Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015
CiteertitelVerordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenAlgemene en artikelsgewijze toelichting Werkwijzer UWV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 6, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-201501-01-2015Nieuwe regeling

28-05-2015

Gemeenteblad 2015, 55399

649054

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015

De raad van de gemeente Heemstede;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2015,

 

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

 

gezien het advies van commissie Samenleving;

 

besluit vast te stellen de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015.

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  dienstbetrekking: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, als bedoel in artikel 6, eerste lid, onderdeel f van de wet;

 • -

  doelgroep loonkostensubsidie: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden hebben tot arbeid;

 • -

  loonkostensubsidie: subsidie ten behoeve van een werkgever ter compensatie van de lagere loonwaarde van een werknemer;

 • -

  loonwaarde: de arbeidsprestatie van een werknemer in een bepaalde functie op een bepaald moment, afgezet tegen de prestatie in de normfunctie;

 • -

  werkbedrijf: overleg tussen gemeenten, UWV, sociale werkvoorziening, re-integratiebedrijven, werkgevers en werknemers binnen de arbeidsmarktregio over de wijze waarop de doelgroep van de wet ondersteund wordt bij het vinden van werk;

 • -

  wet: de Participatiewet.

Artikel 2 Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet,

  • b.

   deze persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   deze persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

 • 3.

  Een externe organisatieadviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Deze organisatie neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

Artikel 3 Vaststelling loonwaarde

 • 1.

  Het college gebruikt de in bijlage omschreven methode om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 • 2.

  Een externe organisatieadviseert het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon. De externe organisatie neemt daarbij de in de bijlage 1 omschreven methode in acht.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2015.

Algemene toelichting en artikelsgewijze toelichting  

Algemene en artikelsgewijze toelichting

Bijlage 1 Werkwijzer UWV methode loonwaarde vaststelling

Werkwijzer UWV