Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Regeling van de agendacommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling van de agendacommissie
CiteertitelRegeling van de agendacommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201025-10-200717-03-2017Nieuwe regeling

25-10-2005

De Heemsteder, 10 februari 2010

125035

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING VAN DE AGENDACOMMISSIE

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  agendacommissie: de agendacommissie als bedoeld in artikel 5 Reglement van orde voor de raad;

 • b.

  commissievoorzitter: de voorzitter van een raadscommissie als bedoeld in artikel 1 sub b Verordening op de raadscommissies;

 • c.

  raadsvoorzitter: de voorzitter van de gemeenteraad;

 • d.

  voorzitter: de voorzitter van de agendacommissie;

 • e.

  vergadering: de vergadering van de agendacommissie;

 • f.

  startnotitie: een kaderstellend document dat zowel procesmatig (stappenplan) als inhoudelijk (probleemstelling en oplossingsvarianten) van karakter kan zijn;

 • g.

  burgerbijeenkomst: een bijeenkomst van de raad met burgers van Heemstede met als doel informatie te verzamelen in de voorbereiding op een bepaald besluit.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De agendacommissie bestaat uit de raadsvoorzitter, de commissievoorzitters en de plaatsvervangend raadsvoorzitter.

 • 2.

  De voorzitter wordt gekozen door de agendacommissie uit haar midden.

Artikel 3 Griffier

De griffier of diens vervanger is in elke vergadering aanwezig.

Artikel 4 Secretaris

De voorzitter kan, al dan niet op diens verzoek, de secretaris uitnodigen voor de vergadering.

Artikel 5 Vervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid van een van de commissievoorzitters wordt deze vervangen door de plaatsvervangend voorzitter van de commissie waarvan hij voorzitter is.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de raadsvoorzitter wordt deze vervangen door de plaatsvervangend raadsvoorzitter. Deze wordt dan op zijn beurt vervangen door door de tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de plaatsvervangend raadsvoorzitter wordt deze vervangen door de tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Artikel 6 Stemverhouding

Elk lid heeft één stem in de agendacommissie.

Artikel 7 Taken

 • 1.

  De agendacommissie stelt de conceptagenda’s voor de raads- en commissievergaderingen op.

 • 2.

  De agendacommissie beoordeelt of collegevoorstellen in technische zin geschikt zijn voor behandeling in een commissie en/of de raad. Indien ze niet voldoen, retourneert de agendacommissie de voorstellen aan het college.

 • 3.

  De agendacommissie bevordert dat bij daartoe geëigende onderwerpen een startnotitie aan de raad wordt voorgelegd.

 • 4.

  De agendacommissie zorgt voor de planning van een burgerbijeenkomst indien tenminste drie fracties die samen tenminste 7 zetels in de raad vertegenwoordigen, daartoe een voorstel doen.

Artikel 8 Overige taken

 • 1.

  De agendacommissie is, naast de taken die haar in deze verordening worden opgedragen, belast met het uitvoeren van de taken die haar in het Reglement van orde voor de raad, de Verordening op de raadscommissies en de Verordening op het burgerinitiatief zijn opgedragen.

 • 2.

  De raad kan besluiten daarnaast andere taken inzake de organisatie van zijn werkzaamheden op te dragen aan de agendacommissie.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt terstond in werking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling van de agendacommissie.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2007 nr 40.