Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Bijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016
CiteertitelBijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Bijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 2013 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201601-04-2016Nieuwe regeling

24-03-2016

Gemeenteblad 2016, 44714

666189

Tekst van de regeling

Intitulé

BIJZONDERE VERORDENING INCIDENTELE SUBSIDIES BURGERINITIATIEVEN WMO 2016

De raad van de gemeente Heemstede;

 

Gelezen het voorstel van het college 16 februari 2016;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Bijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder een bewonersgroep: een groep Heemsteedse burgers zonder rechtspersoonlijkheid, bestaande uit minimaal 3 personen, die zonder winstoogmerk activiteiten organiseert voor de bewoners in een bepaalde buurt.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op activiteiten die door bewonersgroepen worden aangeboden in de vorm van een kortdurend project (pilot) en die gericht die gericht zijn op het versterken van het sociale netwerk van buurtbewoners die een gering sociaal netwerk hebben en die dit netwerk zelfstandig niet kunnen realiseren.

 • 2.

  Op aanvragen voor een incidentele subsidie voor een activiteit in het kader van deze verordening is het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede 2016 onverkort van toepassing.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond ten behoeve van de verstrekking van incidentele subsidies op grond van deze verordening bedraagt € 2.500 per jaar.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Heemstede 2016 kan een subsidie ten behoeve van een activiteit op grond van deze verordening uitsluitend worden verstrekt aan een bewonersgroep.

 • 2.

  De aanvrager van een subsidie dient in de aanvraag het aantal deelnemers van, de behoefte aan, het draagvlak voor en het effect van de activiteit aan te tonen.

Artikel 5 Aanvullende eisen

Naast de eisen die op grond van de Algemene subsidieverordening Heemstede 2016 worden gesteld dient de activiteit in ieder geval:

 • -

  in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd van start te gaan;

 • -

  in Heemstede niet reeds door een instelling te worden aangeboden.

Artikel 6 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie ten behoeve van een activiteit op grond van deze verordening bedraagt maximaal € 500.

 • 2.

  Bij de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag wordt nagegaan of naar het oordeel van het college een redelijke bijdrage in de kosten door de deelnemers mogelijk is. Bij de beoordeling wordt tevens overwogen of de kosten van het project in redelijke verhouding staan tot het te verwachten effect van het project.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Intrekken oude verordening

De Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Bijzondere Verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016”.

Vastgesteld door de raad op 24 maart 2016.

Bijlage Toelichting Bijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016

Toelichting Bijzondere verordening incidentele subsidies burgerinitiatieven Wmo 2016