Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Beleid omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bed & breakfast

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bed & breakfast
CiteertitelBeleid omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bed & breakfast
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-201203-03-2020Nieuwe regeling

10-07-2012

De Heemsteder, 18 juli 2012

580820

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bed & breakfast

 

 

 

Begripsomschrijving

Bed & breakfast is een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid totovernachting en het serveren van ontbijt als ondergeschikte toeristisch recreatieveactiviteit aan maximaal 8 personen. Onder een bed & breakfast voorziening wordtniet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of

seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid.

 

Beleid

Een omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het aanbieden van bed & breakfast kan alleen worden verleend in de volgende situatie:

 • Het pand heeft de bestemming “wonen”;

 • De bed & breakfast is ondergeschikt aan de woonfunctie in die zin dat het bruto vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 25 % van de vloeroppervlakte van de desbetreffende woning, inclusief de daarbij behorende aan- en uitbouwen, met een maximum van 75 m2;

 • De voorziening ten behoeve van bed & breakfast dient binnen de bestaandebebouwing te worden gerealiseerd, niet zijnde bijgebouwen (o.m.ter voorkoming van “wonen achter wonen”);

 • De landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden van hetpand of complex dienen behouden te blijven;

 • De voorziening mag door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering nietfunctioneren als een zelfstandige woning. Dit betekent mede dat een apartekookgelegenheid niet is toegestaan;

 • Bed & breakfast mag aan maximaal 8 personen worden aangeboden.

  Er moet een gebruiksmelding worden gedaan op grond van artikel 1.18 lid 1 onder b van het Bouwbesluit;

 • De verblijfsruimten die worden aangeboden voor bed & breakfast dienen te voldoen aan het Bouwbesluit;

 • De parkeerbalans in de directe omgeving mag niet nadelig worden beïnvloed;

 • Er mogen vanuit planologisch of milieutechnisch oogpunt geen bezwaren bestaantegen het verlenen van vrijstelling. Er mogen geen onevenredig nadeligegevolgen voor het woon– en leefklimaat van omwonenden en debedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan;

 • Controle op het verblijf vindt plaats door middel van een nachtregister datjaarlijks aan de gemeente wordt overlegd. Daardoor wordt ook hetbedrijfsmatige karakter van de activiteiten aangetoond. Het niet bijhouden van een dergelijk register is in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Genoemd artikel bepaalt ook dat het register op aanvraag aan de burgemeester dan wel een door deze aangewezen ambtenaar getoond moet worden en dat van de persoon die de nacht zal doorbrengen een geldig reisdocument of identiteitsbewijs moet worden gevraagd;

 • Aanvragers dienen tevens een verhaalsovereenkomst planschadevergoeding tegen eventuele Planschadeclaims als bedoeld in art. 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening te ondertekenen.

 

Bovengenoemde voorwaarden zullen in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 10 juli 2012