Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Verordening Clientenparticipatie Wwb Heemstede 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Clientenparticipatie Wwb Heemstede 2012
CiteertitelVerordening Clientenparticipatie Wwb Heemstede 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, artikel 47
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 42
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-201201-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

26-01-2012

De Heemsteder, 1 februari 2012

556995

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Clientenparticipatie Wwb Heemstede 2012

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011;

gelet op artikel 147, eerste lid, Gemeentewet, en artikel 47 van de Wwb en artikel 42 IOAW en IOAZ;

gezien het advies van de Commissie Samenleving;

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop personen betrokken worden bij de uitvoering van de wet bij verordening te regelen;

BESLUIT

vast te stellen de volgende:  

Verordening Cliëntenparticipatie Wwb Heemstede 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   wet: de Wet werk en bijstand (Wwb) of de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

  • b.

   cliënten: personen die een uitkering ontvangen op grond van de wet dan wel op grond van het minimabeleid van de gemeenten;

  • c.

   vertegenwoordigers: vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten;

  • d.

   gemeenten: de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede;

  • e.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

  • f.

   gemeenteraden: de gemeenteraden van Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede;

  • g.

   gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociale Zaken;

  • h.

   IASZ: Intergemeentelijke afdeling sociale zaken.

 • 2.

  Alle begrippen uit de wet, die ook in deze verordening voorkomen en niet in het eerste lid van dit artikel genoemd zijn, hebben dezelfde betekenis als bepaald in de wet.

Artikel 2 Cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad wordt ingesteld door het college voor de cliëntenparticipatie binnen de gemeenten van de IASZ.

 • 2.

  De cliëntenraad heeft tot doel de communicatie te bevorderen tussen de IASZ en haar cliënten.

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De cliëntenraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over zijn dienstverlening en de beleidsterreinen die direct verband houden met of verwant zijn aan de wet.

 • 2.

  De cliëntenraad adviseert niet over individuele zaken/klachten.

Artikel 4 Benoeming en ontslag leden

 • 1.

  Leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden is behoudens tussentijds aftreden in beginsel maximaal 4 jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad wordt in principe beëindigd na afloop van de cliëntrelatie, maar kan met maximaal een jaar worden voortgezet zolang nog niet in vervanging is voorzien.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat het lid daar zelf schriftelijk om verzoekt.

 • 5.

  De benoeming ter voorziening in een tussentijdse vacature geschiedt bij voorkeur binnen 2 maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 6.

  Leden van het cliëntenraad kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van bestuursorganen van de gemeenten. Op het moment dat een lid onderdeel gaat uitmaken van of begint met het verrichten van werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeenten eindigt zijn lidmaatschap van de cliëntenraad.

Artikel 5 Samenstelling

 • 1.

  De cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van het cliëntenbestand van de gemeenten en bestaat uit minimaal 4 leden en maximaal 12 leden.

 • 2.

  De leden van de cliëntenraad zijn qua leeftijd en diversiteit zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving binnen het IASZ-gebied. Het college streeft ernaar ook jongeren of hun vertegenwoordigers zitting te laten nemen in de cliëntenraad.

 • 3.

  De cliëntenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  Om te kunnen voldoen aan het in artikel 3, eerste lid gestelde dient de cliëntenraad door de IASZ tijdig van tevoren te worden geïnformeerd en/of om advies gevraagd.

 • 2.

  Ieder lid mag zowel mondeling als schriftelijk bij de voorzitter van de cliëntenraad voorstellen indienen.

 • 3.

  De cliëntenraad vergadert in principe 6 keer per jaar.

 • 4.

  De vergaderingen van de cliëntenraad worden in het openbaar gehouden.

 • 5.

  Indien over personen wordt beraadslaagd of over zaken waaromtrent een meerderheid van de aanwezig leden van de cliëntenraad dat wenst, wordt een besloten vergadering gehouden. In dat geval zijn de geheimhoudingsregels van de Gemeentewet van toepassing.

 • 6.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende zaken uitgezonderd, ten minste 10 dagen voor de te houden vergaderingen worden verzonden. Indien er sprake is van een spoedeisende zaak zal de voorzitter de leden inhoudelijk de argumenten betreffende het spoedeisende karakter mededelen.

 • 7.

  De oproeping vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering alsmede de agenda.

 • 8.

  Tijdens de vergadering wordt geen besluit genomen als daarvoor niet ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen.

 • 9.

  Op verzoek van de voorzitter dan wel ten minste 1/3 deel van de leden kunnen leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, de gemeenteraadsleden van

  de gemeenten, functionarissen in dienst van de gemeenten en of andere deskundigen worden uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering of delen daarvan, hetzij bij de behandeling van bepaalde onderwerpen.

 • 10.

  Een besluitenlijst van de vergadering wordt binnen twee weken na de vergadering verspreid. De notulen worden gelijktijdig met de oproepingen 10 dagen voor de te houden vergadering samen met de agenda toegestuurd. In de vergadering worden deze vastgesteld.

 • 11.

  De cliëntenraad brengt over de werkzaamheden jaarlijks een verslag uit binnen vier maanden na het einde van het kalenderjaar waar het verslag betrekking op heeft. Dit verslag wordt ter kennis gebracht aan de colleges, de gemeenteraden en raadscommissies van de gemeenten.

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1.

  Het college verschaft de cliëntenraad de fysieke faciliteiten die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taak.

 • 2.

  De cliëntenraad kan wanneer er middelen nodig zijn voor deskundigheidsbevordering een verzoek doen bij het college.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering.

 • 4.

  De hoogte van de onkostenvergoeding bedraagt € 26,26 (niveau 2011) en wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2012.

 • 2.

  De Verordening cliëntenparticipatie WWB/WIJ wordt per de onder 1 bedoelde datum ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wwb Heemstede 2012 .

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2012.

Toelichting op de Verordening cliëntenparticipatie Wwb Heemstede 2012

ALGEMEEN

 

De wettelijke basis voor de verordening is te vinden in de Gemeentewet, de Wwb, IOAW, IOAZ.

Het betreft hier de volgende passages:

Gemeentewet, artikel 150:

1. De raad stelt een verordening vast waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenen bij de voorbereiding van gemeentelijke beleid worden betrokken.

Dit biedt een algemene basis voor cliëntenparticipatie bij gemeenten.

Wwb, artikel 47:

De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

a. periodiek overleg wordt gevoerd met deze personen of hun vertegenwoordigers;

b. deze personen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

c. zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

IOAW en IOAZ, artikel 42:

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de realisatie en vormgeving van cliënteparticipatie bij de uitvoering van de wet, met inachtneming van artikel 150 van de Gemeentewet.

 

ARTIKELSGEWIJS

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel bevat enkele begripsomschrijvingen.

 

Artikel 2 Cliëntenraad

Lid 1. Hier wordt aangegeven dat de cliëntenraad voor de gemeenten van de IASZ voortkomt uit de wens om de cliëntenparticipatie voor alle gemeenten goed geregeld te hebben.

Lid 2. Met één cliëntenraad voor alle gemeenten kan ervoor gezorgd worden dat de communicatie tussen de IASZ en de cliënten verbeterd wordt.

Voor de IASZ betekent dat het vergroten van het inzicht in de beleving en ervaring van haar cliënten over de dienstverlening van de IASZ en de kwaliteit van zijn producten;

voor de cliëntenraad betekent dat reageren op en adviseren over de dienstverlening en producten van de IASZ.

 

Artikel 3 Taak

De advisering strekt zicht uit tot de dienstverlening, de beleidsterreinen die direct verband houden met de Wwb, Ioaw en Ioaz en die daaraan verwant zijn voor zover zij althans de cliënten direct aangaan (zoals het minimabeleid). Het is niet de bedoeling dat de leden zich gaan bezighouden met bijvoorbeeld interne, organisatorische zaken. Beleidsterreinen buiten de Wwb om, maar die wel de positie van de cliënt kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld de Wmo) vallen buiten de reikwijdte van de gevraagde advisering.

Het is verder niet de bedoeling dat de cliëntenraad adviseert over individuele zaken en klachten. Wel kunnen meerdere klachten over hetzelfde onderwerp leiden tot een opmerking ter verbetering van de dienstverlening.

 

Artikel 4 Benoeming en ontslag leden

Omwille van de werkbaarheid zal het college van de gemeente Heemstede optredend namens alle gemeenten, de leden van de cliëntenraad benoemen. Het streven is om voor alle gemeenten een vertegenwoordiger in de cliëntenraad te benoemen. Omdat getracht wordt om voor alle gemeenten hetzelfde beleid te voeren, zullen de beleidsstukken waarover geadviseerd wordt voor alle gemeenten gelden. Hieraan doe niet af dat de diverse gemeenteraden vervolgens wel de mogelijkheid hebben om af te wijken.

De zittingsduur van de leden wordt in principe in tijd beperkt om een zekere doorstroming binnen de cliëntenraad te bewerkstelligen. Wel is er een mogelijkheid tot herbenoeming.

Het lidmaatschap wordt in principe beëindigd na afloop van de cliëntrelatie en bij (tussentijds) schriftelijk opzeggen.

 

Artikel 5 Samenstelling

De omvang en samenstelling van de cliëntenraad zal vooral bepaald worden door het aantal kandidaten dat zich aanmeldt. Het college van Heemstede kiest er voor om gelet op de wens om een gelijke verhouding van vertegenwoordigers en cliënten te hebben op een cliëntenraad van minimaal 4 leden en maximaal 12 leden.

 

Artikel 6 Werkwijze

De gemeenten zijn er geen voorstander van dat de cliëntenraad pas participeert nadat het beleid is uitgewerkt en het college besloten heeft. Dan zou de participerende cliënt uitsluitend via het spreekrecht bij de raadscommissie nog invloed kunnen uitoefenen. De gemeenten kiezen ervoor dat de cliëntenraad tijdig in het beleidsproces wordt betrokken, voordat de colleges van de gemeenten zich hierover hebben uitgesproken. De vergaderingen van de cliëntenraad kunnen dan ook een informerend karakter hebben voor wat betreft beleidsvoornemens en/of wijzigingen, zodat in dat stadium al meegedacht kan worden.

Het ambtelijke stuk zal daarna eerst wordt besproken met het hoofd van de IASZ, alvorens hierover een officieel advies te vragen aan de cliëntenraad. De advisering kan overigens ook ongevraagd geschieden.

Dit artikel beschrijft ook de frequentie van het aantal vergaderingen waarvoor deze verordening geldt. Als er geen bespreekpunten zijn zal de frequentie minder zijn. Als vanwege de voortgang van beleidsstukken frequenter overleg noodzakelijk is moet dit mogelijk zijn.

De wijze van het uitschrijven van de vergadering is bij de voorzitter van de cliëntenraad neergelegd die vanuit zijn verantwoordelijkheid deze taak op zich neemt.

Vanuit de IASZ zal altijd een ambtelijk vertegenwoordiger uit de staf bij de vergaderingen zijn, m.u.v. de besloten bijeenkomsten.

 

Artikel 7 Faciliteiten

De cliëntenraad kan niet functioneren als deze niet beschikt over vergaderfaciliteiten. Die worden dan ook aangeboden. Tevens zal hij in de gelegenheid gesteld moeten worden om gebruik te maken van de repro-faciliteiten.

De leden van de cliëntenraad ontvangen ook een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering van € 26,26(niveau 2011). Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het toekennen van een onkostenvergoeding heeft behalve een materiële ook een symbolische waarde: er wordt duidelijk gemaakt dat cliëntenparticipatie serieus wordt genomen. Daarbij moeten deze vergoedingen gekwalificeerd worden als onkostenvergoeding. Onkostenvergoedingen vormen namelijk geen inkomsten die in mindering gebracht dienen te worden op de uitkering. Aantoonbare meerkosten komen binnen redelijke grenzen ook voor vergoeding in aanmerking, zoals de telefoonkosten verbonden aan het telefoonnummer van de cliëntenraad.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze bepaling spreekt voor zich