Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Beleid voortuinen in Heemstede 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid voortuinen in Heemstede 2019
CiteertitelBeleid voortuinen in Heemstede 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleid vervangt 3 beleidsregels met betrekking tot bouwen in voortuinen in Heemstede

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 2.7 van het Besluit omgevingsrecht
 4. artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2019Nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-23841

712088

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid voortuinen in Heemstede 2019

 

Het college van de gemeente Heemstede;

 

gelet op artikel (juridische grondslag van de Beleidsregel);

 • artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo

 • artikel 2.7 van het Besluit omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, onder 1, van bijlage II

 • artikel 2.4 van de Wabo

 

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Beleid voortuinen in Heemstede 2019

 

Artikel 1 Beleid

In voortuinen en zijtuinen langs de openbare weg zijn gebouwen en overkappingen niet toegestaan (conform bepalingen van bestemming “Tuin”). In afwijking van dit verbod kan het college toestaan dat, afhankelijk van de maat van de voortuin, er toch een kist, schuurtje of overkapping of combinatie hiervan wordt geplaatst, mits de kist, het schuurtje of de overkapping of combinatie hiervan door de combinatie van afmetingen, positie en/of groene aankleding niet of nauwelijks waarneembaar is vanuit de omgeving. Dit is het geval als voldaan wordt aan de volgende criteria:

Bij grote voortuinen > 300 m²:

Hier zijn overkappingen mogelijk met daarbinnen eventueel een schuurtje en/of tuinkist:

Afmetingen: De overkapping is maximaal 5 % van de oppervlakte met de bestemming “Tuin” met een maximum van 36 m² en de overkapping is niet hoger dan 2,20 meter. Binnen deze overkapping is een schuurtje van max. 5 m² en 2 meter hoog of tuinkist van max. 4 m² en 1,5 meter hoog mogelijk;

Positie: De overkapping heeft geen dichte wanden en staat in beginsel op tenminste 3 meter afstand van de grens van de openbare ruimte of een buurperceel;

Zichtbaarheid: Het aanzicht van de overkapping is zo transparant mogelijk en biedt doorzicht aan wat zich achter de overkapping bevindt. Indien er tevens een schuurtje/tuinkist wordt geplaatst, is deze vanaf de openbare weg en de aangrenzende particuliere percelen volledig aan het zicht onttrokken door middel van groen, de zogenaamde een haagondersteunende constructie;

Vormgeving en materiaalkeuze: De overkapping is afgestemd op de omgeving. Dit wordt getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Bij middelgrootte voortuinen 50 - 300 m²:

Hierbinnen is een schuurtje en/of kleine overkapping mogelijk:

Afmetingen: De oppervlakte van het schuurtje en/of de overkapping bedraagt niet meer dan 15% van de bestemming “Tuin”, met tezamen een maximum van 5 m² en de hoogte is niet meer dan 2 meter;

Positie: Het schuurtje en/of de overkapping staat op tenminste 1 meter afstand van de woning (incl. ondergeschikte bouwdelen als erkers, toegangsportalen en veranda’s);

Zichtbaarheid: Het schuurtje en/of de overkapping is vanaf de openbare weg en de aangrenzende particuliere percelen volledig aan het zicht onttrokken door middel van groen, de zogenaamde een haagondersteunende constructie;

Vormgeving en materiaalkeuze: Het schuurtje en/of de overkapping is afgestemd op de omgeving. Dit wordt getoetst aan redelijke eisen van welstand.

 

Bij kleine voortuinen < 50 m²:

Hierbinnen is een tuinkist of schuurtje of kleine overkapping mogelijk:

Afmetingen: De tuinkist, overkapping of schuurtje is niet hoger dan 1,5 meter gemeten vanaf het maaiveld en niet groter dan 4 m²;

Positie en zichtbaarheid: Het bouwwerk is vanaf de openbare weg en de aangrenzende particuliere percelen volledig aan het zicht onttrokken door middel van groen, de zogenaamde haagondersteunende constructie;

Vormgeving en materiaalkeuze: Het bouwwerk is afgestemd op de omgeving. Dit wordt getoetst aan redelijke eisen van welstand.

 

Artikel 2 Intrekking oud beleid

Het volgende beleid wordt ingetrokken:

 • -

  Beleid afwijken bestemmingsplan tuinkisten en overkappingen, vastgesteld bij collegebesluit van 4 december 2012;

 • -

  Beleid overkappingen in grote voortuinen, vastgesteld bij collegebesluit van 15 november 2016;

 • -

  Beleid kleine schuurtjes in voortuinen, vastgesteld bij collegebesluit van 16 mei 2017.

   

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit beleid treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 februari 2019.

 

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleid voortuinen in Heemstede 2019.

 

Vastgesteld door het college op 29 januari 2019.