Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hattem

Verordening op de rekenkamercommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHattem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie
CiteertitelVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageReglement van Orde van de rekenkamercommissie.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is de opvolger van de Regeling instelling commissie voor de rekenkamerfunctie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 81o
 2. Gemeentewet, art. 182

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201006-07-2010nieuwe regeling

05-07-2010

Dijkpoorter, 08-12-2010

2010/nr. 59

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Hattem, 5 juli 2010

 

gelezen het voorstel van de griffier;

 

gelet op artikel 81o van de Gemeentewet;

 

besluit;

 

in te trekken de verordening “Instelling commissie voor de rekenkamerfunctie” van 8 december 2008 en

vast te stellen de "Verordening op de rekenkamercommissie".

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet : Gemeentewet;

 • b.

  commissie : rekenkamercommissie;

 • c.

  voorzitter : voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • d.

  college : college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  rekenkamercommissie : de rekenkamercommissie van de gemeente Hattem

 • f.

  doelmatigheid : de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt.

 • g.

  g. doeltreffendheid : de mate waarin het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen worden verwezenlijkt.

 • h.

  rechtmatigheid : de mate waarin wordt voldaan aan de wettelijke kaders en regelgeving, met name de wet- en regelgeving die direct van belang is voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit één lid per fractie en één extern lid, zijnde de voorzitter.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De raad stelt de rekenkamercommissie in de gelegenheid om over de benoeming te adviseren.

 • 3.

  De leden zijnde tevens raadslid worden voor een raadsperiode benoemd. De voorzitter, niet zijnde raadslid, wordt voor een periode van zes jaar benoemd. De raad kan bij benoeming van dit lid besluiten tot een benoeming korter dan zes jaar.

 • 4.

  Leden van de rekenkamercommissie kunnen voor maximaal één periode worden herbenoemd.

 • 5.

  De raad benoemt, op voordracht van de rekenkamercommissie, de voorzitter van de rekenkamercommissie.

 • 6.

  Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.

Artikel 4 Eed en gelofte

Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1

  De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

 • 2

  Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a

   op eigen verzoek;

  • b

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • c

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zo’n uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen.

 • 3

  De leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommissie

 • 1.

  Leden van de rekenkamercommissie vallen niet onder de ambtelijke rechtspositie van de gemeente.

 • 2.

  Het externe lid ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden. De vergoeding bedraagt 20% van de vergoeding die leden van de gemeenteraad ontvangen ingevolge de verordening geldelijke voorziening raads- en commissieleden in de gemeente Hattem.

 • 3.

  De vergoeding, genoemd in het tweede lid, komt ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 7 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter van de rekenkamercommissie draagt zorg voor

  • -

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie;

  • -

   het leiden van de vergaderingen;

  • -

   het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en

  • -

   het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

 • 2.

  De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat.

 • 3.

  De voorzitter voert namens de rekenkamercommissie het woord in de gemeenteraad.

Artikel 8 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  In overleg met de rekenkamercommissie draagt de griffier er zorg voor dat de rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een secretaris.

 • 2.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 3.

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

Artikel 11 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 2.

  De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 3.

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

Artikel 12 Informatie

 • 1.

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken.

 • 2.

  De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

Artikel 13 Zienswijze op onderzoeksrapport

 • 1.

  De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt wie als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 2.

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden

Artikel 14 Budget

 • 1

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a

   de vergoedingen aan de leden;

  • b

   interne onderzoeksmedewerkers;

  • c

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • d

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 15  

De RKC stelt een reglement van orde op waarin nadere regels worden gesteld over de invulling van haar werkzaamheden die gericht zijn op het toetsen en verbeteren van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 6 juli 2010.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 juli 2010,

de griffier, de voorzitter,

E. Boers mr. J.W Wiggers

Artikelsgewijze toelichting

 

Vooraf: gelet op artikel 81o van de Gemeentewet

 

Artikel 81o van de Gemeentewet

1. Als geen rekenkamer is ingesteld als bedoeld in hoofdstuk IVa, stelt de raad bij verordening regels vast voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

2. De artikelen 182 en 185 zijn voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie van overeenkomstige toepassing.

3. Op personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, is artikel 81f, behoudens het eerste lid, onder j en o, van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 182

1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Een door de rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid.

2. Op verzoek van de raad kan de rekenkamer een onderzoek instellen.

 

Artikel 185

1. De rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten, met dien verstande dat hierin niet worden opgenomen gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn.

2. De rekenkamer deelt aan de raad, het college en, indien van toepassing, aan de betrokken [rechtspersoon of het betrokken gemeenschappelijk orgaan] instelling, de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Aan de raad of het college kan zij ter zake voorstellen doen.

3. De rekenkamer stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

4. De rekenkamer zendt een afschrift van haar rapporten en haar verslag aan de raad en het college. Indien zij met toepassing van artikel 184 een onderzoek heeft ingesteld, zendt de rekenkamer tevens een afschrift van het rapport aan de betrokken rechtspersoon of het betrokken openbaar lichaam.

5. De rapporten en de verslagen van de rekenkamer zijn openbaar.

 

Artikel 1

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven.

 

Artikel 2

De rekenkamercommissie maakt een doorstart aan het begin van de raadsperiode 2010-2014, waarbij er nog geen externe voorzitter is geregeld. Elke fractie heeft een raadslid afgevaardigd en er wordt een procedure gestart om een extern voorzitter te benoemen. Ter overbrugging is één van de (raads)leden benoemd door de raad als voorzitter

 

Artikel 3

 

Artikel 3 lid 2

Het is mogelijk om de selectie van reacties op een vacature door de rekenkamercommissie te laten plaatsvinden. Aangezien de raad breed vertegenwoordigd is in de rekenkamercommissie ligt het voor de hand om de rekenkamercommissie de procedure tot de voordracht te laten uitvoeren.

 

Artikel 3 lid 3

In het derde lid is voor het externe commissielid een termijn van zes jaar genoemd. De mogelijkheid om leden van de rekenkamercommissie korter te benoemen kan wenselijk zijn.

 

Artikel 4

Artikel 81g Gemeentewet

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, legt het externe lid van de rekenkamer in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!”

(“Dat verklaar en beloof ik!”)

 

Artikel 5

Dit artikel handelt over het ontslag van de leden en over de mogelijkheid (of soms verplichting) hen op non-actief te stellen in bepaalde situaties.

Bij de aanvaarding van een functie zoals bedoeld in artikel 5, lid 3, punt b. past de verwijzing naar artikel 81f Gemeentewet dat ook van toepassing is op de rekenkamercommissie.

Artikel 81f

1. Een lid van de rekenkamer is niet tevens:

a. minister;

b. staatssecretaris;

c. lid van de Raad van State;

d. lid van de Algemene Rekenkamer;

e. Nationale ombudsman;

f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;

g. commissaris van de Koning;

h. lid van gedeputeerde staten;

i. griffier der staten;

j. lid van de raad (niet van toepassing voor rekenkamercommissie);

k. burgemeester van de betrokken gemeente;

l. wethouder van de betrokken gemeente;

m. lid van een deelraad van de betrokken gemeente;

n. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente van de betrokken gemeente;

o. lid van een commissie van de betrokken gemeente (niet van toepassing voor rekenkamercommissie);

p. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt;

q. ambtenaar, door of vanwege het Rijk of de provincie aangesteld, tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de gemeente;

r. functionaris die krachtens de wet of een algemene maatregel van bestuur het gemeentebestuur van advies dient.

2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder p, kan een lid van de rekenkamer tevens zijn:

a. ambtenaar van de burgerlijke stand;

b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht;

c. ambtenaar, werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.

 

Artikel 6

In dit artikel is de vergoeding die het externe lid voor de werkzaamheden ontvangen, vastgelegd.

 

Artikel 7

Bij artikel 7 lid 3 gaat het om de toepassing van artikel 26 van het reglement van orde (Deelname aan de beraadslaging door anderen).

1. De raad kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden, de voorzitter, de burgemeester, de wethouders, de griffier of de secretaris deelnemen aan de beraadslaging.

2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen voordat met de beraadslaging over het onderwerp wordt aangevangen.

 

Artikel 8

De rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een secretaris. De griffier wijst een van de medewerkers van de griffie aan als secretaris of zichzelf. De rekenkamercommissie dient zelfstandig te functioneren en in het derde lid is voorzien in een rechtstreekse verantwoordingsrelatie van de secretaris ten opzichte van de rekenkamercommissie.

 

Artikel 9

De rekenkamercommissie dient onafhankelijk te zijn en om deze onafhankelijkheid te bevorderen is het van belang dat zij zelfstandig de onderzoeksonderwerpen kan kiezen. De rekenkamercommissie kan op verzoek van de raad een onderzoek instellen, maar is niet verplicht het verzoek van de raad in te willigen. Dit verzoek van de raad wordt in artikel 182, tweede lid van de wet expliciet genoemd. Doordat deze mogelijkheid van uitdrukkelijk in de wet is genoemd, wordt er een bepaalde gewicht toegekend aan het verzoek van de raad. Indien de rekenkamercommissie niet voldoet aan een goed gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

 

Artikel 10 en 11

De rekenkamercommissie krijgt een redelijke vrijheid om de eigen werkwijze te bepalen.

Er is voorlopig vanaf gezien om de rekenkamer te verplichten een eigen reglement van orde vast te stellen - een mogelijkheid die de modelverordening wel duidelijk aanreikt en die voor rekenkamers en gemeenschappelijke rekenkamers verplicht is gesteld.

De raad adviseert de rekenkamercommissie wel om de ervaringen ten aanzien van de aanpak van onderzoeken en de organisatie van de eigen werkzaamheden vast te leggen, zodat een soort handleiding ontstaat. Desgewenst kan die later als basis dienen voor een reglement van orde.

In deze verordening worden daarnaast voldoende richtlijnen gegeven voor de werkwijze van de rekenkamercommissie om af te zien van een apart reglement van orde.

 

Artikel 12

Om te waarborgen dat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar onderzoek over voldoende en relevante gegevens kan beschikken is voorzien in de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren. De rapporten van de rekenkamercommissie zijn in beginsel openbaar maar op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wob kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt.

 

Artikel 13

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij (of partijen) de kans krijgt om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) ontwerponderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor plaats waarbij de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de betreffende ambtenaren worden voorgelegd met de vraag eventuele onjuistheden uit te halen en te corrigeren. Indien van toepassing wordt de verantwoordelijke wethouder of het college de gelegenheid geboden om te reageren op de conceptaanbevelingen die de rekenkamer verbindt aan de (gecorrigeerde) bevindingen. Tot slot brengt de rekenkamer een definitief rapport naar buiten met bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen.

 

Artikel 14

De rekenkamercommissie is zelfstandig verantwoordelijk voor de besteding van het budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Ten laste van het budget worden de in het tweede lid genoemde kosten gebracht.

 

Artikel 16 en 17

Deze artikelen behoeven geen toelichting.