Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Verordening incidentele subsidies ouderenbonden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening incidentele subsidies ouderenbonden
CiteertitelVerordening incidentele subsidies ouderenbonden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening structurele subsidies ouderenwerk 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Heemstede

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-201301-07-201301-04-2016Nieuwe regeling

27-06-2013

De Heemsteder, 7 augustus 2013

595828

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INCIDENTELE SUBSIDIES OUDERENBONDEN

De raad van de gemeente Heemstede;

 

gelezen het voorstel van het college van 28 mei 2013;

gelet op de Algemene subsidieverordening Heemstede;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening incidentele subsidies ouderenbonden

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ouderenbonden: Heemsteedse afdelingen van de landelijk georganiseerde bonden: Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de Protestant Christelijke Ouderenbond (PCOB)

 • b.

  leden: natuurlijke personen, die aangesloten zijn bij een ouderenbond en die aan deze bond contributie betalen.

 • c.

  Heemsteedse lid: een lid woonachtig in Heemstede.

Artikel 2 Algemene bepaling

Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van incidentele subsidies op grond van deze verordening bedraagt € 7.500 per jaar.

Artikel 4 Te subsidiëren instellingen

Voor subsidie op grond van deze verordening komen uitsluitend ouderenbonden in aanmerking.

Artikel 5 Te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Voor subsidie op grond van deze verordening komen incidentele activiteiten in aanmerking die een bijdrage leveren aan de participatie van Heemsteedse ouderen van 70 jaar en ouder.

 • 2.

  De volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor een subsidie:

  • a.

   activiteiten gericht op belangenbehartiging;

  • b.

   activiteiten gericht op voorlichting, informatie of educatie;

  • c.

   activiteiten in de vorm van gedurende het jaar regulier aangeboden bijeenkomsten voor kaartspel of een ander gezelschapsspel.

Artikel 6 Aanvullende voorwaarde voor subsidiëring

Alleen activiteiten waaraan minimaal 25 Heemsteedse inwoners van 70 jaar of ouder aan deelnemen kunnen voor een subsidie in aanmerking komen.

Artikel 7 Subsidieaanvragen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Heemstede dient een aanvraag voor een subsidie op grond van deze verordening uiterlijk 2 januari van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt schriftelijk te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Indien en voor zover het subsidieplafond genoemd in artikel 3 na honorering van de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen nog niet is bereikt, worden ook aanvragen in behandeling genomen die na de in het eerste lid genoemde indieningtermijn worden ingediend.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid van dit artikel kunnen ouderenbonden voor activiteiten die zij in 2013 gaan uitvoeren of hebben uitgevoerd na de vaststelling van deze verordening een subsidieaanvraag indienen.

 • 4.

  Bij de subsidieaanvraag dient het volgende te worden aangegeven:

  a. een omschrijving van de activiteit (inclusief begroting);

  b. het verwachte aantal Heemsteedse leden van 70 jaar en ouder dat deelneemt;

  c. of de activiteit ook voor Heemsteedse niet-leden van 70 jaar en ouder wordtopengesteld en zo ja, op welke wijze;

  d. of er sprake is van een samenwerkingsverband met een andere ouderenbond of met andere ouderenbonden.

   

Artikel 8 Beslistermijn

In afwijking van artikel 14, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Heemstede beslissen burgemeester en wethouders op een aanvraag voor een subsidie binnen zes weken na indiening van een aanvraag.

Artikel 9 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag voor een activiteit van een ouderenbond bedraagt maximaal € 500.

 • 2.

  Indien ouderenbonden gezamenlijk een activiteit aanbieden bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 1.000.

 • 3.

  In bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kan een andere subsidiegrondslag worden toegepast.

Artikel 10 Verdeling subsidiebudget

 • 1.

  Indien het beschikbare budget genoemd in artikel 3 onvoldoende blijkt te zijn om alle subsidiabele activiteiten te kunnen honoreren, brengen burgemeester en wethouders een rangorde aan in de aanvragen.

 • 2.

  Bij de in het eerste lid genoemde rangorde geven burgemeester en wethouders prioriteit aan activiteiten die opengesteld worden voor Heemsteedse niet-leden van 70 jaar en ouder en aan de activiteiten die door meerdere ouderenbonden gezamenlijk worden aangeboden.

 • 3.

  Bij gelijkwaardige aanvragen brengen burgemeester en wethouders een evenredige verdeling van het budget aan waarbij rekening wordt gehouden met het aantal leden van de betreffende ouderenbonden bij aanvang van het subsidiejaar.

Artikel 11 Intrekken oude verordening

De “Verordening structurele subsidies ouderenwerk 2009”, vastgesteld op 24 september 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening incidentele subsidies ouderenbonden.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Heemstede op 27 juni 2013