.

De raad voornoemd,

,de voorzitter

,de griffier