Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede
CiteertitelReglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 150 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2018Nieuwe regeling

20-03-2018

gmb-2018-69446

701867

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 150 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het volgende reglement:

 

Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning Heemstede.

 

Artikel 1 Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede.

 • b.

  Gemeente: de gemeente Heemstede.

 • c.

  Klankbordgroep: onafhankelijk orgaan bestaande uit personen die vanuit de belangen en ervaringen van de inwoners en de verschillende Wmo-doelgroepen het College adviseert over het beleid op grond van de Wmo.

 • d.

  Wethouder: Wethouder met de portefeuille Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • e.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Artikel 2 Taak

 • 1.

  De Klankbordgroep heeft tot taak het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over het voorgenomen beleid ingevolge de Wmo.

 • 2.

  De Klankbordgroep volgt de ontwikkelingen binnen het beleidsterrein van de Wmo.

 • 3.

  De leden van de Klankbordgroep onderhouden een relatie met relevante organisaties en de doelgroepen van de Wmo die zij vertegenwoordigen.

 • 4.

  De Klankbordgroep behandelt geen klachten van en/of betrekking hebbend op individuen.

 

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De Klankbordgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 leden en dient zoveel mogelijk evenredig, op basis van de kennis van en ervaring met de verschillende doelgroepen van de Wmo (ouderen, personen met een psychiatrisch probleem, personen met een verstandelijke, een lichamelijke en/of een zintuiglijke beperking en mantelzorgers), te zijn samengesteld.

 • 2.

  Leden van de Klankbordgroep beschikken over aantoonbare betrokkenheid met het Wmo-beleid, over relevante kennis en vaardigheden en zijn bij voorkeur inwoner van de gemeente.

 • 3.

  Leden nemen zitting in de Klankbordgroep op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van een organisatie.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Klankbordgroep is onverenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de gemeenteraad;

  • b.

   een aanstelling bij de (regio)gemeente(n);

  • c.

   (betaalde) werkzaamheden bij een organisatie die binnen de regio Zuid-Kennemerland professionele activiteiten uitvoert op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 5.

  De leden van de Klankbordgroep benoemen uit hun midden een voorzitter.

 

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  Het College (her)benoemt en ontslaat de leden van de Klankbordgroep.

 • 2.

  Nieuwe leden van de Klankbordgroep worden (her)benoemd op voordracht van de Klankbordgroep.

 • 3.

  De Klankbordgroep streeft er naar zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature een voordracht aan het College te doen voor een nieuw lid.

 • 4.

  Wanneer het College besluit de (her-)benoeming van een voorgedragen lid van de Klankbordgroep niet over te nemen, zal zij dit schriftelijk motiveren aan de Klankbordgroep.

 • 5.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal 4 jaar. De totale zittingsduur is derhalve maximaal 8 jaar.

 • 6.

  Het College kan met redenen omkleed afwijken van hetgeen is bepaald in het vijfde lid van dit artikel.

 • 7.

  Het College stelt een rooster van aftreden van de leden op. De Klankbordgroep bewaakt de zittingstermijnen.

 

Artikel 5 (Onkosten)vergoeding

 • 1.

  De Gemeente vergoedt op declaratiebasis aan de leden van de Klankbordgroep de onkosten die zij hebben moeten maken voor het bezoeken van vergaderingen en bijeenkomsten buiten Heemstede, voor zover deze van belang zijn voor het functioneren van de Klankbordgroep.

 • 2.

  Reiskosten worden vergoed op basis van het openbaar vervoer of een vast bedrag per kilometer conform de maximale onbelaste vergoeding voor reizen met eigen auto van de Belastingdienst .

 • 3.

  De aan een lid van de Klankbordgroep te verstrekken onkostenvergoeding bedraagt maximaal 250 euro per kalenderjaar.

 • 4.

  Indien de Klankbordgroep lid wenst te zijn van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, vergoedt de Gemeente de kosten van dit lidmaatschap.

 

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van een lid van de Klankbordgroep eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   na het verstrijken van de zittingsduur, behoudens herbenoeming;

  • c.

   Indien het lidmaatschap onverenigbaar is geworden op grond van artikel 3 lid 4 van dit reglement;

  • d.

   na een ontslagbesluit van het College.

 • 2.

  Indien een lid van de Klankbordgroep op eigen verzoek zijn lidmaatschap tussentijds wil beëindigen, stelt hij het College daarvan schriftelijk in kennis. Het lid houdt hierbij een opzegtermijn van twee maanden in acht.

 

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De Klankbordgroep vergadert minimaal 4 maal per jaar met de Wethouder. Deze niet-openbare vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Klankbordgroep.

 • 2.

  De Gemeente stelt de conceptagenda voor de vergadering als bedoeld in lid 1 van dit artikel op in overleg met de voorzitter van de Klankbordgroep. De definitieve agenda wordt steeds bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

 • 3.

  Van de vergadering als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt door de Gemeente een verslag gemaakt dat in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling wordt aangeboden.

 

Artikel 8 Advisering

 • 1.

  De Klankbordgroep wordt door het College tijdig voorzien van de gemeentelijke informatie die nodig is voor het functioneren.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde informatie wordt zo nodig verstrekt onder de verplichting tot geheimhouding door de leden van de Klankbordgroep. Deze verplichting tot geheimhouding eindigt wanneer de betreffende informatie door de gemeente openbaar wordt gemaakt. De verplichting tot geheimhouding geldt op dezelfde wijze voor voormalig leden van de Klankbordgroep.

 • 3.

  Het College kan onderwerpen via een adviesverzoek voorleggen aan de Klankbordgroep en kan daarbij nader aangegeven waarover advies wordt gevraagd.

 • 4.

  De Klankbordgroep brengt binnen vier weken na ontvangst van het adviesverzoek schriftelijk advies uit aan het College. Wanneer dat voor het besluitvormingsproces noodzakelijk is, kan het College de Klankbordgroep dringend verzoeken om binnen een kortere termijn advies uit te brengen.

 • 5.

  Wanneer het College afwijkt van het advies van de Klankbordgroep, wordt aan de Klankbordgroep gemotiveerd aangegeven waarom en op welke onderdelen van het advies wordt afgeweken.

 

Artikel 9 Slotbepalingen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College, na de Klankbordgroep te hebben geraadpleegd.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2018.

 

Artikel 11 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Vastgesteld door het College op 20 maart 2018

ROOSTER VAN AFTREDEN

Rooster van aftreden Klankbordgroep Wmo

 

Lid

Benoeming

Termijn

Aftreden

1.

De heer F. Hoenderdos

1 april 2018

2 jaar

1 april 2020

2.

De heer R. Pels

1 april 2018

2 jaar

1 april 2020

3.

Mevrouw T. Feldmann

1 april 2018

3 jaar

1 april 2020*

4.

Mevrouw D. Bos

1 april 2018

3 jaar

1 april 2020*

5.

De heer E. Boonstra

1 april 2018

3 jaar

1 april 2021*

6.

Mevrouw M. Molenaar

1 april 2018

4 jaar

1 april 2021*

7.

De heer J. Kuster

1 april 2018

4 jaar

1 april 2022*

8.

Mevrouw J. Bavinck

1 april 2018

4 jaar

1 april 2022*

 

* Met mogelijkheid van herbenoeming.