Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heemstede 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heemstede 2014
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heemstede 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning, vastgesteld door de raad op 27 februari 2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2014Nieuwe regeling

30-10-2014

Gemeenteblad 2014, 62944

538536

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heemstede 2014

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heemstede 2014

De raad van de gemeente Heemstede,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 8 oktober 2014

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning Heemstede 2014

Hoofdstuk 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1 Verzoek om informatie

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2.

  Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid, onderdeel a. of b., dan verwijst hij het verzoek door naar de griffier.

 • 3.

  Over doorverwijzing naar de griffier kan niet met de benaderde ambtenaar worden geargumenteerd.

Artikel 2 Verzoek om bijstand

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meerdere ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 3 Bijstand door ambtenaar

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt en verwijst terug naar de griffier.

Artikel 4 Geschil over ambtelijke bijstand

Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris, die beoordeelt of nadere bijstand verleend kan worden.

Artikel 5 Omvang van de ambtelijke bijstand

 • 1.

  Elk raadslid heeft binnen redelijke grenzen recht op ambtelijke bijstand.

 • 2.

  Wanneer naar het oordeel van de secretaris de redelijke grenzen worden overschreden, dan legt hij de zaak voor aan het presidium.

 • 3.

  Het presidium kan, nadat het college van burgemeester en wethouders daarover gehoord is, aan de raad voorstellen doen om nadere bepalingen te maken over de omvang van het beroep op ambtelijke bijstand.

Artikel 6 Geheimhouding

Een raadslid kan de secretaris verzoeken dat het verzoek om ambtelijke bijstand en/of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden. Indien dat verzoek wordt ingewilligd zijn de secretaris en de ambtenaren die daarvan kennis hebben tot geheimhouding verplicht.

Hoofdstuk 2 Fractieondersteuning

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde van de raad, hebben recht op facilitaire ondersteuning van hun functioneren in de raad.

 • 2.

  Facilitaire ondersteuning bestaat uit:

  • a.

   vergaderfaciliteiten;

  • b.

   kopieerfaciliteiten;

  • c.

   faciliteiten voor het elektronisch publiceren van informatie van de fracties;

  • d.

   andere faciliteiten die in overleg met de secretaris worden overeengekomen.

 • 3.

  Alle faciliteiten staan gelijkelijk open voor alle raadsfracties.

Artikel 8 Beschikbaarstelling faciliteiten

 • 1.

  De faciliteiten worden om niet beschikbaar gesteld in het kader van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de fracties.

 • 2.

  De faciliteiten kunnen niet worden gebruikt voor activiteiten van politieke partijen of aan partijen verbonden instellingen, tenzij de fractie aannemelijk maakt dat de activiteit dient voor de onder lid 1 genoemde taken van de fractie.

 • 3.

  In geval van verschil van inzicht over het gebruik van faciliteiten beslist de secretaris en brengt hij zijn beslissing met redenen omkleed ter kennis van de betrokken raadsfractie.

Artikel 9 Fractieassistent

 • 1.

  Onder fractieassistent wordt verstaan: een persoon niet zijnde een raadslid die door een fractie wordt aangewezen om de fractie bij te staan bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad.

 • 2.

  Elke fractie heeft recht op één fractieassistent.

 • 3.

  De aanmelding van de fractieassistent dan wel het doorgeven van wijzigingen van gegevens vindt plaats door de voorzitter van elke fractie bij de griffier.

 • 4.

  De fractieassistent verricht zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de fractie en wordt voor de uitoefening van zijn werkzaamheden door de fractie ondersteund.

 • 5.

  De gemeente regelt de toegang van de fractieassistent tot de raadsinformatie.

 • 6.

  De fractieassistent heeft geen toegang tot informatie waarop geheimhouding is opgelegd.

 • 7.

  De fractieassistent legt voorafgaand aan de uitoefening van zijn werkzaamheden ten overstaan van de raad een belofte af conform Bijlage 1 van deze verordening.

Artikel 10 Inschakelen externe expertise

 • 1.

  Indien een fractie, als dan niet na eerdere weigering van ambtelijke bijstand, externe expertise wil raadplegen in het kader van haar wettelijk gestelde taken kan daarvoor een met redenen omkleed verzoek worden ingediend bij de raad, met een begroting van de daarmee gemoeide kosten.

 • 2.

  Het gevraagde budget kan door de raad aan een fractie worden geweigerd indien:

  • a.

   niet aannemelijk wordt gemaakt dat de activiteit plaatsvindt binnen de wettelijk gestelde taken van de fracties in de raad;

  • b.

   naar het oordeel van de raad de geschatte kosten niet in verhouding staan tot het gestelde doel, mede gerelateerd aan de financiële positie en de verdere prioriteitsstelling binnen de gemeente;

  • c.

   uitgaven in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • d.

   het gaat om donaties of giften, die niet ter vergoeding zijn van geleverde prestaties en diensten of goederen.

 • 3.

  De raad stelt geen budget voor een verzoek als bedoeld in het eerste lid beschikbaar dan nadat het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid is gesteld daarover advies uit te brengen aan de raad.

Artikel 11 Verantwoording

 • 1.

  Indien een budget is toegewezen dan wordt daarover binnen drie maanden na afloop van de activiteit verantwoording afgelegd aan de raad met betrekking tot de besteding van de middelen en het gestelde doel, onder overlegging van een verslag.

 • 2.

  Controle van het verslag vindt plaats door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening. De accountant brengt het advies uit aan der raad.

 • 3.

  De raad stelt na ontvangst van het advies van de accountant de uitgaven vast.

Hoofdstuk 3 Geschillen

Artikel 12 Geschillen

Een raadslid of een fractie, die het niet eens is met een beslissing die de secretaris op grond van deze verordening heeft genomen, kan het college van burgemeester en wethouders verzoeken om de secretaris op te dragen een ander besluit te nemen. Het college beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 13 Intrekking oude verordening

De Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning, zoals vastgesteld door de raad op 27 februari 2003, wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt één dag na bekendmaking in werking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heemstede 2014’.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 5

In de huidige praktijk van het beroep dat raadsleden doen op de ambtelijke organisatie, is geen aanleiding om beperkingen aan te willen brengen in de mate waarin raadsleden om ambtelijke bijstand kunnen verzoeken. Daarom worden er op dit moment geen beperkende bepalingen opgenomen.

In het geval in de toekomst een situatie zou ontstaan waarin de raad als geheel of een fractie daaruit een te groot beslag zou leggen op het ambtelijk apparaat, dan ontstaat alsnog een situatie waarin deze verordening moet worden aangescherpt.

Het is aan de secretaris om te beoordelen of het beroep dat op de ambtelijke organisatie wordt gedaan te groot wordt. Het presidium neemt het initiatief om nadere voorstellen te doen om het beroep op de ambtelijke bijstand te reguleren.

Artikel 9

In dit artikel wordt geregeld dat elke fractie het recht heeft één fractieassistent aan te wijzen die toegang heeft tot dezelfde informatie als de informatie die de griffie aan de raad verstrekt, met uitzondering van de informatie waarop geheimhouding is opgelegd.

De fractieassistent neemt niet deel aan de vergaderingen van raadscommissies en krijgt geen vergoeding. De gemeente regelt dat de fractieassistent toegang heeft tot bovenstaande informatie. Omdat de informatiestroom digitaal is geregeld, krijgt de fractieassistent van de gemeente een iPad in bruikleen. Bovendien geldt dat de fractieassistent ten overstaan van de raad een belofte aflegt omdat hij toegang heeft tot openbare én interne informatie.

Vastgesteld door de raad op 30 oktober 2014.

Artikelsgewijze toelichting  

Artikel 5

In de huidige praktijk van het beroep dat raadsleden doen op de ambtelijke organisatie, is geen aanleiding om beperkingen aan te willen brengen in de mate waarin raadsleden om ambtelijke bijstand kunnen verzoeken. Daarom worden er op dit moment geen beperkende bepalingen opgenomen.

In het geval in de toekomst een situatie zou ontstaan waarin de raad als geheel of een fractie daaruit een te groot beslag zou leggen op het ambtelijk apparaat, dan ontstaat alsnog een situatie waarin deze verordening moet worden aangescherpt.

Het is aan de secretaris om te beoordelen of het beroep dat op de ambtelijke organisatie wordt gedaan te groot wordt. Het presidium neemt het initiatief om nadere voorstellen te doen om het beroep op de ambtelijke bijstand te reguleren.

 

Artikel 9

In dit artikel wordt geregeld dat elke fractie het recht heeft één fractieassistent aan te wijzen die toegang heeft tot dezelfde informatie als de informatie die de griffie aan de raad verstrekt, met uitzondering van de informatie waarop geheimhouding is opgelegd.

 

De fractieassistent neemt niet deel aan de vergaderingen van raadscommissies en krijgt geen vergoeding. De gemeente regelt dat de fractieassistent toegang heeft tot bovenstaande informatie. Omdat de informatiestroom digitaal is geregeld, krijgt de fractieassistent van de gemeente een iPad in bruikleen. Bovendien geldt dat de fractieassistent ten overstaan van de raad een belofte aflegt omdat hij toegang heeft tot openbare én interne informatie.