Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst IJmond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst IJmond
CiteertitelUitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst IJmond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2019Nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-32852

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst IJmond

19 december 2018, Algemeen Bestuur

 

Inleiding

Met het Uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst IJmond geven het dagelijks en algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond inzicht in wat de gemeentebesturen, het provinciebestuur en anderen in 2019 van Omgevingsdienst IJmond mogen verwachten. Het Uitvoeringsprogramma 2019 wordt aan de colleges van B&W van de gemeenten en het college van GS van Provincie Noord-Holland voorgelegd ter vaststelling en vormt daarmee voor die bestuursorganen het uitvoeringsprogramma zoals bedoeld in artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht, voor zover zij de betreffende taken bij Omgevingsdienst IJmond hebben ondergebracht.

Speerpunten

Kerntaak van ODIJ is de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu bij bedrijven en bedrijfsmatige activiteiten in de leefomgeving (o.a. ketens). Op grond van het nieuwe Beleidskader VTH 2019-2022 vindt dit risicogericht en informatiegestuurd plaats. In 2019 krijgen de volgende onderwerpen specifiek aandacht:

 • -

  Zeer Zorgwekkende Stoffen;

 • -

  WEELABEX (e-waste);

 • -

  Asbestdaken;

 • -

  Legionella bij waterzuivering;

 • -

  Manipulatie energievoorziening;

 • -

  Energiebesparing.

De ambities van gemeenten en provincie met betrekking tot de energietransitie en circulaire economie zijn, zo volgt uit de verschillende collegeprogramma’s, torenhoog. En daarmee ook de verwachtingen bij wat ODIJ kan betekenen, voor zover wij ons met deze thema’s bezighouden. Tegelijk moet bedacht worden dat met name de energietransitie in feite een geheel nieuwe taak is, waarvoor de regie bij gemeenten is belegd, maar waar veel ook nog onduidelijk is. In 2019 komen onder meer de regionale energiestrategieën tot stand, waar ODIJ ofwel coördineert, ofwel adviseert, en wordt gewerkt aan de TransitieVisies Warmte. In de nota’s duurzaamheid die in veel gemeenten geactualiseerd gaat worden, krijgen deze onderwerpen een plaats.

 

Daarnaast lopen bestaande programma’s, onder meer ten aanzien van verduurzaming gebouwde omgeving, IJmond Bereikbaar en GreenBiz door en wordt onderzocht hoe dit voegt binnen de aanpak van het Klimaatakkoord.

Capaciteit

ODIJ is een gezonde organisatie wat betreft de medewerkers die in dienst zijn gekoppeld aan de taakuitvoering. De bestaande capaciteit voor de uitvoering van de VTH-taken is daar afdoende voor. Conform het Beleidskader VTH 2019-2022 moet een gewijzigde prioritering leiden tot het vrijkomen van uren om invulling te kunnen geven aan een verbreding van de taakuitvoering bij bedrijven, bijvoorbeeld door het geven van verduurzamingsadvies of inventarisaties met betrekking tot grondstoffen- en afvalstromen.

 

Daarnaast speelt breder de energietransitie en de inzet die hiermee gepaard gaat. De wens van gemeenten om snel met een plan en tot uitvoering te komen is begrijpelijk, maar niet altijd direct in te vullen. In goed overleg met de gemeenten zal bepaald moeten worden hoe deze opgave wordt aangepakt, wie daarin welke rol neemt en wat dit betekent voor mensen en middelen. Bestaande projecten en programma’s worden daarin meegenomen en lopen door.

1. Gebiedsbrede uitvoering

Omgevingsdienst IJmond voert voor de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort en Provincie Noord-Holland het volledige basistakenpakket uit. Voor een groot aantal gemeenten wordt daarnaast ook uitvoering gegeven aan de overige milieutaken (zowel vergunningverlening, toezicht en handhaving als milieuadvisering en beleidsvoorbereiding en -uitvoering). In dit onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2019 wordt beschreven aan welke taken op gebiedsbreed niveau uitvoering wordt gegeven.

Regulering

Vergunningverlening en de afhandeling van meldingen en maatwerk is grotendeels een vraaggestuurd proces. Daarnaast vindt ambtshalve actualisatie plaats indien veranderende wet- en regelgeving, dan wel het beschermingsniveau daartoe aanleiding biedt. De nadruk ligt op het tijdig besluiten van de procedures. Voorbereiding op de Omgevingswet vindt plaats door het in kaart brengen van toekomstige vergunningplichtige activiteiten en de screening van werkprocessen. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze aansluiting gezocht kan worden bij de LRSO (Landelijke redactie standaard teksten omgevingsvergunningen).

Zeer Zorgwekkende Stoffen

De emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een thema waar in 2019 extra aandacht vanuit het Rijk voor wordt gevraagd. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit kan zijn omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren en/of zich in de voedselketen ophopen. Op landelijk niveau hebben de provincies de opdracht gekregen bij de bedrijven waarvoor zij bevoegd gezag zijn te onderzoeken hoe wordt omgegaan met de emissie van ZZS. Ook de VNG zal met betrekking tot dit onderwerp gemeenten nog benaderen. ODIJ pakt in samenwerking met onder meer ODNZKG en RIVM deze taak op en maakt, in eerste instantie voor de provinciale bedrijven, maar ook voor de gemeentelijke bedrijven, inzichtelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot ZZS en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Op de site van het RIVM is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Toezicht en handhaving

Naast de risicogerichte en informatiegestuurde benadering van het bedrijvenbestand en de activiteiten waar ODIJ op toeziet namens de gemeenten en provincie, is een aantal activiteiten permanent onderwerp van aandacht. Over het algemeen gaat het hier over activiteiten die een veiligheids- of gezondheidsrisico met zich brengen, wanneer niet conform wet- en regelgeving wordt gewerkt. De activiteiten waar het hier om gaat betreffen alle activiteiten die tot het basistakenpakket behoren en worden voor alle gemeenten op een gelijke wijze aangepakt. Vaste onderdelen van de uitvoering zijn:

 • -

  Risicobedrijven

 • -

  (LPG-)tankstations

 • -

  Ammoniakkoelinstallaties

 • -

  Natte koeltorens

 • -

  (Asbest)sloop

 • -

  Grondstromen

 • -

  Afval

 • -

  Vuurwerk

 • -

  Klachten/24-uurs bereikbaarheid/piket.

Binnen het werkgebied van ODIJ bevindt zich een groot aantal bedrijventerreinen. Door de taakopvatting en uitvoering van ODIJ op meerdere uitvoeringsterreinen is langzamerhand een compleet beeld te geven van de vraag “wat is er aan de hand op een bedrijventerrein?”. Op deze bedrijventerreinen concentreert zich een groot deel van onze VTH- en adviestaken. Daarbij komt het fysieke en sociale veiligheidsdomein steeds beter integraal in beeld en zijn we in staat een compleet “fitheidsplaatje” van een bedrijventerrein te leveren dat op onderdelen kan worden gevisualiseerd door middel van door ons gemaakte informatieproducten. Het ligt in onze bedoeling om deze plaatjes per bedrijventerrein in 2019 op te leveren.

WEELABEX

Specifieke aandacht verdienen in 2019 de controles op grond van de gegevens vanuit het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen met betrekking tot WEELABEX. WEELABEX geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste. In de praktijk blijken deze regels niet goed te worden nageleefd.

Asbestdaken

Met betrekking tot asbestdaken is eind 2018 gestart met een voorlichtingstraject richting de bekende eigenaren van een asbestverdacht dak. Gedurende 2019 wordt met de gemeenten bepaald hoe hieraan verder invulling kan worden gegeven. Vanuit de toezichtkant wordt toegezien op de conforme verwijdering van asbestdaken.

Legionella bij waterzuivering

Mede naar aanleiding Kamervragen over legionellabesmetting bij zuiveringsinstallaties, wordt hierop in 2019 verscherpte inzet gepleegd. Het ministerie heeft ten behoeve van de beantwoording van de Kamervragen de omgevingsdiensten (via Omgevingsdienst NL) verzocht om in korte tijd een eerste beeld te geven van de situatie in de rest van Nederland. Dit onderwerp krijgt vergt dit jaar de nodige inspanning. Door het RIVM wordt onderzoek gedaan naar de verspreidingsrisico's en mogelijke regelgeving ter beperking van deze risico's.

Manipulatie energievoorziening

Liander komt bij (horeca-)ondernemers soms onveilige situaties tegen. Deze worden veroorzaakt door manipulatie van de energievoorziening. Omdat Liander inzicht heeft in verbruiksgegevens, kunnen in gezamenlijkheid effectief een aantal controles worden uitgevoerd.

Energiebesparing

Waar de nadruk bij energiebesparing bij bedrijven de afgelopen jaren vooral aan de stimuleringskant lag, zal vanaf 2019 de nadruk meer op toezicht en handhaving komen te liggen om bedrijven te bewegen tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan het Energieakkoord van 2013 en het Klimaatakkoord.

 

Bedrijven met een bepaalde omvang dienen een audit uit te voeren op de energiebesparings-mogelijkheden binnen hun bedrijf. ODIJ schrijft bedrijven hierop aan en beoordeelt de plannen van aanpak die hierbij worden opgesteld. Daarnaast treedt op 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties (hierna inrichtingen) in werking. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Een drijver van een inrichting geeft de genomen energiebesparende maatregelen aan. Uitgangspunt vormt de lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing die voor een bedrijfstak is gemaakt. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 van iedere inrichting een rapport bij het bevoegd gezag zijn ingeleverd. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport is opgestuurd. Dit is geregeld in het toekomstige artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. Specifiek voor EED-ondernemingen geldt dat op zijn laatst op 5 december 2019 een rapport bij ODIJ is ingeleverd.

Samenwerking met partners

ODIJ werkt met een groot aantal partners samen bij de uitvoering van haar taken op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Op landelijk niveau zijn de omgevingsdiensten verenigd in OD.nl, waaronder verschillende programma's en beraden lopen die zien op het vak vergunningverlening, toezicht en handhaving. Van hieruit wordt ten aanzien van een aantal activiteiten, waaronder bijvoorbeeld LPG-tankstations, landelijk besproken hoe uitvoering gegeven kan worden aan de VTH-taken. Samen met de andere OD's in Noord-Holland wordt specifiek samengewerkt op de thema's die ons op provinciaal niveau binden, bijvoorbeeld met betrekking tot ketenactiviteiten, energiebesparing en opleiding. Lokaal wordt samengewerkt met politie, justitie en gemeenten bij de aanpak van specifieke casussen. Hierover vindt op regionaal/provinciaal eveneens overleg plaats, bijvoorbeeld in het selectie-overleg, milieu-informatie-overleg en het RIEC.

Advisering

ODIJ adviseert het merendeel van de gemeenten waar zij voor werkt op de verschillende milieucompartimenten (lucht, geluid, bodem, externe veiligheid, ecologie) in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen, maar ook in algemene zin.

Warme overdracht bodemtaken

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een aantal provinciale bodemtaken t.a.v. niet ernstige bodemverontreinigingen overgaan naar gemeentelijke bevoegd gezag. Volgens het Bodemconvenant vindt de feitelijke overdracht van de bodemtaken plaats in 2020. ODIJ brengt in 2019 de juridische en financiële gevolgen in kaart als gevolg van de overdracht bodemtaken bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Lood bij speeltuinen

Het RIVM concludeert in 2016 dat blootstelling aan lood bij jonge kinderen al bij geringe hoeveelheden effect heeft op de hersenontwikkeling. Derhalve is in 2018 door de provincie in samenwerking met ODIJ gestart met een historisch onderzoek naar potentiële risicolocaties, zoals speeltuinen, scholen en kinderdagverblijven. Inmiddels loopt het traject van voorlichting, communicatie en straks het onderzoek. Na selectie van de meest risicovolle locaties wordt begin 2019 in opdracht van de provincie bodemonderzoek ter plaatse van deze locaties uitgevoerd. Verwacht wordt dat deze onderzoeken voor 1 april 2019 gereed zijn. Hierna volgt in overleg met de gemeenten een uitgebreid communicatietraject.

Energietransitie en circulaire economie

Alle gemeenten hebben zonder uitzondering een grote opgave op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Op zowel landelijk, regionaal en lokaal niveau bestaat een zeer hoog urgentiebesef bij deze dossiers. Tegelijkertijd is veel ook nog niet duidelijk, wat maakt dat niet direct tot actie overgegaan kan worden. De rol die ODIJ hierbij kan vervullen verschilt, afhankelijk van de wens van de gemeente, van een beleidsvormende tot een sec uitvoerende rol. Hieronder staat beschreven welke zaken ODIJ uitvoert en kan uitvoeren op deze thema’s.

Bedrijventerreinen

Naast de standaarduitvoering van de wettelijke taken zoals hiervoor onder ‘Energiebesparing’ beschreven, gaat ODIJ op een aantal bedrijventerreinen verder. Met de ontwikkeling van een (dynamische) potentieelscan wordt gewerkt aan een inschatting van het potentieel aan te nemen energiemaatregelen voor volledige bedrijventerreinen en individuele bedrijven. Op die manier kan toegewerkt worden naar energiepositieve bedrijventerreinen. In eerste instantie geschiedt dit op de IJmondiale bedrijventerreinen vanuit GreenBiz.

Verbreding taakuitvoering

ODIJ komt bij een groot aantal bedrijven over de vloer. Een inspectie is daarmee ook een uitgelezen moment om verduurzaming mee te nemen, bijvoorbeeld door het inventariseren van energieverbruik en afval- en grondstoffenstromen of bijvoorbeeld een advies over isolatie (warmtecamera), inregeling van klimaatinstallaties (datalogger) of de plaatsing van zonnepanelen. In 2019 wordt gekeken in hoeverre de ruimte die vrijkomt door een andere wijze van prioriteren, zoals beschreven in het Beleidskader VTH 2019-2022, afdoende is om deze verbreding goed op te kunnen pakken.

Regionale energiestrategie

De Rijksoverheid heeft als doelstelling een duurzame, hernieuwbare energievoorziening in 2050. Daarbij wordt ingezet op een volledig duurzame energievoorziening in 2050, waarbij de gebouwde omgeving ‘aardgasvrij’ zal zijn. Als tussendoel voor 2030 is in het recente “Klimaatakkoord op hoofdlijnen” (juni 2018) gesteld: 49% CO2-reductie ten opzicht van 1990. Het Rijk verwacht van iedere gemeente dat er in 2021 een Transitievisie Warmte ligt met wijkuitvoeringsplannen voor de wijken die voor 2030 van het aardgas afgaan en in 2019/2020 een Regionale Energie Strategie (RES). Dit zijn twee belangrijke instrumenten die gemeenten en regio’s zullen gebruiken om de opgave van de energietransitie concreet voor hun grondgebied uit te werken.

 

Voor de gemeenten ligt de grootste verantwoordelijkheid en daarmee ook de grootste opgave in de gebouwde omgeving. Daarin nemen gemeenten ook de regie op zich om met wijkgerichte aanpakken te komen. De RES richt zich voornamelijk op de opgave hernieuwbare elektriciteit op land en de opgave hernieuwbare warmte met de daarbij nodige infrastructuur, opslag vanuit de gebouwde omgeving.

 

De bestuurders in IJmond en Zuid-Kennemerland willen samen een Regionale Energiestrategie opstellen. Deze gemeenten vormen, voorzien in 2019,samen met de provincie, waterschappen en maatschappelijke partners een deel-RES als input voor de RES Noord-Holland Zuid. ODIJ werkt samen de gemeenten in IJmond/Zuid-Kennemerland aan de totstandkoming van de RES voor deze regio. De gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben gezamenlijk opdracht gegeven tot het opstellen van een deel-RES voor hun regio. ODIJ vertegenwoordigt in dit construct de gemeenten Oostzaan, Wormerland en Landsmeer.

TransitieVisie Warmte

In de Transitievisie Warmte legt de gemeenteraad het tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, zijn ook de potentiële alternatieve energie infrastructuren (all electric, warmtenet) bekend. Op dit moment is voorzien dat eind 2021 elke gemeente een transitievisie warmte heeft voor de gehele gemeente. Afhankelijk van de wens van de gemeente vervult ODIJ een trekkende, dan wel adviserende rol in dezen. Met DWA zijn in 2018 reeds feitelijke rapporten voorbereid in samenwerking met gemeenten, nutsbedrijven, waterschap en andere stakeholders. Deze Transitievisie Warmte is voor elke gemeente noodzakelijk om overzicht, inzicht en handelingsperspectief te verkrijgen voor de feitelijke start van de transitie naar aardgasvrije wijken bestaande bouw voor de komende 5 tot 10 jaar. Tegelijk met de transitievisies moet gestart worden met de zogenoemde wijkuitvoeringsplannen voor die wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan.

Wetgevingsontwikkelingen

ODIJ volgt wetgevingsontwikkelingen met betrekking tot de taken die bij haar zijn belegd op de voet en bepaalt welke aanpassingen de betreffende ontwikkelingen hebben voor de taakuitvoering. In 2019 worden de volgende trajecten gevolgd:

 • -

  Omgevingswet (o.a. Omgevingsregeling, Invoeringswet, Invoeringsbesluit, Invoeringsregeling de aanvullingswetten bodem, geluid en natuur);

 • -

  Ombouw Crisis en herstelwet naar Transitiewet Omgevingswet;

 • -

  Wijziging van de Woningwet, de Wabo en het BW i.v.m. de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument.

 • -

  Dossier Warmtenet (evaluatie van de Warmtewet en wijziging Warmteregeling);

 • -

  Wijzing Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking;

 • -

  BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwennorm);

 • -

  Klimaatwet (doelstelling: broeikasgassen vóór 2030 met minimaal 55 procent reduceren ten opzichte van 1990, en voor 2050 met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990);

 • -

  Wijziging Vuurwerkbesluit;

 • -

  Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Activiteitenregeling i.v.m. formulering energiebesparende maatregelen, implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties en introductie meldplicht maatregelen energiebesparing met terugverdientijd van 5 jaar;

 • -

  Wijziging van de Wet milieubeheer i.v.m. prioritering Meerjarenprogramma geluidsanering (het MJPG);

 • -

  Wijzigingsregeling Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 i.v.m. beoordeling van de luchtkwaliteit bij veehouderijen;

 • -

  Afvalstoffen i.v.m. verpakkingen en verpakkingsafval, afvalstoffen, het storten van afvalstoffen en autowrakken, batterijen en accu’s, afgedankte batterijen en accu’s, en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

 • -

  Wijziging van Vrijstellingsregeling plantenresten i.v.m. op of in de grond brengen van niet-gevaarlijk landbouw- en bosmaterieel buiten een inrichting.

Omgevingswet

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet worden in 2019 meerdere pilots Omgevingswet uitgevoerd. Onder meer de pilot overgangsrecht in Zandvoort, de pilot Tata over samenwerking tussen overheden, de pilot Galgeriet over transformatie van een bedrijventerrein, de pilot Engewormer over de omgevingsvisie, de pilot De Pijp in verband met de warme overdracht bodemtaken en de pilot integrale advisering door ketenpartners met onder meer de GGD.

 

ODIJ neemt deel aan de kerngroep projectleiders Omgevingswet voor Omgevingsdienst NL om een uniforme implementatie te stimuleren. Eigen werkprocessen worden doorgelicht om tot snellere besluitvorming te komen. Ook bij gemeentelijke programmateams is ODIJ in een aantal gevallen aangesloten.

 

Als vervolg op de succesvolle Omgevingswet-2-daagse, die in 2018 ook bij een aantal gemeenten is georganiseerd, wordt in 2019 intern en met partners gewerkt aan workshops rondom dienstverlening en serviceformules.

 

Vijf maal per jaar organiseert ODIJ een Omgevingstafel, waar gemeentelijke programmamanagers en projectleiders Omgevingswet ervaringen delen, presentaties geven en gezamenlijk leren over een succesvolle voorbereiding op en implementatie van de Omgevingswet.

2. IJmond

IJmond is de regio rondom de monding van het Noordzeekanaal, de kunstmatige opvolger van het IJ. Tot de gemeenten in de regio IJmond rekenen we Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest. De regio kenmerkt zich door de aanwezige zware industrie, havens, transport en visserij, dicht op woon- en recreatiegebieden. Een groot deel van de aanwezige natuur in de regio IJmond is daarnaast aangewezen als Natura2000-gebied. Dit levert een spanningsveld op waarvan de IJmondgemeenten in 1999 besloten dat dit in gezamenlijkheid geadresseerd moest worden. Daarmee was Omgevingsdienst IJmond geboren. De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in de loop van de jaren gezamenlijk beleid ontwikkeld op het gebied van onder meer luchtkwaliteit, bodembeheer en mobiliteit.

Regulering, toezicht en handhaving

In de regio IJmond wordt in 2019 nadrukkelijk aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • -

  WEELABEX (e-waste) bij kringloopwinkels;

 • -

  bouwen en brandveiligheid i.s.m. gemeente;

 • -

  duurzaamheid bij evenementen;

 • -

  tegengaan ondermijning i.s.m. RIEC's en het LIEC;

 • -

  aspectcontroles Deen, Dekamarkt, Lidl op naleving 2.15 Wet milieubeheer (energiebesparende maatregelen);

 • -

  verbeteren meldgedrag bedrijven (doorlopend vanuit 2018).

Het uitvoeren van het wettelijk adviseurschap vraagt continu om aandacht omdat inzicht verkrijgen in relevante emissies proceskennis vergt. In 2019 het uitvoeren van het wettelijk adviseurschap onder de loep om verwachting van elkaar (GS, OD NZKG, gemeenten en ODIJ) af te stemmen, zoals bijvoorbeeld voor Tata Steel BV.

Advisering

Voor alle IJmondgemeenten (behalve Uitgeest) wordt de gedragscode ecologie geactualiseerd.

Programma’s en projecten

Visie Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit in de IJmond staat hoog op de agenda. Sinds 2012 werken de gemeenten samen via het Platform Milieu & Gezondheid. De IJmondgemeenten hechten grote waarde aan een goede balans tussen economische groei, oog voor gezondheid en ruimte voor wonen en recreëren. Via een Regionale Visie Luchtkwaliteit 2017-2021 willen zij die balans laten doorslaan naar het verbeteren van de luchtkwaliteit. In maart 2017 is de nieuwe visie door de gemeenteraden van de vier IJmondgemeenten vastgesteld. Na het vaststellen van de visie hebben wij een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Mobiliteit

Het mobiliteitsbeleid in de IJmond wordt integraal uitgevoerd onder de vlag van IJmond Bereikbaar. Het beleid is verweven met opgaven als de energietransitie, de luchtkwaliteit in de IJmond en de algehele bereikbaarheid. Hierdoor worden keuzes gemaakt die ten goede komen aan meerdere maatschappelijke thema’s. Daarnaast zorgt het ervoor dat de IJmond een eenduidige visie naar buiten brengt, of het nou gaat over de bereikbaarheid langs de A9 corridor in het MIRT NowA, verbetering van de luchtkwaliteit in het subsidie traject Duurzame Zeehavens of de bereikbaarheid en CO2-reductie in de nieuwe subsidie aanvraag voor Slimme en Duurzame mobiliteit.

Warmtenet IJmond

Warmte, afkomstig van Tata Steel en van de geothermische bron van Floricultura, is van belang voor het verduurzamen van kansrijke wijken in de IJmond. De toepassing van deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond. Het Warmtenet IJmond draagt bij aan het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Om die reden heeft de Stuurgroep Energietransitie IJmond (bestaande uit wethouders en ambtenaren uit drie IJmond-gemeenten en Omgevingsdienst IJmond) afvalverwerker HVC verzocht om samen met Alliander DGO een verkenning uit te voeren naar de realisatie van een warmtenet in de IJmond. Daarmee komen we een stap dichterbij het Warmtenet IJmond.

Portefeuillehouderoverleg Duurzaamheid

In het Portefeuillehouderoverleg Duurzaamheid overleggen de portefeuillehouders duurzaamheid van de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond over de regionale duurzaamheidsthema's, waaronder de regionale energiestrategie, het regionaal energiebesparingsprogramma en de MRA-agenda. ODIJ voert het secretariaat van dit PFO.

RES IJmond/Zuid-Kennemerland

De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond hebben besloten gezamenlijk een Regionale Energiestrategie als onderdeel van de RES Noord-Holland Zuid op te stellen. Om de RES op te kunnen stellen dienen eerst de standaard rekenmethodieken van het Planbureau voor de Leefomgeving bekend te zijn om de deel-RES’en op landelijk niveau optelbaar te maken. Op dit moment is de landelijke planning dat eind 2019 de concept-RES’en gereed zijn, waarna het totaalplaatje over Nederland beschouwd wordt, alvorens de definitieve RES’sen begin 2020 voor vaststelling naar de raden en staten gaan.

GreenBiz IJmond

ODIJ is zich er van bewust dat met alleen handhaving de hoge ambities niet kunnen worden gehaald. Daarom ondersteunt zij bedrijven daar ook bij in een stimuleringsspoor. Deze ondersteuning voeren we met succes uit in GreenBiz verband. GreenBiz is er voor en door ondernemers onder het motto; Samen Sterk Samen Duurzaam. Op bijna alle bedrijventerreinen in de IJmond is een werkgroep GreenBiz actief. Eind 2018 is door de ondernemers zelf hiervoor een Vereniging GreenBiz opgericht waar alle IJmondiale stimuleringsprojecten onder komen te vallen. Zo zijn de ondernemers samen met de ODIJ op weg om de doelen van de energietransitie en het Klimaatakkoord te gaan realiseren. Deze samenwerking is bijzonder en uniek in Nederland. De rol van ODIJ is informeren over de ontwikkelingen in de energietransitie, het aanbieden van instrumenten die bijdragen aan energie besparing en het opwekken van duurzame energie. Ook het onderwerp duurzame mobiliteit komt door de samenwerking met IJmond Bereikbaar goed naar voren.

 

Tools zijn bijvoorbeeld de energie potentieelscan van een bedrijventerrein, de energiescan voor het bedrijf zelf, de datalogger, de warmtecamera, etc. ODIJ verbindt, enthousiasmeert, faciliteert en ondersteunt deze werkgroepen. Om deze rol zo goed mogelijk te pakken werkt zij sinds kort samen met TNO en een aantal bedrijventerreinen in Nederland aan een dynamische potentieelscan. Dit is een verfijning van de reeds bestaande Energie potentieelscan die TNO al voor drie van de 7 IJmond terreinen heeft uitgevoerd. Daarnaast besteedt ODIJ samen met GreenBiz veel aandacht aan het ontsluiten van kennis en het verzorgen van de juiste communicatie op de juiste plek. GreenBiz kan ook gebruikt worden om kansen voor circulaire economie projecten zichtbaar te maken en om deze kansen de goede weg op te laten bewegen.

Regionaal energiebesparingsprogramma

De gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland hebben OD IJmond gevraagd een subsidie aanvraag voor te bereiden voor het opstellen en uitvoeren van een samenhangend regionaal programma waarmee eigenaren-bewoners worden gestimuleerd om verduurzamingsmaatregelen te treffen. Belangrijke uitgangspunten in de aanpak en samenwerking zijn:

 • -

  Voortzetting Duurzaam Bouwloket:

 • -

  Voortzetting Stichting Huizen Aanpak:

 • -

  Versterking gebiedsgerichte en actiegerichte aanpak met focus op stappenplan verduurzaming richting aardgasvrij:

 • -

  Uitbreiding collectieve inkoopacties.

2.1 Beverwijk

ODIJ geeft voor de gemeente Beverwijk uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en –uitvoering;

 • -

  toezicht Drank en Horecawet;

 • -

  toezicht bij evenementen.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Beverwijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.

Regulering, toezicht en handhaving

Rond het bedrijfsterrein van de Bazaar, zal in navolging van de drie straatjes, gebiedsbreed toezicht worden uitgevoerd in samenwerking met gemeente Beverwijk.

 

In de wijk Oosterwijk, zal in navolging van de drie straatjes, gebiedsbreed toezicht worden uitgevoerd in samenwerking met gemeente Beverwijk.

 

Bij de Beverwijkse Bazaar zal het toezicht zich focussen op duurzaamheid op basis van artikel 2.15 Activiteitenbesluit. Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit gaat over besparing van energie in welke vorm dan ook.

 

De nieuwe Drank- en Horecawet is in 2013 ingevoerd. Het doel van de wet is gezondheidsschade door alcohol bij jongeren voorkomen en verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. Voor gemeente Beverwijk zijn wij in 2018 gestart met het uitvoeren van leeftijdstijdscontroles, welke eerste kwartaal 2019 gereed moeten zijn.

 

Geluidsklachten in het centrum van Beverwijk zullen ook voor dit jaar een aandachtspunt zijn waarop extra inzet noodzakelijk is. Voor Wijk aan Zee zal er extra inzet zijn voor geluidsklachten i.v.m. de smaakmarkt en Zwaanstraat afhankelijk van de ontwikkelingen op deze beide onderwerpen.

Advisering

Ten behoeve van circa 10 civiele projecten, waaronder (gedeelten van) de Alkmaarsweg, Kingsford Smithstraat, Meerstraat en Noorderkade wordt bodemonderzoek uitgevoerd.

 

Op en rondom de locaties van Aagtenpark, Zeestraat 50 en de Breestaat 89-Meerplein zijn grote grondwaterverontreinigingen aanwezig. In opdracht van de gemeente vindt de controle op verspreiding vindt plaats middels het jaarlijks uitvoeren van grondwatermonitoring in de omgeving van de verontreinigingen. Deze werkzaamheden worden begeleid door de omgevingsdienst.

 

Pilot De Pijp, ODIJ adviseert in het onderzoek naar de mogelijkheden om een terrein te ontwikkelen dat een grondwaterverontreiniging bevat en waarvoor provincie bevoegd is.

 

Saneringsprojecten in verband met wegverkeerslawaai betreffen:

 • -

  gevelisolatie 77 woningen Baanstraat en Alkmaarseweg.

Programma’s en projecten

Energietransitie

Beverwijk neemt deel in de opstelling van de Regionale Energie Strategie van de deelregio IJmond/Zuid-Kennemerland.

TransitieVisie Warmte

De Transitievisie Warmte zal in 2019 aan de raad worden voorgelegd. Vervolgens zullen voor wijken die voor 2030 van het aardgas af in een intensief participatieproces wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld.

Gebouwde omgeving

Als no-regret maatregel zal voor de gebouwde omgeving in gezet worden op een forse energiebesparing vanuit een regionale energiebesparingsprogramma IJmond/ Zuid-Kennemerland voor particuliere huiseigenaren, waarin Duurzaam Bouwloket en de Huizenaanpak succesfactoren zijn, naast collectieve zonnepanelenacties. Ook ondersteuning van de energiecollectieven als Stichting Milieuherstel en de Groene Wijker staat op het programma.

GreenBiz

In de gemeente Beverwijk is GreenBiz op meerdere terreinen actief. GreenBiz is een sterke samenwerking tussen ondernemers en de Omgevingsdienst op het gebied van verduurzaming en heeft als motto Samen Sterk Samen Duurzaam. In 2018 is een start gemaakt met het project de Pijp en de Noorderwijkermeer Energie Positief. Aan de hand van energie scans op het terrein en bij ondernemers zelf wordt gewerkt aan energie besparing en duurzame energie opwekking. Het is tevens een overzicht van maatregelen die de ondernemer in het kader van de verruimde reikwijdte verplicht is om te nemen. Onderdeel hiervan is ook het Europees INTERREG project, genaamd PECS (Port Energy Carbon Saving) In dit project wordt gewerkt aan een monitoringsysteem dat ook bij andere havens in Europa toegepast kan worden. Maar het accent ligt op de ontwikkeling van een Local Energy Market platform wat als doel heeft om zo veel mogelijk energie in het gebied zelf op te wekken en te gebruiken. Met dit Europees geld wordt software ontwikkeld, een energie coöperatie opgericht en wordt gewerkt aan real time monitoring. Op de Kagerweg zijn we wat verder dan op de Pijp. Daar werken we in 2019 aan de opvolging van de uitgevoerde uitgebreide energie onderzoeken waarbij uiteraard gebruik zal worden gemaakt van het LEM. Op bedrijven niveau wordt de datalogger en de warmtecamera ook komend jaar actief gepresenteerd aan de ondernemers.

Circulaire economie

Kennisoverdracht gemeenten m.b.t. Circulair inkopen. Begeleiden van bedrijven in Ruimte voor Regels vanuit samenwerking MRA.

Natuur- en milieueducatie

Vanuit De Baak organiseert NME themamiddagen, project Juttersgeluk en worden lesprogramma’s en excursies voor scholen voor verschillende doelgroepen aangeboden.

 

2.2 Heemskerk

ODIJ geeft voor de gemeente Heemskerk uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  toezicht bij evenementen;

 • -

  bouw- en woningtoezicht.

 • -

  toezicht en handhaving Drank- en Horecawet.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Heemskerk, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie. ODIJ voert op verzoek van Heemskerk ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht.

Regulering, toezicht en handhaving

De nieuwe Drank- en Horecawet is in 2013 ingevoerd. Het doel van de wet is gezondheidsschade door alcohol bij jongeren voorkomen en verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. Voor gemeente Heemskerk zullen wij het toezicht op deze wet gaan uitvoeren.

 

In 2018 is er een motie ingediend tegen de vervuiling van plastic glazen bij de feestweek Heemskerk. De gemeente wil in 2019 een plan van aanpak opstellen om vervuiling terug te dringen tijdens de feestweek. Daarnaast wil de gemeente een duurzaam evenementenbeleid opstellen voor alle evenementen (van klein tot groot).

 

Eye (voormalig filmmuseum) heeft een wens om de opslag van films uit te breiden en ODIJ heeft een wens om de risicocontouren te verkleinen. In gezamenlijk overleg is opdracht gegeven om de risico's van de huidige situatie en toekomstige situatie in kaart te brengen. De resultaten worden in 2019 verwacht, op basis waarvan vervolgacties kunnen worden bepaald.

Advisering

Op een deel van de Kerklaan is een grondwaterverontreiniging aanwezig. De controle op verspreiding vindt plaats middels uitvoeren van grondwatermonitoring. In 2018 is middels afkoop de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden vanuit de gemeente overgedragen aan firma Bodemzorg. Hiervoor is de saneringsbeschikking op naam van Bodemzorg is gezet. In 2019 vind opnieuw grondwatermonitoring van het grondwater plaats. Verder wordt rekening gehouden met advisering op zeven civieltechnische projecten waarvan twee ook advisering op ecologie. Ook de ontwikkeling van de Debora Bakelaan wordt over geadviseerd.

 

Voor Heemskerk wordt in 2019 donkertebeleid ontwikkeld.

 

Saneringsprojecten in verband met wegverkeerslawaai betreffen:

 • -

  gevelisolatie 35 woningen Rijksstraatweg en aanbrengen stil asfalt op deel van de Rijksstraatweg.

Programma’s en projecten

GreenBiz

In de gemeente Heemskerk is GreenBiz actief op de Trompet. GreenBiz is een sterke samenwerking tussen ondernemers en de Omgevingsdienst op het gebied van verduurzaming en heeft als motto Samen Sterk Samen Duurzaam. Vanuit ondernemers is medio 2018 de behoefte geuit om te ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelendaken. Op dit moment zijn 7 ondernemers op de Trompet hierbij betrokken. Naar verwachting zal het daadwerkelijk plaatsen van de zonnepanelen daken plaatsvinden in 2019. Afhankelijk van de behoefte van de ondernemers/ VVE kan op de Trompet in 2019 aansluiting worden gezocht bij projecten die reeds op andere terreinen zijn opgepakt.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

De advisering op het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed wordt gecontinueerd. De focus van de advisering in 2019 ligt op het vaststellen van strategisch vastgoed en het opstellen van duurzame meerjarenplanningen (DMJOP’s).

Overige projecten

 • -

  Afronding routekaart ter voorbereiding op de TransitieVisie Warmte

 • -

  Opstellen Milieubeleidsplan 2019-2022;

 • -

  Begeleiden energiebesparingswedstrijd scholen Heemskerk;

 • -

  Opstellen MVI-beleid inclusief Circulaire economie;

 • -

  Verduurzamen evenementenbeleid.

Natuur- en milieueducatie

Vanuit Dierendorp organiseert NME themamiddagen, project Juttersgeluk en worden lesprogramma’s en excursies voor scholen voor verschillende doelgroepen aangeboden

 

2.3 Uitgeest

ODIJ geeft voor de gemeente Uitgeest uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  toezicht bij APV/evenementen;

 • -

  het toezicht op de Wabo;

 • -

  toezicht en handhaving Drank- en Horecawet.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Uitgeest, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie. Onder toezicht op de Wabo vallen onder meer RO- en bouw- en woningtoezicht.

Regulering, toezicht en handhaving

In gemeente Uitgeest zijn er twee bedrijven die in meerdere klachten hebben opgeleverd. Beide bedrijven zijn dicht bij woningen van burgers gelegen. Het betreft geluidsklachten over een bedrijf aan de Molenstraat. Hiervoor is een melding ingediend met een akoestisch rapport. Naar aanleiding daarvan zijn maatwerkvoorschriften opgesteld. Omdat het bedrijf ook in het weekend en in de avonduren werkt, zal in 2019 extra worden gemonitord op het geluid op het buitenterrein.

 

Daarnaast is in de loop der tijd een aantal klachten van uiteenlopende aard met betrekking tot een melkveebedrijf aan de Ziendijk ingekomen. Naast monitoring van de huidige situatie zal het bedrijf worden gevraagd om in 2019 een nieuwe vergunning milieu aan te vragen, omdat de huidige vergunning is verouderd.

Programma’s en projecten

GreenBiz

In de gemeente Uitgeest is GreenBiz actief op de Molenwerf. GreenBiz is een sterke samenwerking tussen ondernemers en de Omgevingsdienst op het gebied van verduurzaming en heeft als motto Samen Sterk Samen Duurzaam. Er is een energie potentieel scan uitgevoerd waarmee de kansen op het gebied van energiebesparing, het ontwikkelen naar een aardgasvrij bedrijventerrein en het toepassen van duurzame energie maatregelen zichtbaar worden op diverse kaartlagen. Aan de hand hiervan is samen met de ondernemers het plan opgevat om energiescans te gaan houden waarmee vooral de maatregelen naar voren komen die snel terugverdiend kunnen worden. Het is tevens een overzicht van maatregelen die de ondernemer in het kader van de verruimde reikwijdte verplicht is om te nemen. Het uitvoeren van deze scans is eind 2018 gestart en zal in 2019 doorlopen. GreenBiz gaat komend jaar ook op pad met de datalogger en de warmtecamera. Ook is er eind 2018 een enquête gehouden onder de ondernemers ter voorbereiding op een nieuwe visie op het bedrijventerrein. Hierin zijn ook de duurzaamheidsambities meegenomen. De adviezen uit deze enquête zullen worden besproken met de GreenBiz groep en mogelijk leiden tot nieuwe projecten.

 

2.4 Velsen

ODIJ geeft voor de gemeente Velsen uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  toezicht bij evenementen;

 • -

  toezicht op de Havenverordening.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Velsen bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie. Toezicht op de Havenverordening ziet onder meer op reparaties aan schepen en de daarmee gepaard gaande veiligheid en milieurisico’s, bunkeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen en afgifte van scheepsafvalstoffen. Namens de gemeente wordt ook geadviseerd over ontheffingen en over ligplaatstoewijzing.

Regulering, toezicht en handhaving

In 2019 wordt extra toezicht gehouden op de afgifte van bedrijfsafval, inclusief horeca. In gemeente Velsen zijn/worden de ondergrondse vuilcontainers permanent afgesloten, zo ook op de Lange Nieuwstraat en de Kennemerlaan. In beide straten is veel detailhandel en horeca gevestigd. De aanname is er, dat de huidige detailhandel en horeca veel gebruik maakt van deze vuilcontainers. De verwachting is, dat door het afsluiten van de vuilcontainers een toename van bedrijfsvervuiling zal ontstaan in de openbare ruimte. Met gemeente Velsen is afgesproken dat wij informatie gestuurd bedrijven gaan controleren op het afvalgedrag. Informatie gestuurd houdt in, dat wij van gemeente Velsen aangereikt krijgen (bijvoorbeeld een foto met daarop de NAW-gegevens), welke bedrijf zijn bedrijfsafval in de omgeving achterlaat.

Advisering

Ten behoeve van circa 16 civiele projecten, waaronder (gedeelten van) de Kennemerlaan, Oosterduinweg en- plein, Van de Vondellaan, Stadsparkrotonde, Louise Colignylaan en omgeving, Bajaertstraat, Heirweg, Pen Dorp, Koningin Wilhelminakade, Zonbastion, Kortenaerstraat, Willem de Zwijgerlaan, Lodewijk van Deysselaan, Spoorwegovergang Wüstelaan, Kruispunt Stationsweg, Willebrordstraat en de Noostraat wordt bodemonderzoek uitgevoerd.

 

Aan de Zeeweg in IJmuiden is in 2018 een bronsanering van oplosmiddelen door het onttrekken van grondwater beëindigd. Vanaf eind 2018 wordt gestart met de grondwatermonitoring. Voor locatie Rivierenbuurt-noord te IJmuiden zal omstreeks april de jaarlijkse grondwatermonitoring worden uitgevoerd.

 

Daarnaast vindt op verzoek van de gemeente advisering plaats op plannen volgend vanuit het Programma Ruimtelijke Projecten. Hiertoe behoort ook het project Energiehaven. Deelgenomen wordt aan de projectgroep ontwikkeling kustplaats IJmuiden.

 

Saneringsprojecten in verband met wegverkeerslawaai betreffen:

 • -

  gevelisolatie 41 woningen Hagelingerweg en Van den Vondellaan;

 • -

  gevelisolatie 59 woningen diverse wegen Velsen (Waterloolaan, Hagelingerweg, Van den Vondellaan en Rijksweg);

 • -

  gevelisolatie 100 woningen langs de Zeeweg IJmuiden.

Programma’s en projecten

GreenBiz

In de gemeente Velsen is GreenBiz op meerdere terreinen actief. GreenBiz is een sterke samenwerking tussen ondernemers en ODIJ op het gebied van verduurzaming en heeft als motto Samen Sterk Samen Duurzaam. In 2018 is een start gemaakt met het project de Pijp en de Noorderwijkermeer Energie Positief. Aan de hand van energiescans van het terrein en bij ondernemers zelf wordt gewerkt aan energie besparing en duurzame energie opwekking. Het is tevens een overzicht van maatregelen die de ondernemer in het kader van de verruimde reikwijdte verplicht is om te nemen. Onderdeel hiervan is ook het Europees INTERREG project, genaamd PECS (Port Energy Carbon Saving). In dit project wordt gewerkt aan een monitoringsysteem dat ook bij andere havens in Europa toegepast kan worden. Maar het accent ligt op de ontwikkeling van een Local Energy Market platform wat als doel heeft om zo veel mogelijk energie in het gebied zelf op te wekken en te gebruiken. Met dit Europees geld wordt software ontwikkeld, een energie coöperatie opgericht en wordt gewerkt aan real time monitoring. Op de Broekerwerf is een werkgroep actief bezig met het uitvoeren van energiescans en met de inventarisatie van gebiedsbrede kansen op het gebied van energiebesparing. Op bedrijven niveau wordt de datalogger en de warmtecamera actief gepresenteerd aan de ondernemers. In het havengebied zal een verkenning plaatsvinden voor een nieuwe GreenBiz werkgroep waarbij de voorkeur uitgaat om dit samen met de bestaande BIZ op te pakken. Ervaringen en kennis die zijn opgedaan bij andere succesvolle projecten worden hierbij gebruikt en toegepast.

Transitievisie warmte

In de Transitievisie Warmte legt gemeente Velsen het tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, zijn ook de potentiële alternatieve energie infrastructuren (all electric, warmtenet) bekend. Uiterlijk eind 2021 heeft gemeente Velsen een transitievisie warmte voor de gehele gemeente. Omgevingsdienst IJmond vervult een adviserende rol voor gemeente Velsen. Met DWA zijn in 2018 reeds feitelijke rapporten voorbereid in samenwerking met gemeenten, nutsbedrijven, waterschap en andere stakeholders. Deze Transitievisie Warmte is voor elke gemeente noodzakelijk om overzicht, inzicht en handelingsperspectief te verkrijgen voor de feitelijke start van de transitie naar aardgasvrije wijken bestaande bouw voor de komende 5 tot 10 jaar. Tegelijk met de transitievisies moet gestart worden met de zogenoemde wijkuitvoeringsplannen voor die wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan.

Programmaplan energietransitie

Gemeente Velsen werkt aan een programmaplan energietransitie. ODIJ vervult hierbij een adviserende rol.

Klimaatakkoord Velsen

Velsen heeft de ambitie om het landelijke klimaatakkoord te vertalen naar een lokaal klimaatakkoord. Dit akkoord zal tot stand komen door middel van participatie van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Omgevingsdienst IJmond zal een bijdrage leveren aan de realisatie van dit akkoord.

3. Zuid-Kennemerland

De regio Zuid-Kennemerland is een zeer diverse regio, zowel qua gebied als bedrijvigheid. Tot de gemeenten in de regio rekenen we Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. De binnenstad van Haarlem, de strandpaviljoens, het circuit en het duin- en bosgebied zorgen gedurende het jaar voor een grote toevloed aan bezoekers en recreanten van binnen en buiten de regio. De wens om hieraan ruimte te bieden en tegelijk het groene (woon)karakter van de gemeenten te waarborgen maakt dat sprake is van een eigen dynamiek. Bedrijven met een bovengemiddeld risico bevinden zich met name op de industrieterreinen in Haarlem. Op het gebied van verduurzaming weten de gemeenten in de regio elkaar goed te vinden met de uitvoering van gezamenlijke programma's ten aanzien van onder meer de gebouwde omgeving en energietransitie.

Regulering, toezicht en handhaving

Circuitpark Zandvoort

Een bedrijf met bovenregionale milieu-impact vormt het Circuit van Zandvoort. Het aantal meldingen van geluidsoverlast van inwoners van Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Heemstede is in 2018 beduidend hoger dan voorgaande jaren, mede door de activiteiten van Platform Rust bij de Kust. In 2019 wordt gewerkt aan verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende instanties die een rol hebben ten aanzien van het circuit. Indien de Grand Prix definitief doorgang vindt, zal dit een belangrijk onderwerp vormen voor de diverse belanghebbenden.

Programma’s en projecten

Portefeuillehouderoverleg Duurzaamheid

In het Portefeuillehouderoverleg Duurzaamheid overleggen de portefeuillehouders duurzaamheid van de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond over de regionale duurzaamheidsthema's, waaronder de regionale energiestrategie, het regionaal energiebesparingsprogramma en de MRA-agenda. ODIJ voert het secretariaat van dit PFO.

RES IJmond/Zuid-Kennemerland

De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond hebben besloten gezamenlijk een Regionale Energiestrategie als onderdeel van de RES Noord-Holland Zuid op te stellen. Om de RES op te kunnen stellen dienen eerst de standaard rekenmethodieken van het Planbureau voor de Leefomgeving bekend te zijn om de deel-RES’en op landelijk niveau optelbaar te maken. Op dit moment is de landelijke planning dat eind 2019 de concept-RES’sen gereed zijn, waarna het totaalplaatje over Nederland beschouwd wordt, alvorens de definitieve RES’sen begin 2020 voor vaststelling naar de raden en staten gaan. Deze planning is erg ambitieus en waarschijnlijk nog aan wijziging onderhevig.

Regionaal energiebesparingsprogramma

De gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland hebben OD IJmond gevraagd een subsidie aanvraag voor te bereiden voor het opstellen en uitvoeren van een samenhangend regionaal programma waarmee eigenaren-bewoners worden gestimuleerd om verduurzamingsmaatregelen te treffen. Belangrijke uitgangspunten in de aanpak en samenwerking zijn:

 • -

  Voortzetting Duurzaam Bouwloket;

 • -

  Voortzetting Stichting Huizen Aanpak;

 • -

  Versterking gebiedsgerichte en actiegerichte aanpak met focus op stappenplan verduurzaming richting aardgasvrij;

 • -

  Uitbreiding collectieve inkoopacties.

Samen met de gemeenten wordt bepaald welke rol ODIJ neemt en welke projecten binnen het programma door ODIJ worden uitgevoerd.

 

3.1 Bloemendaal

ODIJ geeft voor de gemeente Bloemendaal uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  toezicht bij evenementen (op verzoek);

 • -

  toezicht en handhaving Drank- en Horecawet.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast in nauwe samenwerking met Bloemendaal uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Bloemendaal, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.

Regulering, toezicht en handhaving

De inspectieresultaten over 2018 maken dat in 2019 de nadruk bij toezicht ligt op horeca en maneges voor wat betreft de naleving van milieuregelgeving. Door Bloemendaal wordt onderzocht of het aspect brandveiligheid onderdeel zou moeten worden van de taakuitvoering van ODIJ.

Strandpaviljoens

De strandpaviljoens in gemeente Bloemendaal worden ook in 2019 nadrukkelijk bezocht in verband met onder meer de naleving van geluidsnormen. Vanuit de wens tot integraal toezicht op de fysieke leefomgeving wordt in 2019 gewerkt aan het dichter op elkaar organiseren van de uitvoerende afdeling van gemeente Bloemendaal, ODIJ en mogelijk ook VRK. Concreet wordt onderzocht of in de vergunningfase bouwen de toezichtslast reeds bepaald kan worden en op welke wijze brandveiligheidstoezicht het meest efficiënt kan worden ingericht.

Programma’s en projecten

Energietransitie

ODIJ werkt voor gemeente Bloemendaal mee aan de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie IJmond/Zuid-Kennemerland.

Nota duurzaamheid

In 2019 wordt gewerkt aan een nieuwe Nota duurzaamheid in opvolging van de nota die in 2018 afloopt. ODIJ bereidt deze nota voor in samenwerking met gemeente Bloemendaal.

Regionaal energiebesparingsprogramma

ODIJ is penvoerder voor de provinciale subsidieaanvraag alsmede de verantwoording aan de provincie Noord-Holland. De gemeente bepaalt zelf de financiële inbreng, en bepaalt zelf de allocatie van de financiële middelen.

Programmateam Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet wordt in gemeente Bloemendaal voortvarend opgepakt in samenwerking met gemeente Heemstede. Onderdeel van het implementatietraject is het oefenen met werken in de geest van de Omgevingswet. Daartoe is een aantal pilotprojecten aangewezen. In 2019 wordt hieraan in samenwerking uitvoering gegeven. Daarnaast wordt een start gemaakt met inventarisatie van de regelgeving die straks in het omgevingsplan moet gaan landen.

Overige projecten

Overige projecten die ODIJ in 2019 voor Bloemendaal uitvoert of coördineert zijn:

 • -

  Regionaal energiebesparingsprogramma;

 • -

  NME-regeling;

 • -

  Verduurzaming gebouwde omgeving middels inzet warmtecamera, datalogger en GPR.

Drank- en Horecawet

In het kader van de Drank- en horecawet worden de horeca lokaliteiten in 2019 bezocht door Omgevingsdienst IJmond. De indieningsvereisten en de controles bij de para-commerciële bedrijven worden in de dagperiode uitgevoerd. De leeftijdsinspecties bij commerciële horecabedrijven vinden in de avond- en nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden door BOA's integraal uitgevoerd, ook aspecten op het gebied van milieu worden meegenomen.

 

3.2 Haarlem

ODIJ geeft voor de gemeente Haarlem uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket, exclusief de bodemtaken (enkel handhaving op verzoek);

 • -

  het bedrijfsgebonden milieutakenpakket, exclusief milieu-advisering en beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  toezicht bij evenementen (op verzoek);

 • -

  signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven.

Onder het basis- en bedrijfsgebonden milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (asbest, metaal, bruin- en witgoed). ODIJ voert daarnaast, in afstemming met de VRK, signaaltoezicht uit op het gebied van brandveiligheid bij de bedrijven die zij inspecteert.

Regulering, toezicht en handhaving

De inspectieresultaten over 2018 maken dat in 2019 de nadruk bij toezicht ligt op bouw- en houtbedrijven, horeca en metaalbewerkings- en constructiebedrijven voor wat betreft de naleving van milieuregelgeving.

Ondermijning

Ondermijning vormt een prioritair thema in de samenwerking met Haarlem en andere partners in toezicht en handhaving. Zo wordt onder meer gewerkt aan het op- en bijstellen van een ondermijningsbeeld voor de gemeenten en in regionaal verband.

Verduurzaming bedrijven

In samenwerking met onder meer Parkmanagement Waarderpolder wordt mede invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities van gemeente Haarlem. Middels de plaatsing van dataloggers, informatiebijeenkomsten en -folders, nieuwsberichten en het Waarderpolderoverleg worden bedrijven gestimuleerd en geactiveerd tot verduurzaming. Onderzocht wordt in hoeverre het Programma IJmond Bereikbaar van waarde kan zijn voor een aanpak in de regio Zuid-Kennemerland en op de Waarderpolder.

Evenementen

ODIJ houdt op verzoek toezicht op evenementen. Per 2019 wordt ODIJ in vroegtijdig stadium betrokken bij het opstellen van de vergunning voor de betreffende evenementen, in verband met de handhaafbaarheid daarvan.

Advisering

Op verzoek adviseert ODIJ gemeente Haarlem inzake externe veiligheid in relatie tot ruimtelijke planvorming en ontwikkelingen. Gemiddeld wordt jaarlijks op een twintigtal plannen of projecten geadviseerd. Daarbij wordt onder meer bekeken in hoeverre gevaarscirkels een belemmering of beperking vormen voor de voorgenomen plannen of projecten.

 

Sinds eind 2018 ondersteunt ODIJ gemeente Haarlem eveneens op het Schipholdossier. Dit houdt onder meer in ondersteuning ten behoeve van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en het Regioforum. Hinderbeperking vanwege de activiteiten van Schiphol is het voornaamste doel waarnaar gewerkt wordt, maar tegelijk wordt naast geluidhinder ook aandacht aan veiligheid, luchtverontreiniging, wonen en vliegen en de communicatie met bewoners gegeven.

Brandveiligheid

In samenwerking met gemeente Haarlem en Veiligheidsregio Kennemerland wordt in 2019 gestart met een project om de bewustwording en naleving van voorschriften met betrekking tot brandveiligheid te verbeteren. Uit signaaltoezicht van ODIJ over de afgelopen jaren blijkt de naleving hiervan structureel niet in orde. Naast een communicatie- en voorlichtingstraject en afgestemde inspecties wordt ook gekeken of middels zelfcontrole de naleving kan worden verbeterd.

 

3.3 Heemstede

ODIJ geeft voor de gemeente Heemstede uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  toezicht en handhaving Drank- en Horecawet;

 • -

  toezicht en handhaving Digitaal Opkopersregister (DOR).

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast in nauwe samenwerking met Heemstede uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Heemstede, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie. Met toezicht op het DOR wordt heling van (tweedehands) goederen tegengegaan.

Regulering, toezicht en handhaving

De inspectieresultaten over 2018 maken dat in 2019 de nadruk bij toezicht ligt op horeca en detailhandel voor wat betreft de naleving van milieuregelgeving.

Verduurzamingsopgave

In 2019 wordt scherper geprioriteerd op de bedrijfsinspecties, waarbij de vrijkomende uren worden ingezet ten behoeve van de verduurzamingsopgave van gemeente Heemstede. Elementen die bepalend zijn voor de prioritering zijn de milieu- en gezondheidsrisico’s die met de activiteiten samenhangen en het naleefgedrag van de initiatiefnemers.

Advisering

Naar aanleiding van een motie vanuit de raad van Heemstede inzake asbest in grond, is in 2018 onderzocht of aanscherping van het Heemsteedse bodembeleid noodzakelijk is. In 2019 wordt een eventuele beleidswijziging doorgevoerd.

 

ODIJ adviseert daarnaast ten aanzien van de in het collegeprogramma opgenomen luchtkwaliteitsmetingen in het kader van verbetering van de luchtkwaliteit in Heemstede.

 

Bij ruimtelijke en nieuwbouwplannen adviseert ODIJ over duurzaamheidsmaatregelen die in dat kader getroffen kunnen worden (onder meer via GPR).

 

Saneringsprojecten in verband met wegverkeerslawaai betreffen:

 • -

  gevelisolatie 30 woningen Zandvoortselaan en enkele andere wegen;

 • -

  gevelisolatie 36 woningen Leidsevaartweg.

Programma’s en projecten

Energietransitie

ODIJ werkt voor gemeente Heemstede mee aan de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie. In 2018 is onderzoek verricht naar de vraag en het aanbod van energie in Heemstede en de energie-infrastructuur in de gemeente. In 2019 wordt dit verder verfijnd. Deze gegevens worden mede gebruikt voor de totstandkoming van een Transitievisie Warmte. Gemeente Heemstede coördineert de totstandkoming hiervan, waarbij ODIJ een adviserende rol heeft. De uitwerking van de TransitieVisie vindt plaats in zogenoemde wijkuitvoeringsplannen door gemeente Heemstede. De planning hiervan wordt in 2019 of 2020 bekend.

Nota duurzaamheid

In 2019 wordt in coproductie met de gemeentelijke afdelingen en andere stakeholders gewerkt aan een nieuwe Nota duurzaamheid in opvolging van de nota die in 2019 afloopt.

Regionaal energiebesparingsprogramma

ODIJ is penvoerder en voert het financieel beheer rond het regionaal energiebesparingsprogramma IJmond/Zuid-Kennemerland uit, evenals nader te bepalen projecten die hieruit voortvloeien.

Programmateam Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet wordt in gemeente Heemstede voortvarend opgepakt in samenwerking met gemeente Bloemendaal. Onderdeel van het implementatietraject is het oefenen met werken in de geest van de Omgevingswet. Daartoe is een aantal pilotprojecten aangewezen. In 2019 wordt hieraan in samenwerking uitvoering gegeven. Daarnaast wordt een start gemaakt met inventarisatie van de regelgeving die straks in het omgevingsplan moet gaan landen.

Overige projecten

Overige projecten en taken die ODIJ in 2019 voor gemeente Heemstede uitvoert zijn:

 • -

  verduurzaming sportverenigingen;

 • -

  onderzoeken van mogelijkheden/draagvlak GreenBiz-aanpak bij Heemstede bedrijven;

 • -

  contacten met HeemSteeds Duurzamer en bewoners (telefonisch/mail), in nauwe samenwerking met Stichting Huizenaanpak;

 • -

  Lerend netwerk woningbouwverenigingen.

Drank- en Horecawet

In het kader van de Drank- en horecawet worden de horeca lokaliteiten in 2019 bezocht door Omgevingsdienst IJmond. De indieningsvereisten en de controles bij de para-commerciële bedrijven worden in de dagperiode uitgevoerd. De leeftijdsinspecties bij commerciële horecabedrijven vinden in de avond- en nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden door BOA's integraal uitgevoerd, ook aspecten op het gebied van milieu worden meegenomen.

 

3.4 Zandvoort

ODIJ geeft voor de gemeente Zandvoort uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  het volledige Wabo-takenpakket.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Zandvoort, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie. Onder het Wabo-takenpakket vallen onder meer vergunningverlening bouwen en verbouwen, RO- en bouw- en woningtoezicht en het secretariaat van de welstandscommissie.

Regulering, toezicht en handhaving

De inspectieresultaten over 2018 maken dat in 2019 de nadruk bij toezicht ligt op horeca, strandpaviljoens en metaalbedrijven voor wat betreft de naleving van milieuregelgeving.

Circuitpark Zandvoort

Het aantal meldingen van geluidsoverlast vanwege Circuitpark Zandvoort is in 2018 explosief gestegen, mede vanwege de activiteiten van Platform Rust bij de Kust. Dit zorgt ervoor dat minder tijd beschikbaar is voor andere milieu-inspecties. In 2019 wordt samen met de gemeente en het circuit gekeken naar de totale vergunningsituatie en activiteiten die plaatsvinden op en om het circuit. In 2019 wordt onderzocht of extra metingen noodzakelijk zijn om de geluidssituatie ten opzichte van de vergunning nogmaals te toetsen. De mogelijke terugkeer van de Grand Prix in 2020 wordt in 2019 voorbereid en zal ook vanuit ODIJ inzet vragen.

Advisering

In opdracht van de gemeente wordt voor locatie Grote Krocht 21 en omgeving het saneringsplan afgerond en vindt de controle plaats. Het onderzoek zal in 2018 worden afgerond waarna controle plaatsvindt op verspreiding middels het jaarlijks uitvoeren van grondwatermonitoring in de omgeving van de verontreinigingen. Deze werkzaamheden worden begeleidt door ODIJ.

Programma’s en projecten

Begin 2019 wordt een startnotitie duurzaamheid met een actieprogramma voor 2019 en 2020 richting college en raad van Zandvoort gebracht. Dit stuk dient als praatstuk om de ambities van gemeente Zandvoort op het gebied van onder meer de energietransitie, de gebouwde omgeving en mobiliteit scherp te krijgen en geeft inzicht in het proces om te komen tot een gedragen duurzaamheidsnota. In samenwerking met de ambtelijke organisatie van Haarlem-Zandvoort wordt uitvoering gegeven aan het actieprogramma. Daarnaast loopt het traject om te komen tot een warmtetransitievisie in 2021 door, evenals het traject om te komen tot een Regionale Energiestrategie.

Wabo/BWT

Toename toezichtsvraag

De toename in bouwvergunningaanvragen in 2018 vertaalt zich in een grotere toezichtvraag in 2019. Een aantal grotere projecten wordt voorbereid, gaat van start of wordt afgerond in 2019. De verwachting bestaat dat de toename in het aantal bouwvergunningaanvragen stabiliseert en nog even aanhoudt in 2019.

BAG-actualisatie

Alle locaties in het kader van de BAG-actualisatie zijn in 2018 bezocht en worden verwerkt in de BAG. Mogelijk dat, indien er nog handhaving volgt naar aanleiding van de inventarisatie, deze handhavingszaken in 2019 doorlopen.

Toeristische verhuur

Per 1 januari 2019 treedt het nieuwe beleid van gemeente Zandvoort op het gebied van toeristische verhuur (waaronder AirBnB) in werking, waarop door ODIJ wordt toegezien. Naast een stuk voorlichting wordt tegelijk gestart met de handhaving van de grootste excessen op dit vlak. Halverwege 2019 en eind 2019 wordt geëvalueerd of de gewenste en verwachte resultaten worden behaald en of de extra capaciteit die beschikbaar is gesteld afdoende is.

Bestemmingsplantoezicht

Onderdeel van het Wabo/BWT-pakket is toezicht op bestemmingsplannen. De focus ligt hierbij in 2019 op het centrum en Nieuw Noord.

Nota Handhaving fysieke leefomgeving

In 2019 wordt gestart met de voorbereiding van een nieuwe nota Handhaving fysieke leefomgeving, ter opvolging van de vigerende nota die in 2019 afloopt. Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn toeristische verhuur, bestemmingsplantoezicht, illegale bewoning en welstandsexcessen. In 2019 wordt nog conform de vigerende nota gewerkt, waarbij een belangrijke prioriteit toezicht op toeristische verhuur betreft.

4. Zaanstreek-Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland. Omgevingdienst IJmond werkt voor al deze gemeentenbehalve gemeente Zaanstad. Het gebied kenmerkt zich door het uitgestrekte (veen)weidegebied. Purmerend en Zaanstad vormen daarin de uitzondering vanwege het meer stedelijk karakter van de gemeente. De flora- en fauna in de regio zijn veelal beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en Faunawet. Regionale thema's die spelen zijn stikstofdepositie vanwege agrarische bedrijvigheid, asbestdaken, bodemverontreiniging door lood, bodemdaling, bereikbaarheid (mobiliteit) en energietransitie. Binnen de energietransitie wordt in toenemende mate regionaal samengewerkt met Zaanstad. Omgevingsdienst IJmond fungeert hierbij als beleidsadviseur voor portefeuillehouders duurzaamheid gemeenten Oostzaan, Landsmeer, Wormerland en Waterland in relatie tot MRA deelregio Zaanstreek-Waterland.

Regulering, toezicht en handhaving

Energiebesparing en duurzaamheid bij evenementen

Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid bij evenementen. Hierop wordt door ODIJ geadviseerd.

Nulsituatie-onderzoek

In 2019 wordt onderzocht of bij aanvang van bodembedreigende activiteiten ook daadwerkelijk een nul-situatie bodemonderzoek is uitgevoerd en of het bestaande onderzoek nog actueel is. Dit vormt belangrijke input voor ons bedrijfprocessensysteem en behouden wij goed zicht op de bodembedreigende activiteiten bij bedrijfsmatige activiteiten binnen de gemeente.

Datalogger

Project datalogger, door het plaatsen van een datalogger wordt inzicht gegeven in stookgedrag en of de installatie optimaal is ingeregeld. Indien blijkt dat de installatie niet goed is ingeregeld, zal hierop toezicht worden gehouden conform de verplichting tot het toepassen van erkende maatregelen als bedoeld in artikel 2.15 Activiteitenbesluit.

Advisering

Gedragscode

Met de gedragscode leggen gemeenten vast dat ze bij het beheer en onderhoud van het openbare groen rekening houden met de aanwezige flora- en fauna. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat door maaien in het broedseizoen nesten worden vernietigd of verstoord. Wij zetten ons in om gemeenten een gedragscode vast te laten stellen, te actualiseren of te werken volgens de gedragscode.

Programma’s en projecten

Duurzaamheidsambities

In 2019 wordt de globale ambitie uit de collegeprogrammas en verplichtingen uit klimaat- en energieakkoord vertaald naar integrale lokale visies en routekaarten.

Onderzoek ondergrond

In sommige gemeenten brengt Deltares en VNG in 2019 de bodem in kaart in relatie tot maatschappelijke opgaven. Dit deel vormt belangrijke input voor de omgevingsvisie.

Duurzaam bouwloket

Er is een duidelijk centraal digitaal regionaal energieloket dat elke gemeente al operationeel heeft. Het Duurzaam Bouwloket bestaat drie jaar en heeft een goede naamsbekendheid.

Regionaal energiebesparingsprogramma

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland bereiden gezamenlijk een subsidie aanvraag voor (net als in 2018) voor het opstellen en uitvoeren van een samenhangend regionaal programma waarmee eigenaren-bewoners worden gestimuleerd om verduurzamingsmaatregelen te treffen. Belangrijke uitgangspunten in de aanpak en samenwerking zijn:

 • -

  Voortzetting Duurzaam Bouwloket;

 • -

  Versterking gebiedsgerichte en actiegerichte aanpak met focus op stappenplan verduurzaming richting aardgasvrij;

 • -

  Uitbreiding informatie bijeenkomsten en collectieve inkoopacties.

RES Zaanstreek-Waterland

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland stellen gezamenlijk een Regionale Energiestrategie op als onderdeel van de RES Noord-Holland Zuid. Hiervoor is eind 2018 de startnotitie gereed gekomen. Half 2019 moet de concept-RES gereed zijn, waarna het totaalplaatje over Nederland beschouwd wordt, alvorens de definitieve RES eind 2019/begin 2020 voor vaststelling naar de raden en staten gaat.

Transitievisie Warmte

In samenwerking met de gemeente Edam-Volendam bereidt de omgevingsdienst de uitvraag voor, voor de Transitievisie Warmte. Gemeente Wormerland, Oostzaan, Waterland en Landsmeer zullen in 2019 of 2020 van start gaan met dit traject waarna deze eind 2019 dan wel 2020 ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de raden van de betreffende gemeenten.

Portefeuillehouderoverleg Duurzaamheid

In het Portefeuillehouderoverleg Duurzaamheid overleggen de portefeuillehouders duurzaamheid van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland over de regionale duurzaamheidsthema's, waaronder de regionale energiestrategie, het regionaal energiebesparingsprogramma en de MRA-agenda. ODIJ is de vaste beleidsadviseur van de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland.

 

4.1 Beemster

ODIJ geeft voor de gemeente Heemstede uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, exclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.

Regulering, toezicht en handhaving

De afvalstromen die vrijkomen bij garagebedrijven in de ketens worden onderzocht.

 

Periodiek worden verschillende bedrijventerreinen onder de loep genomen om te beschouwen of het bedrijvenbestand nog aansluit bij de daadwerkelijk situatie. Ervaringen uit de regio laten zien dat het meldgedrag van bedrijven vaak te wensen over laat. Om een volledig beeld van de activiteiten die plaatsvinden op het bedrijventerrein te Middenbeemster wordt in 2019 een integrale actualisatie van het bedrijvenbestand uitgevoerd.

 

4.2 Edam-Volendam

ODIJ geeft voor de gemeente Edam-Volendam uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  op verzoek overige milieutaken en beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Onder het basistakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed).

Regulering, toezicht en handhaving

Fardem Packaging is gevraagd om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat deze in 2019 zal worden ingediend.

 

Geurklachten over visverwerkende bedrijven maken dat hierop focus ligt in 2019.

 

Zoals elk jaar gebruikelijk controleert ODIJ de kermissen van Edam en Volendam. Voor de kermis worden alle muziekinstallaties ingemeten en tijdens de kermis wordt gecontroleerd of de geluidsnormen niet worden overschreden.

Advisering

Onderzoek ondergrond in relatie tot de bovengrond. Deltares ondersteunt de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland bij het in kaart brengen van de bodem in relatie tot maatschappelijke opgaven. Dit deel vormt belangrijke input voor de omgevingsvisie.

 

4.3 Landsmeer

ODIJ geeft voor de gemeente Landsmeer uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  toezicht en handhaving Drank- en Horecawet;

 • -

  toezicht en handhaving Brandveiligheid.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Landsmeer, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie.

Regulering, toezicht en handhaving

Er worden gerichte integrale handhavingsacties uitgevoerd naar aanleiding van het ambtelijke handhavingsoverleg, waarbij 1 van de handhavingspartners risicovolle situaties inbrengt. Dit komt gemiddeld twee keer per jaar voor.

 

Welcome to the future is een jaarlijks terugkerend evenement. In 2019 wordt het festival uitgebreid in dagen, inclusief een mogelijkheid tot overnachten op een camping op het evenemententerrein. ODIJ bereidt de omgevingsvergunning milieu, brandveiligheid voor. Tijdens het festival houdt ODIJ toezicht op naleving van de vergunning.

Advisering

Onderzoek Deltares

Onderzoek ondergrond in relatie tot de bovengrond. Deltares ondersteunt de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland bij het in kaart brengen van de bodem in relatie tot maatschappelijke opgaven. Dit deel vormt belangrijke input voor de omgevingsvisie.

Diffuus lood

In 2018 en 2019 wordt bodemonderzoek uitgevoerd naar verdachte locaties met diffuus loodverontreiniging. Het bodemonderzoek moet duidelijkheid geven wat de concentratie lood in de bodem is en of er aanvullende maatregelen moet worden genomen.

Gevelisolatie

Saneringsprojecten in verband met wegverkeerslawaai betreffen:

 • -

  gevelisolatie 27 woningen Noordeinde en Zuideinde.

Programma’s en projecten

In 2019 wordt invulling gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie 2018-2024 van de gemeente Landsmeer en worden onder meer collectieve inkoopacties, de duurzame huizenroute en duurzaamheidslessen op scholen verzorgd.

Brandveiligheid

Project basisscholen en zorginstellingen

Naar aanleiding van diverse geconstateerde overtredingen op het gebied van brandveiligheid wordt in 2019 een toezichts- en handhavingsproject uitgevoerd bij basisscholen en zorginstellingen. Voorafgaand wordt een factsheet ontwikkeld met de meest voorkomende overtredingen op het gebied van brandveiligheid. Door aan de voorkant te informeren en de scholen en zorginstellingen bewust te maken van regelgeving.

Drank- en Horecawet

In het kader van de Drank- en horecawet worden de horeca lokaliteiten in 2019 bezocht door omgevingsdienst IJmond. De indieningsvereisten en de controles bij de para-commerciële bedrijven worden in de dagperiode uitgevoerd. De leeftijdsinspecties bij commerciële horecabedrijven vinden in de avond- en nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden door BOA's integraal uitgevoerd, ook aspecten op het gebied van brandveiligheid en milieu worden meegenomen.

 

4.4 Oostzaan

ODIJ geeft voor de gemeente Oostzaan uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  toezicht en handhaving Drank- en Horecawet;

 • -

  toezicht en handhaving Wabo/BWT.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Oostzaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie. Onder toezicht op de Wabo vallen onder meer RO- en bouw- en woningtoezicht.

Regulering, toezicht en handhaving

Ter finale afronding van het Project geurverordening Oostzaan worden de laatste veehouderijen in overeenstemming met de geurafstanden uit de geurverordening gebracht.

 

Er vinden jaarlijks in Oostzaan meerdere evenementen plaats. ODIJ adviseert op de evenementenvergunningen en houdt toezicht op brandveiligheids- en milieuaspecten van de vergunningen.

Advisering

ODIJ laat namens gemeente Oostzaan luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren op vastgestelde locaties binnen de gemeentegrenzen. De metingen geven concreet inzicht in de luchtkwaliteit en worden vergeleken met de gegevens van de monitoringstool uit het NSL.

Brandveiligheid

Project basisscholen en zorginstellingen

In 2019 wordt gestart met een project om de bewustwording en naleving van voorschriften met betrekking tot brandveiligheid te verbeteren bij basisscholen/ zorginstellingen. Omgevingsdienst IJmond gaat een factsheet samenstellen met meest voorkomende overtredingen brandveiligheid om de bewustwording bij de basisscholen en zorginstellingen te vergroten.

Brandveilige gevelbekleding

Naar aanleiding van een brand in Engeland waarbij de wanden van een woongebouw waren bekleed met brandbare materialen wordt onderzocht of binnen de gemeente Oostzaan ook dergelijke materialen zijn aangebracht waardoor een brandonveilige situatie kan ontstaan. Omgevingsdienst IJmond gaat onderzoeken of er verdachte gevels aanwezig zijn en/of de toegepast materialen voldoen aan de gestelde eisen.

Drank- en Horecawet

In het kader van de Drank- en horecawet worden de horeca lokaliteiten in 2019 bezocht door Omgevingsdienst IJmond. De indieningsvereisten en de controles bij de para-commerciële bedrijven worden in de dagperiode uitgevoerd. De leeftijdsinspecties bij commerciële horecabedrijven vinden in de avond- en nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden door BOA's integraal uitgevoerd, ook aspecten op het gebied van brandveiligheid en milieu worden meegenomen.

Programma’s en projecten

In 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017-2019 van de gemeente Oostzaan. Waaronder de Duurzame Huizenroute, collectieve inkoop acties en verduurzamen maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed.

 

4.5 Purmerend

ODIJ geeft voor de gemeente Purmerend uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket.

Onder het basistakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed).

Regulering, toezicht en handhaving

De vrijkomende afvalstoffen bij garagebedrijven worden in 2019 in kaart gebracht.

 

De Warmtecentrale Purmerend is voornemens om een tweede centrale bij te plaatsen. In 2019 zal waarschijnlijk een aanvraag Omgevingsvergunning milieu worden ingediend.

 

4.6 Waterland

ODIJ geeft voor de gemeente Waterland uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het milieutakenpakket, exclusief toezicht en handhaving op het gebied van bedrijven die niet onder het basistakenpakket vallen en beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken.

Regulering, toezicht en handhaving

Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats. ODIJ adviseert op de milieuparagraaf van de evenemtenvergunning en houdt toezicht op de geluidsaspecten van de evenemtenvergunning.

 

In 2019 wordt onderzocht of bij aanvang van bodembedreigende activiteiten bij RUD- bedrijven ook daadwerkelijk een nul-situatie bodemonderzoek is uitgevoerd en of het bestaande onderzoek nog actueel is. Dit vormt belanrijke input voor ons bedrijfprocessensysteem en behouden wij goed zicht op de bodembedreigende activiteiten bij bedrijfsmatige activiteiten binnen de gemeente.

Advisering

Galgeriet

Transformatie van Galgeriet (transfomatie van bedrijventerrein naar woningbouw in de gemeente Waterland (Monnickendam). ODIJ adviseert op de milieu-aspecten.

Onderzoek Deltares

Bodem: Onderzoek ondergrond in relatie tot de bovengrond. Deltares ondersteunt de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland bij het in kaart brengen van de bodem in relatie tot maatschappelijke opgaven. Dit deel vormt belangrijke input voor de omgevingsvisie.

 

4.7 Wormerland

ODIJ geeft voor de gemeente Wormerland uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  het volledige milieutakenpakket, inclusief beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

 • -

  toezicht en handhaving Drank- en Horecawet;

 • -

  toezicht en handhaving Wabo/BWT.

Onder het basis- en milieutakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, (asbest)sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) en milieu-advisering op het gebied van geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid en lucht onder meer bij ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen, informatieverzoeken. ODIJ geeft daarnaast uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid van Wormerland bijvoorbeeld met betrekking tot de energietransitie, verduurzaming van de gebouwde omgeving en opwekking van hernieuwbare energie. Onder toezicht op de Wabo vallen onder meer RO- en bouw- en woningtoezicht.

Regulering, toezicht en handhaving

Olam heeft in 2018 een aanvraag voor een revisievergunning ingediend waarbij op termijn invulling wordt gegeven aan de best beschikbare techniek om de huidige emissies te verminderen. De huidige discussie over het afkoppelen van aardgas, heeft invloed op de te treffen maatregelen. Het blijkt dat het reguleren daarvan niet heel eenvoudig is. In 2019 verwachten wij zowel maatwerk voor het onderdeel emissies naar de lucht te hebben afgegeven als een nieuwe omgevingsvergunning milieu.

Evenementen

Er vinden jaarlijks in Wormerland meerdere evenementen plaats. ODIJ adviseert op de evenementenvergunningen en houdt toezicht op brandveiligheids- en milieuaspecten van de vergunningen.

Advisering

De locaties van de voormalige basisschool en de voormalige boerderij van Natuurmonumenten aan de Sluisstraat te Oostknollendam worden ontwikkeld voor woningbouw. Ten behoeve van deze ontwikkeling zal in 2019 een bodemsanering worden uitgevoerd. In 2018 is door gemeente in samenwerking met de Omgevingsdienst een subsidie aangevraagd en ontvangen om een om een deel van de kosten voor bodemsanering ten laste van deze subsidie te brengen.

Programma’s en projecten

Pilot Omgevingswet

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte de Engewormer, gemeente Wormerland, transformatie van een weidegebied naar een weidevogelgebied met andere /nevenactiviteiten. ODIJ adviseert op de milieu-aspecten.

 

In 2019 wordt verder uitvoering gegeven aan de projecten in de Nota Duurzaamheid 2017-2020. Waaronder de Duurzame Huizenroute, collectieve inkoop acties en verduurzamen maatschappelijk en gemeentelijkvastgoed (waaronder zwembad het Zwet).

Wabo/BWT

ODIJ onderzoekt of ten aanzien van de verleende omgevingsvergunningen voor activiteit bouw ook daadwerkelijk de bouwactiviteiten zijn gestart. Indien dit niet het geval is, dan wordt in overleg met de gemeente bepaald of de vergunning wordt ingetrokken. Verder wordt buurtonderzoek gedaan naar illegale bouwwerkzaamheden.

Brandveiligheid

Project basisscholen en zorginstellingen

In 2019 wordt gestart met een project om de bewustwording en naleving van voorschriften met betrekking tot brandveiligheid te verbeteren bij basisscholen/ zorginstellingen. Omgevingsdienst IJmond gaat een factsheet samenstellen met meest voorkomende overtredingen brandveiligheid om de bewustwording bij de basisscholen en zorginstellingen te vergroten.

Brandveilige gevelbekleding

Naar aanleiding van een brand in Engeland waarbij de wanden van een woongebouw waren bekleed met brandbare materialen wordt onderzocht of binnen de gemeente Oostzaan ook dergelijke materialen zijn aangebracht waardoor een brandonveilige situatie kan ontstaan. Omgevingsdienst IJmond gaat onderzoeken of er verdachte gevels aanwezig zijn en/of de toegepast materialen voldoen aan de gestelde eisen.

Drank- en Horecawet

In het kader van de Drank- en horecawet worden de horeca lokaliteiten in 2019 bezocht door Omgevingsdienst IJmond. De indieningsvereisten en de controles bij de para-commerciële bedrijven worden in de dagperiode uitgevoerd. De leeftijdsinspecties bij commerciële horecabedrijven vinden in de avond- en nachturen plaats. De leeftijdsinspecties worden door BOA's integraal uitgevoerd, ook aspecten op het gebied van brandveiligheid en milieu worden meegenomen.

5. Provincie Noord-Holland

ODIJ geeft voor Provincie Noord-Holland uitvoering aan de volgende takenpakketten:

 • -

  het basistakenpakket;

 • -

  vergunningverlening Wet bodembescherming;

 • -

  handhaving bij provinciale monumenten (op verzoek).

Onder het basistakenpakket vallen onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving bij provinciale bedrijven en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed). Indien daartoe aanleiding bestaat, kan Provincie Noord-Holland daarnaast een beroep doen op ODIJ wanneer er overtredingen zijn geconstateerd van de provinciale monumentenverordening.

Inrichtinggebonden VTH-taken

Het aantal inrichtingen dat onder provinciaal bevoegd gezag valt en waarvoor ODIJ de VTH-taken uitvoert kan fluctueren door veranderingen in wet- en regelgeving, danwel de activiteiten die bij inrichtingen worden uitgevoerd. Per 1 januari 2019 voert ODIJ namens Provincie Noord-Holland de VTH-taken in ieder geval bij de volgende inrichtingen (niet zijnde BRZO of RIE-4) uit.

Kras Recycling BV

Voor 2019 geen bijzonderheden te verwachten. Het bedrijf zal in het kader van de jaarlijkse milieucontrole opnieuw worden bezocht.

Averijhaven

De Averijhaven is in afwachting van de ontmanteling om het lichteren te verplaatsen naar deze haven.

Riwald

Voor het bedrijf is de BIBOB positief afgerond in oktober 2018. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt aangepast, omdat binnen het bedrijf wijzigingen hebben plaatgevonden. De aanvraag voor omgevingsvergunning milieu wordt in januari 2019 opgepakt.

Spaarnelanden NV

Voor 2019 geen bijzonderheden te verwachten. Het bedrijf zal in het kader van de jaarlijkse milieucontrole opnieuw worden bezocht.

Braam

Braam heeft een plan van aanpak overlegd om alle overtredingen te beëindigen. ODIJ is niet akkoord gegaan met het plan van aanpak. Een nieuw plan van aanpak dient eind december 2018 te zijn aangeleverd. Het opgestarte handhavingstraject loopt door in 2019.

Treffers

Hier loopt een handhavingstraject door vanuit 2018.

VTH-taken Wet bodembescherming

ODIJ voert namens provincie Noord-Holland de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken in het kader van de Wet bodembescherming uit. Dit wordt gedaan voor het grondgebied van de gemeenten waar ODIJ voor werkt, exclusief gemeente Haarlem en de BRZO- en RIE-4-inrichtingen in het werkgebied van ODIJ. Toezicht en handhaving bij spoedlocaties is bij RUDNHN belegd.

 

Concreet omvat de vergunningverleningstaak:

 • Vergunningverleningstaken Wet Bodembescherming (Wbb) inclusief spoedlocaties, meldingen Wbb en BUS-meldingen;

 • Inschrijven in het kadaster van relevante besluiten Wbb en BUS;

 • Afhandelingen meldingen Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) bij provinciale inrichtingen binnen het gebied van ODIJ;

 • Het beheren van het bodeminformatiesysteem (BIS).

Een overzicht van de locaties volgt hierna:

 

Spoedlocaties humaan 

IJmuiden - Koningsplein 24

PNH is in onderhandeling met private partij over risicodragende afkoop. Waarschijnlijk wordt in 2019 een nieuw saneringsplan ter beoordeling ingediend.

Landsmeer - Kanaalweg 29

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Oostzaan - Noordeinde 68

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Landsmeer - Noordeinde 113-115

Definitief evaluatierapport en nazorgplan ingediend en beschikt. Toezicht op nazorg.

Marken - Havenbuurt 28-29

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Spoedlocaties vanwege verspreiding 

Beverwijk - Parallelweg 43

Beverwijk - Wijkermeerweg

Beverwijk - Randweg (RWZI)

Beverwijk - Wijkermeerweg ong

PNH rond aanvullend onderzoek af, ODIJ is betrokken en op de hoogte van het onderzoek en het nadenken over het vervolg. Kan leiden tot 5 beschikkingaanvragen of een traject wat leidt tot gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Heemstede - Blekersvaartweg 41-51

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

IJmuiden - Zeeweg 263

Bronsanering in 2018 afgerond, de pluimmonitoring is in 2018 opgestart, geen aanvullende inspanningen verwacht.

Zandvoort - Grote Krocht/Louis Davidscarree

Onderzoek naar omvang loopt. Begin 2019 wordt het saneringsplan beoordeeld.

Landsmeer - Ilperveld

PNH en HHNK voeren aanvullend onderzoek uit. Evaluatie kan waarschijnlijk worden beschikt in 2018.

IJmuiden - Zuiderkruisstraat 52

Locatie is afgerond, geen bijzonderheden verwacht.

Door Bodemzorg overgenomen nazorglocaties 

Oostzaan - Doktersbuurt

Heemskerk - Kerklaan

Uitgeest - Galvano

IJmuiden - Tussenbeeksweg

Wormer - vm. gasfabrieksterrein

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitoringsraporten.

Monitoringslocaties 

IJmuiden - Rivierenbuurt

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitoring.

Beverwijk - Zeestraat 50 e.o.

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitoring.

Beverwijk - Aagtenpark

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitoring.

Beverwijk - Breestraat 89

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitoring.

Heemskerk - Kerkstraat 10

Geen aanvullende inspanningen VG verwacht, behoudens (reguliere) beoordeling monitoring.

Vanuit bodemtoezicht worden in 2019 de volgende activiteiten verricht:

 

Toezicht Wbb:

 • -

  BUS Tu 5 dagen

 • -

  BUS Tu 5 weken

 • -

  BUS Mobiel

 • -

  BUS Immobiel

 • -

  Saneringsplan

 • -

  Calamiteiten (nieuw geval/ongewoon voorval)

Toezicht Bbk:

 • -

  Toepassen bouwstoffen

 • -

  Toepassen grond en baggerspecie

Vrije veld inspectie:

 • -

  Opsporing niet gemelde Wbb

 • -

  Opsporing niet gemelde Bbk

Nazorg:

 • -

  72 locaties van de 359 locaties komen in aanmerking voor de periodieke controle.

Diffuus lood bij speeltuinen

In veel stedelijke gebieden is door eeuwenlang gebruik lood in de bodem terecht gekomen. In 2016 publiceerde RIVM een rapport waarin zij concludeert dat blootstelling aan lood in de bodem bij jonge kinderen (in de leeftijd van 0 tot 6 jaar) al bij geringe hoeveelheden effect heeft op de hersenontwikkeling. In november 2018 heeft de provincie op deze plekken nader onderzoek gestart dat doorloopt tot april 2019. De rapporten hiervan worden door ODIJ beoordeeld. Op basis hiervan wordt bepaald of er maatregelen nodig zijn om kale plekken in de bodem beter af te schermen.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Op landelijk niveau is besloten te komen tot een programmatische aanpak van zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen. ZZS zijn stoffen die zijn geclassificeerd als schadelijk voor mens en milieu. Het streven is deze stoffen uit de leefomgeving te weren. ODIJ start in 2019 in samenwerking met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Rijkswaterstaat aan de inventarisatie van de uitstoot naar lucht en water van ZZS door provinciale bedrijven. Hiervoor is een provinciebreed plan van aanpak opgesteld. ODIJ volgt de fasering die hierin is aangebracht. Uiterlijk in 2021 moet de inventarisatie en een plan van aanpak ten aanzien van ZZS (hoe gaan we met de ZZS-emitterende bedrijven om) gereed zijn.

Monumenten

Provincie Noord-Holland kent een aantal provinciale monumenten die zijn opgenomen op de provinciale monumentenlijst. In voorkomende gevallen wordt door Provincie Noord-Holland geconstateerd dat de betreffende monumenten niet conform de provinciale monumentenverordening worden beheerd of er aanpassingen zijn of worden gedaan die daarmee niet in overeenstemming zijn. Indien een goed gesprek niet tot een oplossing leidt, kan ODIJ door Provincie Noord-Holland ingezet worden om tot handhaving over te gaan.

6. Doorvertaling Beleidskader VTH 2019-2022

In het Beleidskader VTH 2019-2022 Omgevingsdienst IJmond zijn meerjarige doelen op het gebied van VTH met betrekking tot de fysieke leefomgeving vastgelegd. In dit uitvoeringsprogramma zijn deze doelen concreet ingevuld met activiteiten. Hieronder is samengevat weergegeven op welke wijze invulling is gegeven aan de prioriteiten uit het Beleidskader VTH 2019-2022.

 

Beleidskader VTH 2019-2022

Doel

Uitvoeringsprogramma 2019

Asbest(daken)

Het tot een minimum beperken van het aantal illegale asbestsaneringen, asbestdumpingen en asbestbranden middels een proactieve aanpak in samenspraak met de relevante ketenpartners (o.a. veiligheidsregio’s) en andere instanties (banken, verzekeringstellingen, brancheorganisaties.

In 2019 wordt met gemeenten en andere belanghebbende organisaties bepaald welke strategie en handelswijze gehanteerd wordt bij de asbestdakenproblematiek. Informeren is daarbij de eerste stap. Vanuit de toezichtkant wordt toegezien op de conforme verwijdering van asbestdaken en het voorkomen van illegale saneringen en dumpingen.

Bodem

Het voorkomen van nieuwe bodemverontreinigingen, bevorderen van herstel of beheersing van aanwezige bodemverontreinigingen en het zorgdragen voor een correcte overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten.

Concreet worden de volgende activiteiten verricht ter bescherming en verbetering van de kwaliteit van de bodem en ondergrond:

• Toezicht Wbb en Bbk

• Vrije veld inspecties (illegale ontgravingen/saneringen)

• Toezicht op nazorglocaties

• Warme overdracht bodemtaken (Pilot de Pijp, Beverwijk)

• Toetsen van onderzoeken m.b.t. diffuus lood bij speeltuinen en over de opvolging hiervan adviseren en begeleiden

• Onderzoeken ondergrond Deltares

• Verscherpt toezicht nulsituatieonderzoek (Waterland)

• Onderzoek aanscherping bodembeleid Heemstede

Ketens grond, asbest, elektronica, metaal

Het voorkomen van verontreiniging van lucht, bodem en water door niet-normconforme omgang met risicovolle afvalstromen.

In dit kader wordt uitvoering gegeven aan:

• Ketentoezicht (reguliere inspecties, administratieve controles en vrijeveld inspecties)

• Controles op grond van de gegevens vanuit het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen met betrekking tot WEELABEX

• Landelijke asbestkamer

Risicoactiviteiten

Het voorkomen van incidenten en ongewone voorvallen door het verzekeren van een juiste regulering van activiteiten met gevaarlijke en risicovolle stoffen, specifiek opslagen van gevaarlijke stoffen, LPG-tankstations en ammoniakkoelinstallaties.

In dit kader wordt uitvoering gegeven aan:

• Actualiteit van het regelgevend kader (vergunning/maatwerk)

• Jaarlijks toezicht risicovolle type C-inrichtingen (tenzij grond voor andere frequentie)

• Afstemming VRK

Net niet Bevi-bedrijven

 

Het voorkomen van incidenten en ongewone voorvallen door het verzekeren van een juiste regulering van activiteiten met gevaarlijke en risicovolle stoffen bij bedrijven die net onder de ondergrens van het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen.

In dit kader wordt uitvoering gegeven aan:

• Actualiteit van het regelgevend kader (vergunning/maatwerk)

• Hogere prioritering in toezichtsfrequentie

• Afstemming VRK

Legionella

Het voorkomen van incidenten en ongewone voorvallen, specifiek het risico op legionella-uitbraak, vanwege onjuist onderhoud aan natte koeltorens en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Op basis van bestaand overzicht van de in het werkgebied aanwezige installaties worden deze extra geïnspecteerd op de factoren die mogelijk een risico opleveren m.b.t. legionella-uitbraak. Daarnaast wordt het onderzoek van RIVM in dit kader afgewacht.

Verduurzaming

Het bevorderen en waar nodig afdwingen van verduurzamingsmaatregelen bij bedrijven.

Met betrekking tot verduurzaming worden verschillende activiteiten uitgevoerd:

• Toezicht en handhaving 2.15 Wm, informatieplicht erkende maatregelen en Energy Efficiency Directive;

• Plaatsing en opvolging dataloggers;

• GreenBiz-activiteiten op bedrijventerreinen

• Uitrol potentieelscan i.s.m. TNO.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Het weren van ZZS uit de leefomgeving, omdat dit stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

ODIJ start in 2019 in samenwerking met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Rijkswaterstaat aan de inventarisatie van de uitstoot naar lucht en water van ZZS door provinciale bedrijven. Hiervoor is een provinciebreed plan van aanpak opgesteld. ODIJ volgt de fasering die hierin is aangebracht. Uiterlijk in 2021 moet de inventarisatie en een plan van aanpak ten aanzien van ZZS (hoe gaan we met de ZZS-emitterende bedrijven om) gereed zijn. Ook voor de overige bedrijven in het werkgebied van ODIJ die onder gemeentelijke bevoegd gezag vallen wordt een plan van aanpak opgesteld.

Ondermijning

Het voorkomen en tegengaan van ondermijnende activiteiten door informatievergaring en -deling met handhavingspartners zoals justitie, politie, douane en Belastingdienst.

• Deelname aan verschillende RIEC- en LIEC-activiteiten.

• Uitwisselen van informatie over (mogelijk) ondermijnende activiteiten.