Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels minimabeleid Heemstede 2015
CiteertitelBeleidsregels minimabeleid Heemstede 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageAlgemene toelichting Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Beleid chronisch zieken en gehandicapten 2015 is geeindigd per 1 juli 2016. De bijlage is verwijderd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201601-01-2017Verwijdering bijlage regeling

22-03-2016

Gemeenteblad 2016, 41085

geen
13-04-201601-07-2016Aanvulling regeling

22-03-2016

Gemeenteblad 2016, 41085

geen
11-09-201513-04-2016Aanvulling regeling

18-08-2015

Gemeenteblad 2015, 81187

656948
01-01-201511-09-2015Nieuwe regeling

04-11-2014

Gemeenteblad 2014, 68778

639860

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2015

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a)

  wet: De Participatiewet;

 • b)

  maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter;

 • c)

  belanghebbende: de persoon van 18 jaar of ouder die een aanvraag minimabeleid indient;

 • d)

  voorziening: een vorm van financiële ondersteuning of ondersteuning in natura, gericht op maatschappelijke participatie;

 • e)

  ouder(s)/verzorger(s): belanghebbende(n) die aanspraak kunnen maken op kinderbijslag voor een eigen of aangehuwd of pleegkind jonger dan 18 jaar;

 • f)

  kind: ten laste komend kind van een ouder met een laag inkomen;

 • g)

  gezin: een gezin als bedoeld in artikel 4, eerste lid, sub c van de wet

 • h)

  schooljaar: een schooljaar loopt van augustus tot en met juli van het daaropvolgende jaar;

 • i)

  toetsingsinkomen: het verzamelinkomen dat belanghebbende en eventuele gezinsleden hebben ontvangen in de maand waarin de te declareren kosten zijn gemaakt;

 • j)

  laag inkomen: een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • k)

  bijstandsnorm de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het college beschouwt het als haar taak om de maatschappelijke participatie te bevorderen en het aantal personen dat belemmeringen ondervindt in die participatie door hun financiële positie, terug te dringen.

Artikel 3. Doel en strekking

Om vergroting van de maatschappelijke participatie mogelijk te maken, hebben degene die tot de doelgroep behoren en aan de voorwaarden voldoen, recht op een bijdrage in de kosten hiervan.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden

Artikel 4. Algemene voorwaarden

 • a)

  De belanghebbende moet ten tijde van het ontstaan van de kosten woonachtig zijn in de gemeente Heemstede.

 • b)

  De belanghebbende moet beschikken over een laag inkomen.

 • c)

  Het toetsingsinkomen is het (maand)inkomen op het moment van het ontstaan van de kosten.

 • d)

  Voor de bepaling van het vermogen en de vermogensgrenzen wordt aangesloten bij het gestelde in artikel 34 van de wet.

 • e)

  Voor de bepaling van het inkomen wordt aangesloten bij het gestelde in de artikelen 32 en 33 van de wet.

 • f)

  De vergoedingen worden betaald op declaratiebasis.

Hoofdstuk 3. Doelgroep (schoolgaande) kinderen

Artikel 5. Schoolkostenregeling

 • a)

  Ouders/verzorgers met schoolgaande kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs of op een beroepsopleiding (MBO) in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, met een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de schoolkosten.

 • b)

  Voor kinderen in het basisonderwijs geldt een vergoeding van maximaal € 150, - per kind per schooljaar.

 • c)

  Voor kinderen in het voortgezet onderwijs geldt een vergoeding van maximaal € 300, - per kind per schooljaar.

 • d)

  Voor kinderen die een beroepsopleiding (MBO) volgen geldt een vergoeding van maximaal € 300,- per kind per schooljaar.

Artikel 6. Computerregeling voor gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs

 • 1.

  Ouders/verzorgers met schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs of op een beroepsopleiding (MBO) in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar, met een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een computer met toebehoren.

 • 2.

  De tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een computer met toebehoren bedraagt maximaal€ 400, -.

Artikel 7. Sociaal-culturele en sportieve participatie voor kinderen

 • 1.

  Ouders/verzorgers met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, met een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor sociaal-culturele en sportieve participatie.

 • 2.

  Kosten in verband met deelname aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten komen voor vergoeding in aanmerking.

 • 3.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 275, - per kind per kalenderjaar.

Hoofdstuk 4. Doelgroep andere belanghebbenden

Artikel 8. Sociaal-culturele en sportieve activiteiten

 • 1.

  Personen die willen deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten, met een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding.

 • 2.

  Kosten in verband met deelname aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten kunnen worden vergoed.

 • 3.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 175, - per persoon per kalenderjaar.

 • 4.

  Studenten die recht hebben op een beurs in de zin van de wet Studiefinanciering 2000 (WSF) zijn uitgesloten van deze regeling.

Artikel 9. Gemeentelijke collectieve zorgverzekering minima

 • 1.

  Personen van 18 jaar en ouder met een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor deelname aan een collectieve zorgverzekering, aan te bieden door de gemeente.

 • 2.

  In tegenstelling tot lid 1 bedraagt de inkomensgrens 130% van de toepasselijke bijstandsnorm voor hen die behoren tot de doelgroep ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.

 • 3.

  De gemeentelijke collectieve zorgverzekering is een compleet pakket van basisverzekering en aanvullende verzekeringen, met korting op de maandelijkse premie.

   

Deelnemers aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering ontvangen van de gemeente een maandelijkse bijdrage van € 10,00 per polis. Voor chronische zieken, gehandicapten en 65-plussers bedraagt de maandelijkse bijdrage € 20,00 per polis.

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 10. Aanvraagprocedure

 • a.

  De aanvraag kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van het schooljaar (voor de schoolkostenregeling en computerregeling) en/of kalenderjaar (voor de sociaal-culturele en sportieve activiteiten) worden ingediend.

 • b.

  Indien bij de aanvraag blijkt dat belanghebbende op geen enkele wijze in staat is de kosten zelf vooruit te financieren, kan in het individuele geval een voorschot worden verstrekt op de uiteindelijke vergoeding voor maatschappelijke participatie.

Artikel 11. Voorliggende voorzieningen

Er bestaat geen recht op een voorziening voor maatschappelijke participatie als een beroep gedaan kan worden op een voorliggende voorziening in de zin van artikel 15, eerste lid van de wet.

Artikel 12. Terugvordering

Verstrekkingen die ten onrechte dan wel tot een te hoog bedrag zijn uitgekeerd, kunnen van de belanghebbende worden teruggevorderd.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 13. Hardheidsclausule

Door het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende worden afgeweken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 14. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ”Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2015”.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2015.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 4 november 2014.