Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2019 gemeente Heemstede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2019 gemeente Heemstede
CiteertitelUitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2019 gemeente Heemstede
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heemstede/CVDR448883/CVDR448883_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201901-01-2020Nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-104099

714883

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2019 gemeente Heemstede

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

 

Heemstede, februari 2019

 

Inleiding

In de Re-integratieverordening is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een uitvoeringsplan opstelt. Hierin wordt vastgelegd welke ondersteunende voorzieningen zij aan biedt. In dit “uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid” presenteren wij onze plannen voor de re-integratie en participatie van onze klanten in het nieuwe jaar.

Doelstelling

Het belangrijkste doel is dat uitkeringsgerechtigden zo snel als mogelijk in de samenleving gaan participeren. Bij voorkeur door middel van werk. De gemeente heeft de taak om te ondersteunen bij het vinden van werk en zo nodig voorzieningen aan te bieden die de stap naar werk mogelijk maken. Deze voorzieningen zijn beschreven in de Re-integratieverordening.

Aanbesteding

Om deze voorzieningen uit te voeren maakt de Intergemeentelijke afdeling sociale zaken, verder te noemen IASZ gebruikt van re-integratiepartners. De overeenkomsten met drie van onze partners eindigen op 31-12-2019. Dit jaar wordt het budget voor externe inkoop daarom in de markt gezet, waarbij een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd.

 

In hoofdstuk 1 worden de uitgangspunten van ons beleid beschreven. Regionale afspraken spelen daarbij een rol. In hoofdstuk 2 gaan we in op de uitvoering en de verdeling van de verschillende doelgroepen waarvoor re-integratie instrumenten worden ingezet. In hoofdstuk 3 wordt het budget wat beschikbaar is in de gemeentebegroting verdeeld onder de verschillende instrumenten en voorzieningen.

1. Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten vormen de basis voor ons re-integratiebeleid 2019.

Uitstroom naar betaald werk

Het doel van het huidige beleid is om zoveel mogelijk klanten uit te laten stromen naar betaald werk. Werk leidt namelijk tot economische zelfstandigheid en participatie in de samenleving. Het stimuleert de eigenwaarde en de zelfontplooiing van mensen. Van een persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Heemstede wordt verwacht dat deze actief meedoet in de maatschappij, bij voorkeur door werk. ‘Meedoen’ is belangrijk maar betaald werk staat voorop. Parttime arbeid wordt actief gestimuleerd. Een onderdeel hiervan is het beschikbaar stellen van premies voor het verrichten van parttime arbeid na afloop van de wettelijke vrijlatingstermijn. Of verhoging van deze premies wenselijk is wordt dit jaar verder onderzocht.

Participeren naar vermogen

De gemeente Heemstede ziet graag dat iedereen actief meedoet in de maatschappij.

Blijkt betaald werk (nog) niet haalbaar willen wij graag dat uitkeringsgerechtigden toch participeren naar vermogen; dat wil zeggen meedoen in de samenleving door bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg (tegenprestatie). Tenminste één keer per jaar wordt door de consulenten van de IASZ in overleg met de klanten gekeken of het vrijwilligerswerk dat wordt verricht, mogelijkheden biedt om de arbeidsmarkt te betreden en alsnog een re-integratietraject te starten.

Integratie en participatie van statushouders

De statushouders die in de gemeente zijn komen wonen moeten zo snel als mogelijk kunnen participeren in onze samenleving. Afgelopen jaar hebben we gezien dat 50% van de statushouders die zijn ingestroomd in de uitkering in 2016-2017 en 2018 al de eerste stappen hebben gezet.

 

Instroom

74

 

 

Uitstroom naar werk

11

Part-time werk

11

Uitstroom scholing

2

Scholings m.b.v. uitkering

4

Stage/vrijwilligerswerk

12

 

De medewerkers van de IASZ zijn bijgeschoold over de problematiek rond met name Syriërs en Eritreeërs en hebben handvatten gekregen over hoe hier mee om te gaan. Voor 2019 staan er nog een aantal trainingen op het programma om samen in de keten met WMO, Jeugd en Participatiewet deze doelgroep goed te leren kennen en te begeleiden.

Duidelijk is wel dat personen uit deze doelgroep arbeidsintensiever zijn voor het IASZ-personeel.

De krapte op de huidige arbeidsmarkt voor MBO personeel maakt het voor statushouders mogelijk in verschillende beroepsgroepen in te stromen.

Hiervoor is er een contract met het Nova college gesloten voor voorschakeltrajecten die voorbereiden op het MBO onderwijs. Ook worden in de regio diverse opleidingen met baangarantie aangeboden waar statushouders al in een vroeg stadium kunnen instromen (BBL); bijvoorbeeld in de Zorg en in de Metaal). De statushouders die niet naar school kunnen plaatsen we bij onze bestaande re-integratiepartners, Startbaan, Agros en Pasmatch. Startbaan is met haar jobcoaches sterk in maatwerk voor de hoger opgeleide statushouders. Agros kan de statushouders plaatsen bij reguliere werkgevers en Pasmatch werkt met taalstages en werkstages aan taal -en werknemersvaardigheden met de groep die hier nog niet aan toe is.

De bemiddeling van deze doelgroep zal in 2019 een groot beslag leggen op de beschikbare re-integratie middelen.

Meedoen met een arbeidsbeperking

Heemstede telt 35 inwoners in het doelgroepregister voor wie de begeleiding een taak is van de gemeente. Dit is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Zij komen in aanmerking voor loonkostensubsidie en extra begeleiding. Wij hebben iedereen in het doelgroepregister in beeld. Al deze mensen hebben een voorziening of werk. Een kleine groep is in loondienst (soms volgens de banenafspraak) en de rest gaat naar school of volgt een ander traject. Van de 35 inwoners in het doelgroepenregister vallen er 18 in de doelgroep jongeren (t/m 27 jaar).

 

Om personen uit het doelgroepregister aan een baan te helpen kunnen instrumenten ingezet worden zoals een loonwaardemeting, begeleiding op de werkvloer (jobcoaching), aanpassing van de werkplek etc. Deze instrumenten zijn opgenomen in de Participatiewet en de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017. De loonkostensubsidie is ook een instrument. Deze wordt betaald uit het BUIG-budget.

Het vinden en behouden van werk (met ondersteuning) is het belangrijkste doel maar als dat niet mogelijk is dan wordt er gezocht naar andere mogelijkheden voor participatie, zoals vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding.

Regionale arbeidsmarktagenda

Gemeenten en UWV hebben in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond een regionale arbeidsmarktanalyse opgesteld. Naar aanleiding daarvan zijn ambities geformuleerd voor een regionale arbeidsmarktagenda. In 2019 worden de ambities van de regionale arbeidsmarktagenda in samenwerking met de regionale partners en werkgevers verder uitgewerkt. Hierbij worden bestaande initiatieven en projecten in de regio geïnventariseerd en op elkaar afgestemd. Vervolgens wordt onderzocht op welke vlakken versterking nodig is voor het realiseren van de ambities en hoe dit ingevuld kan worden. Eventuele nieuwe initiatieven worden lopende het jaar als Pilot onder maatwerk uitgevoerd. Een van de initiatieven is om het Werkgeverservicepunt (WSP) te stimuleren nog meer in te zetten op het matchen van werkgevers met onder andere werkzoekenden uit het doelgroepenregister, statushouders en oudere werklozen. Dit sluit aan bij het Koersplan “Hier zijn wij van“ van het WSP. Het WSP is een samenwerkingsverband tussen het UWV, Pasmatch en IJmond Werkt!

2. Uitvoering re-integratiebeleid

Voor wie?

De instrumenten die de IASZ inzet om mensen te bemiddelen naar arbeid zijn divers. Deze worden afgestemd op de doelgroep die een uitkering heeft en bemiddelbaar is naar werk. Niet alle cliënten die een uitkering levensonderhoud ontvangen zijn bemiddelbaar naar werk. In onderstaand overzicht kunt u zien wat de potentiele doelgroep is voor re-integratie in 2019.

 

Aantal bijstandsontvangers (01-02-2019)

289

 

 

Ontheffing volledig en duurzaam

22

Tijdelijke ontheffing arbeidsverplichting

54

Verblijvend in een WLZ instelling

5

 

 

Te bemiddelen groep

208

 

 

Personen > 50 jaar

69

Personen met een niet NL nationaliteit

91

Personen < 27 jaar (jongeren)

23

Personen > 5 jaar in de bijstand

40

Werkwijze IASZ

Snelle activering en uitstroom naar werk

Klanten die afhankelijk worden van een bijstandsuitkering worden zo vroeg mogelijk geactiveerd richting werk. Op het Werkplein in Haarlem meldt de klant zich voor een uitkering en daar vinden ook de gesprekken plaats tussen de consulenten van de IASZ en de klant. Als iemand ‘job ready’ is worden direct de contacten gelegd met onze re-integratiepartners.

Aparte aanpak voor jongeren tot 27 jaar

Voor jongeren tot 27 jaar geldt een wettelijke zoektijd van vier weken. Deze jongeren worden tijdens de zoekperiode begeleid door het Leerplein. Binnen het Leerplein is het Regionaal Meld-en Coördinatiepunt (RMC) werkzaam. Zij onderzoeken of scholing mogelijk is. Jongeren die na vier weken nog geen baan hebben gevonden en niet in aanmerking komen voor scholing kunnen een aanvraag voor een uitkering indienen.

Als er bij een jongere sprake is van een arbeidsbeperking wordt er tijdens de wettelijke zoektijd van 4 weken een aanvraag ‘beoordeling arbeidsvermogen’ aangevraagd bij het UWV.

 

Statushouders, klanten met psychische klachten en personen woonachtig in een instelling hoeven zich niet te melden op het Werkplein in Haarlem. Het intake-gesprek wordt door de IASZ-consulenten gevoerd het gemeentehuis in Heemstede.

Regierol consulenten

De consulenten van de IASZ hebben de regie op de begeleiding van de klant naar werk.

De consulenten vormen zich een beeld van de klant op basis van scholing, werkervaring, medische beperkingen of andere omstandigheden die mogelijk de toegang tot de arbeidsmarkt belemmeren, maar vooral van de mogelijkheden van de klant. Op basis van de beschikbare informatie wordt een ‘plan van aanpak gericht op arbeidsinschakeling’ gemaakt. Als de verwachting is dat een klant snel weer aan het werk kan, ligt het voor de hand dat de consulent zelf de voortgang van de re-integratie bewaakt. Is de verwachting dat de klant op weg naar werk meer ondersteuning nodig heeft, dan maakt de consulent een inschatting van de benodigde re-integratievoorziening en regelt dit. Bij klanten die weinig tot geen uitzicht hebben op betaald werk, zoekt de consulent naar andere vormen van maatschappelijke participatie en biedt de consulent ondersteuning op het gebied van inkomensondersteunende regelingen.

Doelgroepenbeleid

Omdat niet alle klanten direct bemiddelbaar zijn, maakt de IASZ onderscheid tussen verschillende groepen werkzoekenden en de re-integratieactiviteiten die de IASZ in 2019 voor deze groepen wil inzetten.

 

Werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt

 

Deze groep klanten is in principe voldoende geschoold, heeft werkervaring en wordt daarom als kansrijk en direct bemiddelbaar op de arbeidsmarkt gezien.

Eigen bemiddeling door consulenten

Indien de verwachting is dat een klant snel weer aan het werk kan, neemt de consulent zelf de bemiddeling naar werk ter hand en bewaakt de voortgang van het traject. De werkzaamheden van de consulent zijn dan het voeren van motiveringsgesprekken, het praten over de redenen van afwijzingen door werkgevers, het aanpassen/bijwerken van een curriculum vitae, het geven van tips inzake de regionale werkgelegenheid en het controleren of de klant de gemaakte afspraken houdt. Consulenten hebben toegang tot de vacatures bij het Werkgeversservicepunt en begeleiden klant naar banenmarkten.

Klanten die als ZZP-er al vergevorderd zijn met hun plannen of tijdelijke ondersteuning nodig hebben worden beoordeeld volgens de regels van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Een starterslening of ondersteuning zijn instrumenten die ingezet kunnen worden.

 

Als er meer ondersteuning nodig is, dan kunnen de consulenten voor bovengenoemde groep klanten de volgende voorzieningen inzetten.

Bemiddeling naar werk door Agros

Als bij aanvang van de procedure op het Werkplein niet direct een match naar werk heeft kunnen plaatsvinden, wordt gekeken hoe dit later wel kan worden gerealiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met de re-integratiepartner Agros. Er zijn met Agros afspraken gemaakt voor deze bemiddeling. In de praktijk blijkt dat Agros vaak over een concreet aanbod van banen beschikt die zij de klant kan aanbieden. Door het bieden van een bepaald werkaanbod, wordt ook de eigen kracht van klanten gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar werk. Voor 2018 waren de resultaten van deze aanpak goed. Agros heeft van de in traject genomen klanten meer dan 55% naar een baan weten te bemiddelen. In 2019 wordt de samenwerking voort gezet.

Bemiddeling naar werk door Pasmatch

De IASZ heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met Pasmatch. Dit traject is geschikt voor personen die beschikken over een voldoende opleidingsniveau en werkervaring, maar toch nog wat persoonlijke begeleiding nodig hebben. Pasmatch brengt door middel van een assessment de kwaliteiten van de klant in beeld en beschikt over diverse instrumenten die kunnen worden ingezet om de arbeidsmarktsituatie van de klant te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: empowermenttraining, sollicitatietrainingen en de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Met inzet van al deze middelen wordt een klant geschikt gemaakt voor een matching op bestaande vacatures maar ook voor specifieke banen die Pasmatch zelf werft.

Voor deze klanten is voor 2018 een uitstroomdoelstelling afgesproken van ten minste 35%. Deze afspraak is gehaald. In 2019 wordt de samenwerking voort gezet.

 

Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

 

Deze groep is - op de korte termijn - nog niet bemiddelbaar naar een baan of heeft blijvende ondersteuning nodig. De competenties van de klant, zoals opleiding en werkervaring sluiten over het algemeen niet aan op het reguliere banenaanbod. Ook is een gebrek aan taalvaardigheid of Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) een reden waarom klanten niet direct bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt.

 

Voor deze personen kunnen de volgende activiteiten en instrumenten worden ingezet:

Assessment voor statushouders

Om goed de vaardigheden, het niveau en achtergrond van statushouders te screenen is afgelopen twee jaar gebruik gemaakt van het instrument InCheck van L&D Support. Dit geeft een goed handvat om de mogelijkheden van statushouders naar (vrijwilligers)werk te onderzoeken. Onder andere beroepsrichtingen, competenties en de leerstijl wordt gemeten. Met L&D Support willen wij ook voor 2019 een overeenkomst aangaan voor het afnemen van de metingen.

Scholing

Voor duurzame uitstroom uit de uitkering is het hebben van een diploma een belangrijke pré. Jongeren worden hiervoor begeleid door het Leerplein. Personen boven de 27 jaar zijn afhankelijk van de verschillende branches waarin vakopleidingen worden aangeboden. Ook kunnen ze zelf nog studeren met studiefinanciering tot 30 jaar, of daarna met een leven lang leren krediet.

Bij voldoende motivatie willen we het studeren met behoud van uitkering voor de duur van 1 tot 1,5 jaar toestaan mits de opleiding leidt tot werk. Ook willen we de schakeltrajecten bij Nova college voor statushouders die toe leiden tot een MBO opleiding inzetten.

Taalstage voor statushouders

De taalstage is bedoeld voor statushouders die nog aan het begin van hun inburgering staan. In aanvulling op de Nederlandse lessen die de statushouder krijgt tijdens de inburgering worden extra taallessen verzorgd in conversatievorm. Daarnaast wordt getraind op Nederlands op de werkvloer tijdens de taalstage bij Pasmatch. De statushouders worden gekoppeld aan een loopbaanbegeleider die ze begeleidt. De taalstage duurt zes maanden en is bedoeld als opstap naar werkstage of bemiddeling.

Werkstages

Pasmatch heeft voor de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (maar met potentie) een werkstage ontwikkeld. De werkstage is bedoeld om klanten binnen een periode van maximaal acht maanden klaar te stomen voor ‘bemiddeling naar werk’. Het traject start met een assessment. Als het assessment voldoende vertrouwen geeft, wordt een trajectplan gemaakt, waarbij een empowermenttraining, training arbeidsmarkt oriëntatie, vitaliteitstraining, jobcoaching, workshops en gerichte vakscholing worden verzorgd om de aansluiting te vinden bij ‘bemiddeling naar werk’.

Werkstages statushouders

Pasmatch gaat deze variant op de werkstage ook inzetten als re-integratiemiddel voor statushouders die door de taalachterstand en gebrek aan werknemersvaardig-heden/werkervaring nog niet aan het werk kunnen. De werkstage statushouders bevat dezelfde onderdelen als een gewone werkstage, maar is uitgebreid met de onderdelen: Nederlandse conversatie, Nederlands op de werkvloer en een e-learning voor extra taaltraining. Aandacht voor taaltraining op de werkvloer is een goede aanvulling op de taalcursus die de klant in het kader van de inburgering volgt. Deze stage kan naast het volgen van de inburgering opgestart worden.

Bemiddelingstrajecten Startbaan

Vluchtelingenwerk heeft een dienstenaanbod voor individuele coaching, job coaching en arbeidscoaching. Zij helpen statushouders met het vinden en behouden van passend (vrijwilligers)werk of opleiding. Statushouders worden arbeidsfit gemaakt waarbij betaald werk de voorkeur heeft. Onbetaald werk of werkervaringsplaatsen behoren ook tot de mogelijkheden afhankelijk van de startpositie, competenties en mogelijkheden van de statushouder. Er is sprake van een individueel maatwerktraject van maximaal één jaar. De resultaten zijn zeer goed, 80% van de aanmeldingen bereikt een vooraf gesteld doel wat varieert van scholing tot betaald werk. Bemiddeling heeft soms tijd nodig maar duurzame uitstroom is wel belangrijk.

Op basis van deze resultaten willen we graag voor 2019 doorgaan met dit traject.

Bemiddeling door Agros voor schoolverlaters uit het speciaal onderwijs

Agros heeft een speciaal programma voor schoolverlaters uit het speciaal onderwijs. Zij begeleiden en bemiddelen jongeren naar werk. Werkgevers worden benaderd om deze jongeren een baan aan te bieden, zonder dat loonkostensubsidie noodzakelijk is. De begeleiding is effectief. Voor Heemstede heeft Agros vanaf 2017 4 jongeren in traject genomen. Twee personen zijn geplaatst op werk (zonder loonkostensubsidie). Een persoon is alsnog met een opleiding gestart en één persoon is overgeplaatst naar een ander traject. Daarom wil de IASZ doorgaan met dit project.

Voorzieningen voor de doelgroep banenafspraak

Bijstandsklanten en niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen en opgenomen zijn in het doelgroepenregister, kunnen in aanmerking komen voor de banenafspraak (garantiebanen). Voor werkgevers die inwoners uit de doelgroep banenafspraak aan een baan helpen bestaan specifieke ondersteuningsinstrumenten. In de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond is de ondersteuning voor deze doelgroep zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

 

De plaatsing van inwoners uit de doelgroep baangarantie bij een werkgever brengt voor de gemeente kosten met zich mee. Uit het inkomensdeel (BUIG) worden de kosten voor de loonkostensubsidies betaald. De kosten voor loonwaardebepaling, jobcoaching en werkplekaanpassingen komen ten laste van het re-integratiebudget. Aan de proefplaatsing, uniforme no-risk polis en mobiliteitsbonus zijn voor de gemeente geen extra kosten verbonden.

Het is Netwerken

“Het is Netwerken” is opgericht dóór en vóór werkzoekende 45-plussers in de regio Haarlem. Via twee wekelijkse workshops helpen de deelnemers elkaar om werk te vinden en zijn er sprekers voor verschillende onderwerpen. Eind 2017 is gestart met het project Baanbreker. In groepen van 4 tot 6 personen gaat men zeven weken voor en met elkaar aan de slag om werk te vinden. Dat kan een baan zijn maar ook werk als zelfstandige. De groepen worden begeleid door een coach. In 2018 was het percentage deelnemers van Baanbreker dat werk vond 65%. Om deel te nemen aan Baanbreker is een opleidingsniveau van minimaal MBO wenselijk en verder een goede motivatie. Aan de deelname zijn geringe kosten verbonden die in 2018 vanuit het maatwerkbudget aan de deelnemers zijn vergoed. In 2019 willen we meer gebruik maken van de diensten van “Het is Netwerken”. Ook lijken structurele inkomsten voor organisatie en huur benodigd voor deze stichting. We willen daarom ook een overeenkomst aangaan voor de begeleiding van tenminste 5 deelnemers aan het project Baanbreker en 15 personen voor de tweewekelijkse netwerkbijeenkomsten.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

In 2019 zetten we, in samenwerking met de gemeente Haarlem, de pilot met IPS voort. IPS is een vorm van begeleid werken voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Een traject duurt twee jaar. Iedereen die in behandeling is bij een multidisciplinair GGZ behandelteam (een FACT team) met een wens tot betaald werk, komt in aanmerking voor IPS. Uit onderzoek blijkt dat via IPS tweemaal meer werkzoekenden met psychiatrische aandoeningen regulier betaald werk vinden en houden dan via andere methodieken. IPS wordt in onze regio aangeboden door GGZ inGeest.

 

Vanaf 1 april 2019 treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook voor mensen met Common Mental Disorders (CMD) beschikbaar te maken. De aanvraagperiode loopt van 1 april t/m 28 november 2019. Per gemeente wordt voor maximaal vijf IPS trajecten subsidie toegekend. Dit houdt in dat het Rijk de helft financiert van de tra¬jectkosten en de gemeente de andere helft ad € 4.000,- (inclusief BTW). In overleg met de ’GGZ-regiebehandelaar’ gaan wij onderzoeken of wij voor deze subsidie in aanmerking komen.

Netwerkpro

Netwerkpro is een programma speciaal voor vrouwen in de bijstand, dat moet leiden naar betaald werk, participatie of erkende opleiding. Het programma duurt 12 weken en bestaat uit Empowerment en trainingen, een persoonlijke mentor (4 maanden) en introductie bij een zakelijk vrouwennetwerk van lokale bedrijven en ondernemers. Het programma heeft met succes in de gemeente Haarlem gedraaid. Er kunnen ca. 15 vrouwen deelnemen per groep. In 2019 willen wij dit programma voor het eerst in Heemstede aanbieden.

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet in een reguliere baan kunnen werken en uitsluitend mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden.

 

Het realiseren van beschut werk is voor gemeenten verplicht. Hierbij moet sprake zijn van loonvormende arbeid en een dienstbetrekking. Landelijk wordt geraamd hoeveel beschutte werkplekken gemeenten moeten realiseren. Voor Heemstede is het voorlopige aantal voor 2019 geraamd op 5 plekken. De verplichting geldt alleen als er voldoende indicaties zijn. Tot op heden zijn er nog geen indicaties afgegeven door het UWV voor inwoners uit Heemstede.

Overige re-integratie instrumenten en keuringen

• Vrijlating van inkomsten bij deeltijd arbeid

In het re-integratiebeleid is ook de mogelijkheid van vrijlating van inkomsten uit deeltijdarbeid opgenomen. Op grond van Participatiewet wordt gedurende 6 maanden een deel van de inkomsten vrijgelaten. In de verordening is opgenomen dat daarna jaarlijks een premie wordt toegekend ter hoogte van 25% van de verdiende inkomsten. Dit wordt ambtshalve toegekend, zo dat ook parttime werk blijft lonen en het inkomen niet volledig in mindering wordt gebracht op de uitkering.

• Tijdelijke loonkostensubsidie

Tijdelijke loonkostensubsidie is een instrument voor de werkgevers met als doel de werkgever te stimuleren de kandidaat-werknemer in dienst te nemen. De tijdelijke loonkostensubsidie wordt voor maximaal 3 maanden toegekend. Als het nodig is kan de tijdelijke loonkostensubsidie met maximaal 3 maanden worden verlengd. De hoogte wordt met de werkgever afgestemd, maar bedraagt niet meer dan € 500 per maand. Subsidie wordt verleend bij een dienstverband voor 6 maanden met een dienstverband met minimaal 24 uur per week. Betaling vindt achteraf plaats.

• Medische keuringen

In het kader van het re-integratietraject van de klant kan een medische keuring noodzakelijk zijn om te bepalen wat de belastbaarheid van iemand is voor werk. Voor de kosten van deze voorzieningen moet de gemeente een reservering uit het Participatiebudget maken. Voor de keuringen maakt de IASZ gebruik van de dienstverlening van Argonaut.

• Overige kosten

Voor het slagen van een traject kunnen ook overige kosten gedeclareerd worden zoals reiskosten (> 10 km enkele reis), kosten kinderopvang en kosten van diplomawaardering.

3. Financiën

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe in 2019 het re-integratiebeleid wordt vormgegeven. In bijgaand overzicht treft u de genoemde activiteiten met de bijbehorende kosten aan. De kosten voor re-integratie zijn geschat op basis van aantallen uitkeringsgerechtigden en deelnemers aan verschillende trajecten. In de begroting 2019 is een budget van € 303.000 opgenomen te besteding aan re-integratie.

 

Producten Agros

65.000

Producten Pasmatch

74.000

Producten Startbaan

25.000

Voorziening doelgroep banenafspraak

10.000

Jobcoaches arbeidsgehandicapten

10.000

IPS

7.000

Beschut werken

10.000

Netwerk Pro

15.000

In Check

5.000

Het is Netwerken

2.000

Scholing

10.000

Overige instrumenten

20.000

Medische keuringen

25.000

Budget voor maatwerk door consulenten

25.000

 

 

Totaal begrote uitgaven voor re-integratie

303.000

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 maart 2019.