Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019
CiteertitelRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting behorende bij Regeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 44 van de Gemeentewet
 2. artikel 66 van de Gemeentewet
 3. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 4. artikel 3.3.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 5. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201901-01-2019Nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-155484

715760

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 

gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 3.3.2, 3.3.3, eerste en tweede lid en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019.

 

Artikel 1 Nadere regels niet partij politiek georiënteerde scholing

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder die wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing bedoeld in artikel 3.3.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling van zijn functie dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  De maximale vergoeding van de scholing bedraagt:

  • a.

   € 2.000 per jaar voor de wethouder;

  • b.

   € 500 per jaar voor de burgemeester.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag op basis van de overgelegde stukken.

 

Artikel 2 Computer en internetverbinding

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder aan wie op aanvraag een computer, bijbehorende apparatuur en/of software ter beschikking wordt gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers ondertekent hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Op aanvraag ontvangt de burgemeester of de wethouder, aangetreden voor 1 januari 2019, voor de duur van hun burgemeester- of wethouderschap € 25,- per maand als vergoeding van de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in dit artikel bedoelde computerapparatuur voor zover deze nodig is voor het uitoefenen van het burgemeester- of wethouderschap.

 • 3.

  Een aanvraag als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris beslist over de aanvraag op basis van overgelegde bewijsstukken.

 

Artikel 3 Communicatieapparatuur

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder aan wie op aanvraag communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2.

  Een aanvraag als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris beslist over de aanvraag op basis van de overgelegde bewijsstukken..

 

Artikel 4 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze regeling, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

 

Artikel 5 Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  De betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen vindt plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreekse aan de gemeente toegezonden factuur; of

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen.

 • 2.

  Een aanvraag om vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat bestaat uit een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen twee maanden na factuurdatum of betaling bij de gemeentesecretaris ingediend.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van 18 juni 2019