Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Heemstede 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Heemstede 2017
CiteertitelRegeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Heemstede 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Regeling vervangt de Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Heemstede 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201701-01-2017Nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2017-213896

696416
30-11-201701-01-201706-12-2017Nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2017-209414

696416

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Heemstede 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede,

 

overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente tegemoetkomingen verstrekt voor de eigen bijdrage voor de kinderopvang;

 

gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die luidt:

“Het college van burgemeester en wethouders kan aan een ouder als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdelen c, e, j, k of l, een tegemoetkoming verstrekken in aanvulling op de kinderopvangtoeslag, zodanig dat het totaal van de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming niet meer bedraagt dan de kosten van kinderopvang, bedoeld in artikel 1.7, eerste lid. “

 

Besluit vast te stellen:

 

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Heemstede 2017

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
  • -

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

  • -

   ouder: ouder als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdelen c, e, j, k of l in de wet;

  • -

   wet: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 

Artikel 2 Doelgroep

Tot de doelgroep van deze regeling behoren:

 • a.

  een ouder met een Participatiewet, IOAW-, IOAZ- of Anw-uitkering in traject naar werk of met parttime werk;

 • b.

  een ouder jonger dan 27 jaar met een scholingsplicht die geen recht heeft op een Participatiewet uitkering en terug naar school wordt geleid.

   

Artikel 3 Tegemoetkoming kosten kinderopvang

 • 1.

  Het college kan aan een ouder een tegemoetkoming verstrekken in aanvulling op de kinderopvangtoeslag, zodanig dat het totaal van de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming niet meer bedraagt dan de kosten van kinderopvang.

 • 2.

  Alleen de ouder die gebruik maakt van een formeel geregistreerde kinderopvanginstelling (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) heeft recht op een tegemoetkoming.

 

Artikel 4 Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan de volledige eigen bijdrage voor de ouder in traject naar werk of de ouder met parttime werk en een aanvullende bijstandsuitkering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, eerste lid.

 • 2.

  De hoogte van de tegemoetkoming van de ouder jonger dan 27 jaar die terug naar school gaat, is gelijk aan de volledige eigen bijdrage, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, eerste lid.

 • 3.

  Bij berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de maximale uurprijs die door het Rijk is vastgesteld.

 

Artikel 5 Inlichtingenplicht

Een ouder doet aan het college uit eigen beweging of op verzoek direct mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem / haar redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een tegemoetkoming.

 

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De tegemoetkoming kan alleen schriftelijk worden aangevraagd door middel van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming bevat tenminste een afschrift van het contract met de kinderopvanginstelling. Een aanvraag van een ouder jonger dan 27 jaar bevat tevens een afschrift van het inschrijvingsbewijs bij de onderwijsinstelling.

 

Artikel 7 Het besluit tot verlenen van de tegemoetkoming

 • 1.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens een besluit op de aanvraag als bedoeld in artikel 6.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Het college stelt de ouder schriftelijk in kennis van de verlenging.

 

Artikel 8 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot verstrekking van een tegemoetkoming bevat in ieder geval:

 • a.

  de naam en de geboortedatum van het kind of de kinderen voor wie de tegemoetkoming werd aangevraagd;

 • b.

  het aantal uren per week waarvoor tegemoetkoming wordt verleend;

 • c.

  de periode gedurende welke periode de tegemoetkoming wordt verleend;

 • d.

  de naam en het adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;

 • e.

  de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming is bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend;

 • f.

  de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

 • g.

  de voor de ouder geldende verplichtingen.

   

Artikel 9 De betaling van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming kan niet hoger zijn dan het aantal benodigde uren voor een (scholings)traject

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van maandelijkse termijnen uitbetaald aan de houder van het kindercentrum of gastouderbureau.

 

Artikel 10 Ingangsdatum van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt met ingang van de datum waarop de kinderopvang noodzakelijk is voor het te volgen (scholings)traject.

 • 2.

  De tegemoetkoming kan, met inachtneming van het eerste lid, niet eerder worden verleend dan de ingangsdatum waarop de overeenkomst tot het afnemen van kinderopvang ten behoeve van het betreffende kind is ingegaan.

 • 3.

  De tegemoetkoming kan voorts, met inachtneming van het eerste en het tweede lid, niet eerder worden verleend dan met ingang van de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag door het college werd ontvangen.

 

Artikel 11 Herziening en intrekking

Het college kan het recht op tegemoetkoming herzien of intrekken als:

 • a.

  het niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 5 geleid heeft tot een ten onrechte of tot een te hoge verstrekte tegemoetkoming; of

 • b.

  anderszins een tegemoetkoming ten onrechte of tot een te hoog bedrag verstrekt is.

   

Artikel 12 Terugvordering

Als het college een besluit tot herziening of intrekking als bedoeld in artikel 11 heeft genomen, kan het de ten onrechte of te hoge verstrekte tegemoetkoming terugvorderen.

 

Artikel 13 Intrekking oude regels

De Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Heemstede 2013 wordt ingetrokken.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2017.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Heemstede

2017.

 

Vastgesteld bij collegebesluit van 21 november 2017.