Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Beheersverordening Bedrijventerrein Het Veen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Bedrijventerrein Het Veen
CiteertitelBeheersverordening Bedrijventerrein Het Veen van de gemeente Hattem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenPublicatie gemeenteblad Beheersverordening Bedrijventerrein Het Veen Vastgesteld (inclusief vaststellingsbesluit) deel 1 Beheersverordening Bedrijventerrein Het Veen Vastgesteld (inclusief vaststellingsbesluit) deel 3 Beheersverordening Bedrijventerrein Het Veen Vastgesteld (inclusief vaststellingsbesluit) deel 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.38

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2017nieuwe regeling

29-05-2017

GVOP, 12-07-2017

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Bedrijventerrein Het Veen

Gemeente Hattem - Vastgestelde beheersverordening ‘Bedrijventerrein Het Veen’

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maken bekend dat op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Hattem bij besluit van 29 mei 2017 de beheersverordening ‘Bedrijventerrein Het Veen’ heeft vastgesteld.

 

Inhoud

Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan tien jaar. In plaats van het binnen tien jaar vaststellen van een nieuw bestemmingsplan kan de gemeenteraad ook kiezen voor het vaststellen van een beheersverordening. In een beheersverordening wordt het beheer van een gebied in overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik geregeld. De beheersverordening ‘Bedrijventerrein Het Veen’ maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op basis van de vorige bestemmingsplannen planologisch nog niet waren toegestaan.

 

Plangebied

Het gebied waarvoor deze verordening geldt ligt aan de oostzijde van de Apeldoornseweg en daarmee aan de zuid-oostzijde van de kern. De westzijde van het gebied wordt globaal gezien gevormd door de Apeldoornseweg. Ten noorden vormt de Hoopjesweg de grens. Aan de oostzijde grenst het gebied aan het buitengebied. De zuidgrens wordt gevormd door de woonwijk die daar begint.

 

Inzage

De vastgestelde beheersverordening is als volgt raadpleegbaar:

 • Een papieren versie ligt op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

 • Op de website van de gemeente Hattem (www.hattem.nl)

 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het nummer is NL.IMRO.0244.bvBTHetVeen-0003.

   

  Inwerkingtreding

  Deze beheersverordening treedt in werking op de dag na publicatie.

   

  Vragen

  Voor meer informatie neemt u contact op met mw. H. Stronks van de eenheid Ontwikkeling en Advies van de gemeente Hattem via telefoonnummer (038) 443 16 16.

   

  Hattem, 12 juli 2017