Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Piketregeling gemeentelijke kolom Veiligheidsregio Kennemerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPiketregeling gemeentelijke kolom Veiligheidsregio Kennemerland
CiteertitelPiketregeling gemeentelijke kolom Veiligheidsregio Kennemerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201001-10-200901-01-2020Nieuwe regeling

23-02-2010

De Heemsteder, 3 maart 2010

449558

Tekst van de regeling

Intitulé

Piketregeling gemeentelijke kolom Veiligheidsregio Kennemerland

 

 

Artikel 1 Doelgroep

Personeelsleden in dienst van, dan wel gedetacheerd bij, een gemeente binnen de regio Kennemerland, die als piketfunctionaris zijn aangewezen om regionale piketdiensten te verrichten ten behoeve van de gemeentelijke kolom binnen de Veiligheidsregio Kennemerland.

Artikel 2 Doel

Het regelen van een standaard piketvergoeding voor piketfunctionarissen ten behoeve van regionale piketdiensten voor de gemeentelijke kolom binnen de veiligheidsregio Kennemerland.

Artikel 3 Begripsbepalingen

 • a.

  coördinerend gemeentesecretaris: degene die door het bestuur van de veiligheidsregio op voordracht van het Overleg van Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) is aangewezen als coördinerend gemeentesecretaris (CGS).

 • b.

  aanstelling: de juridische vorm waarin een piketfunctionaris is aangesteld voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 • c.

  piketdienst: frequent terugkerende dienst van één week (maandag 9.00 uur tot volgende maandag 9.00 uur) met de verplichting van beschikbaarheid, bereikbaarheid en opkomst binnen een afgesproken tijd en op een afgesproken locatie (hard piket)

 • d.

  piketfunctie: functies waaraan een regionale piketdienst is gekoppeld zijn: gemeentesecretaris in zijn hoedanigheid van adviseur van het Beleidsteam (BT), adviseur openbare orde en veiligheid (BT), communicatieadviseur (BT), hoofd stafsectie gemeentelijke diensten in het Operationeel Team (OT), adviseur openbare orde en veiligheid als medewerker stafsectie gemeentelijke diensten(OT), hoofd regionaal actiecentrum communicatie (RAC), communicatieadviseur (OT), hoofd actiecentrum CRIB, hoofd actiecentrum Opvang en Verzorging.

 • e.

  piketfunctionaris: de medewerker, op wie de verplichting rust zich binnen en buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van werkzaamheden voor de gemeentelijke kolom binnen de Veiligheidsregio Kennemerland, dan wel voor de gemeente zelf.

 • f.

  piketvergoeding: vergoeding voor piketfunctionarissen

 • g.

  persoonlijke standaard uitrusting: de bij de piketfunctie passende noodzakelijke uitrusting.

 • h.

  werkgever: de formele werkgever (een van de deelnemende gemeenten)

Artikel 4 Inzet

 • 1.

  Inzet van piketfunctionarissen als bedoeld in artikel 3 sub d wordt bepaald conform de “GRIP procedure Kennemerland”.

 • 2.

  De alarmering vindt plaats door de gemeenschappelijke meldkamer Kennemerland. De piketfunctionaris krijgt daartoe van de CGS, dan wel een door hem aangewezen ambtenaar, een alarmeringsmiddel dat onderdeel uitmaakt van de persoonlijke standaard uitrusting.

 • 3.

  De aanwijzing voor het regionaal wordt door de werkgever ingetrokken en wordt de ambtenaar niet meer ingezet:

  • a.

   In geval van gebleken ongeschiktheid of onbekwaamheid

  • b.

   Indien de ambtenaar naar het oordeel van burgemeester en wethouders om medische, sociale of maatschappelijke redenen niet meer in staat moet worden geacht de wachtdienst te kunnen vervullen.

Artikel 5 Rooster

 • 1.

  De piketdienst wordt bij toerbeurt verricht door functionarissen op basis van een door of namens de CGS op te stellen rooster.

 • 2.

  Ruiling van dienst is mogelijk. De piketfunctionaris maakt hierover zelf afspraken met een collega, die gekwalificeerd is de betreffende functie over te nemen. De CGS of een door hem aangewezen ambtenaar wordt over de ruiling geïnformeerd.

 • 3.

  Indien een piketfunctionaris wegens ziekte verhinderd is, zijn volgens rooster opgedragen piketdienst te verrichten, wordt in overleg met de CGS, of een door hem aangewezen ambtenaar, tijdens de eerste zes weken van die verhindering met een andere piketfunctionaris van dienst geruild (zie ook artikel 8).

Artikel 6 Piketvergoeding

 • 1.

  De piketfunctionaris heeft aanspraak op een vergoeding in geld en in verlof.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt per uur piketdienst een percentage van het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij het maximum van schaal 6 van bijlage IIa van de CAR/UWO en wel:

  • a.

   5 1/2 procent voor de uren van maandag 00.00 uur tot vrijdag 18.00 uur;

  • b.

   8 3/4 procent voor de uren van vrijdag 18.00 uur tot maandag 00.00 uur.

 • 3.

  De vergoeding in verlof bedraagt vier uren per 132 uur piketdienst.

 • 4.

  Voor het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden tijdens de piketdiensten en daarmee buiten vastgestelde werktijden, wordt een vergoeding verstrekt op basis van de overwerkvergoeding van de CAR/UWO.

 • 5.

  Deelname aan oefeningen buiten de geldende werktijden wordt conform lid 4 vergoed.

Artikel 7 Reiskostenvergoeding

Reis- en verblijfkosten gemaakt ten behoeve van de artikelen 6 lid 4 en 6 lid 5 worden vergoed conform de eigen rechtspositieregeling van de desbetreffende gemeente.

Artikel 8 Vakantie, ziekte en langdurig verlof

Het al dan niet uitbetalen van het op basis van artikel 6 lid 3 opgebouwde verlof, het al dan niet doorbetalen of afbouwen van de vergoeding in verband met vakantie, ziekte en langdurig verlof wordt geregeld conform de eigen rechtspositieregeling van de desbetreffende gemeente.

Artikel 9 Werkinstructie

De piketfunctionaris ontvangt bij aanvang van zijn aanstelling een op zijn functie betrekking hebbende werkinstructie en handboek.

Artikel 10 Evaluatietaak

Iedere piketfunctionaris dient na een inzet conform een GRIP II zorg te dragen voor een evaluatieverslag. Dit wordt binnen 5 werkdagen na de inzet aangeleverd bij de coördinerend gemeentesecretaris. Op verzoek neemt de piketfunctionaris deel aan evaluatie overleggen over calamiteiten waarbij hij of zij is ingezet.

Artikel 11 Hardheidsbepaling

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het bevoegd gezag een bijzondere regeling treffen.

Artikel 12 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009 en kan worden aangehaald als de Piketregeling gemeentelijke kolom Veiligheidsregio Kennemerland.

Vastgesteld bij collegebesluit van 23 februari 2010.